Plena kalendaro de Esperanto-aranĝoj, 2011

Kompilita ĉe Esperanto-Centro Eventoj en Budapeŝto.
Se vi parte aŭ plene utiligas tiun ĉi liston, bonvolu nepre mencii la fonton: http://www.eventoj.hu
En la retejo de Eventoj ni uzas landonomojn NUR kun –io finaĵo, ĉar –ujo-n ni taksas mistifikado kaj trompado...


 Esperanto-Centro Eventoj en Budapest Anonco de nova renkontiĝo      - por tajpado uzu la x-metodon!

Dato: (de ..... ĝis .....):   Nomo de la aranĝo:
Urbo kaj lando de la aranĝo: Retpaĝo de la aranĝo:
Nomo de la organizanto
(por informoj kaj aliĝoj):

Retadreso de organizanto:
Mallonga priskribo: Poŝta adreso de organizanto:
Kiu sendis la informon?
(via nomo, retadreso, kaj ...)

Bonvolu vortumi akurate kaj koncize. Ni tenas la rajton mallongigi, redakti kaj eventuale modifi la anoncojn. Por eventualaj emblemoj vidu aldonajn kondiĉojn.

Kontraŭspama kontrolo: Tajpu la vorton "Eventoj":        


5 - 9. januaro
XXIX. POLUDNICA en Liptovský Ján, Slovakio. Vintra renkontiĝo de esperantistoj-vojaĝantoj kaj turistoj. Ascendo al monto Poludnica. Inf.: Ján Vajs, Kollárova 3526, SK-031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakio. Rete: poludnica83@gmail.com

9 - 12. januaro
6-a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado en Seulo, Koreio. Meditado, prezento de korea kulturo, Esperanto-kulturo pere de Esperanto. Inf.: Esperantista Asocio de Ŭonbulismo. Inf.: 12-3, Dongbuk B/D 2-ga Choongmuro Chungku Seulo, Koreio, Seula Esperanto-Kulturcentro. Rete: esperanto@saluton.net

14 - 16. januaro
'Ni festivalu!'- eblo por ajnaj grupaj renkontiĝoj, kiu inkluzivas precipe 'Ni teatrumu!', Barlastono, Britio. Staĝo pri Esperanta teatro. Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141. Rete: eab@esperanto-gb.org

14 - 16. januaro
'Drondo', Barlastono, Britio. Semajnfina Esperant-lingva diskutrondo (por progresintoj) pri diversaj temoj. Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141. Rete: eab@esperanto-gb.org

15. januaro
Esperanta Sabato en Vannes, Francio. Venu esperantumi gramatike, lude, teatre kaj gimnastike! Inf.: Esperanto-Vannes, 20 place Fareham FR-56000 Vannes, Francio. Rete:esperanto.vannes@hotmail.fr

28 - 30. januaro
Internacia Festivalo de Maskoj en Pernik, Bulgario. Venas dancaj grupoj, kiuj estas kun maskoj kaj prezentas diversajn tradicimomentojn el la proksima kaj malproksima pasinteco - diverslande de Latina Ameriko ĝis Ĉinio kaj Japanio. Laŭokaze. Inf.: UPIEK, BG-1202 Sofio, Bulv. "Slivnitsa", No. 204, Bulgario. Rete: lasto@mail.bglasto11@yhoo.co.uk

29 - 31. januaro
Nacia kongreso en Wellington, Nov-Zelando. Kongreso de Nov-Zelanda Esperanto-Asocio. Inf.: Rete: Nov-Zelanda Esperanto-Asocio nzea@esperanto.org.nz


2. februaro - 30. aprilo
Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz, kurso pri turismo, kulturo, Esperanto kaj pola lingvo realigitaj kune kun Universitato Kazimiro la Granda (UKW) en Bydgoszcz. Inf.: Klreigejo de AIS, str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Tel./fakso: +48-52-346 11 51, rete: stud-esperanto@wp.pl, stud@esperanto.bydgoszcz.eu

19. februaro
Esperanta Sabato en Vannes, Francio. Venu esperantumi gramatike, lude, teatre kaj gimnastike! Inf.: Esperanto-Vannes, 20 place Fareham FR-56000 Vannes, Francio. Rete:esperanto.vannes@hotmail.fr

19. februaro
Lingva Festivalo en Leuven, Belgio. Lingva Festivalo: inter 15 kaj 20 lingvoj, interalie Esperanto, po unuhore prezentitaj en la nederlanda. Senpage. Inf.: Esperanto 3000 Leuven, Karekietenlaan 14, BE 3010 Kessel-Lo, Belgio. Rete: info@esperanto3000.be

26 - 27. februaro
Seminario pri la Literaturo de Esperanto en Universitato de Louisville, Kentucky, Usono. La seminario okazos gvido de Ulrich Becker poeto kaj eldonisto, Duncan Charters lingvisto, Humphrey Tonkin kritikisto, Tim Westover novelisto. Inf.: bonnie.fonsecagreber@louisville.edutonkin@hartford.educhez.grebeli@gmail.com

26. februaro - 5. marto
Mediteranea Esperanto-Semajno 2011 en Agay, lazura marbordo, Francio. Kursoj, ekskursoj ripozo, distriĝoj. Inf.: Monique Prezioso, 92 alleé des Harkis, FR-83700 Saint-Raphaël, Francio rete: prezmoni@hotmail.com, tel.: +33 (0)4 94 83 06 88

26. februaro - 9. marto
9-a Internacia Himalaja Renkontiĝo en Katmanduo, Nepalo. Inf.: HORI Jasuo (s-ro) hori-zonto@water.sannet.ne.jp, 10-27 Simosinden Maebasi Gunma JP-371-0822 Japanio

26 - 27. februaro
Seminario pri la Literaturo de Esperanto en Louisville, Kentucky, Usono. Temos pri verkado en Esperanto, Literaturo de Esperanto kaj ĝia historio. La seminarion gvidos Ulrich Becker (poeto kaj eldonisto), Duncan Charters (lingvisto), Humphrey Tonkin (kritikisto) kaj Tim Westover (novelisto). La seminario parte koincidos kun la 39-a Konferenco pri Literaturo kaj Kulturo depost la Jaro 1900, organizita de la Universitato, kie estos inkluzivita speciala sesio "Esperanto-aŭtoroj legas el siaj verkoj". Inf.: Esperantic Studies Foundation (ESF), rete: ESF-admin


2 - 6. marto
Bibliaj Tagoj en Werl ĉe Dortmund, Germanio. Prelegoj pri la BIBLIO kaj Diservoj kun ADORU, la ekumena preĝ- kaj kantlibro. Inf.: Stefan Lepping, DE-59457 Werl, Mellinstr. 5, Germanio.

5 - 12. marto
17-a Korusa Staĝo ĉe Pireneoj en Camon, Francio. La Korusa Staĝo sub gvidado de Carles Vela (el Kaj Tiel Plu), piede de Pireneoj, en Camon, proksime al Mirepoix-Ariège - Francio. Inf. kaj ĉian sendaĵon al Jorgos, FR-11420 Lafage, Francio, tel: +33/0-468 605 417) tutpeko@aliceadsl.fr

6. marto
Esperanto-maskerada Kompanio "Paždroć" en Rijeka, Kroatio. Esperanto-maskerada Kompanio "Paždroć" ĉe Internacia Karnavala Parado en Rijeka, Kroatio. Vi povas aliĝi al Esperanto-karnavala grupo kaj ĝui karnavalon kiel partoprenanto aŭ spektanto. Inf.: Esperanto Societo Rijeka, Blaža Polića 2, HR-51000 Rijeka, Kroatio. Rete: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

12 - 13. marto
Vintraj Tagoj en Tampere, Finnlando. Inf.: rete: eafprezidanto@esperanto.fieafsekretario@esperanto.fi

12 - 14. marto
JER - Junulara Esperanto Renkontiĝo en Velem, Hungario. Semajnfina internacia renkontiĝo en pitoreska arbara loko, tuj apud Aŭstrio. Ni ekskursos, kantos, babilos, ludos. Inf.: Hungara Esperanto-Junularo - MIESZ, Kárpát u. 33. HU-1133 Budapest, Hungario. Rete: hej@ijs.hu

18 - 20. marto
2011 Veganisma Semajnfino en Antverpeno Belgio. Veganisma semajnfino en pluraj lingvoj, inter kiuj Esperanto, sed ne nur. Kun veganismaj kuirlecionoj. Inf.: Lode Van de Velde lodchjo@yahoo.com

18 - 20. marto
Studosemajnfino en Schoonloo, Nederlando. Studosemajnfino por ĉiu aĝo en ĉiu nivelo. Inf.: Esperanto Nederland: studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

19. marto
Esperanta Sabato en Vannes, Francio. Venu esperantumi gramatike, lude, teatre kaj gimnastike! Inf.: Esperanto-Vannes, 20 place Fareham FR-56000 Vannes, Francio. Rete:esperanto.vannes@hotmail.fr

25 - 27. marto
2-a MEVO - Marborda Evento ­ printempa en Mošćenička Draga, Kroatio (norda Adriatiko). La krizo rezistas kaj ni ­ des pli! Bonfartiga amika kunestado, kontraŭkriza! En nobleca Riviero de Opatija printempaj salutoj al maro, insuloj, montoj, pitoreskaj urbetoj ... Naĝĝuado enhotele (4-stele, favorpreze!), promenoj, amuzvesperoj, konversaciaj horoj, klerigaj programoj, vojaĝprezentoj ... Inf.: ORBIS PICTUS de Višnja Branković, Via Parini 5, IT-34 129 Trieste, Italio. Tel/fax: + 39/040 767 875 - poŝtel: + 39/327 98 300 86 (IT); +385/ 99 50 11 912 (HR). Rete: orbispictus@iol.it

25 - 29. marto
Nuligita!Kvara Mezorienta Turisma Kunveno "Esperanto sur la Silka Vojo" en Karaj (Karaĝo), Irano. Tiu ĉi evento estigas maloftan eblecon renkonti samideanojn el diversaj landoj en la meza oriento (tamen, kore invitataj estas ankaŭ partoprenontoj el ĉiuj aliaj mondpartoj), turismumi, interkonatiĝi, pridiskuti gravajn kaj interesajn temojn en tiu ege bonveniga lando. Dezirantoj ekskursi antaŭ- kaj post-aranĝe al vizitindaĵj povos fari tion. Pro la longeco de la proceduro por ricevi la vizon, bonvolu aliĝi nun!

26. marto
Printempa Revido 2011 en Bremen. Unutaga aranĝo por renkontiĝi post la vintro kun kelkaj prelegoj. Inf.: EMAS Esperanto-Ligo de Malsupra Saksio, Schifferweg 2, DE-31787 Hameln, Germanio; rete: emas@esperanto.de

 Studentoj en Szeged invitas vin!

31. marto - 1. aprilo
Esperantistoj de Szeged por Esperanto - studentoj de la fako "Esperanto-kulturmanaĝeroj" en la universitato de Szeged bonvenigas esperantistojn, unuflanke ekkoni facetojn de la Esperanta vivo, aliflanke ebligi la konatiĝon kun ilia unika fako. En la programo prelegoj, babiladoj, gulaŝvespero kaj ludoj... Pliaj informoj en la indikita blogo aŭ ĉe la ĉeforganizanto Kiszely Krisztina, 2010espec@gmail.com


1 - 3. aprilo
La 6-a Sabla Printempo, ĉi-foje en Milevsko, Ĉehio kaj gi estos dedicita al tradukado de ciceronaj kaj generale geografiaj (vikipediaj kaj retejaj) tekstoj. Aktivaj tradukantoj guos kotizrabaton! Bv. jam nun pripensi, kiun tekston vi elektos por traduko kaj alportos gin al la tradukseminario! Inf.: pisek@esperanto.cz

1 - 3. aprilo
69-a regiona staĝo de Esperanto en Ban/Meurthe Clefcy, Francio. Regiona staĝo kun prelegoj de Bardhyl Selimi el Albanio kaj planto-kolektado kaj konvesacia kurso. Distra vespero kun FAMO. Inf.: Esperanto-France-Est, S-ino Simone CAJELOT, 4, route de la Beurée FR-88230 Fraize, Francio, rete: simone.cajelot@sfr.frandreo.ag09@sfr.fr

1 - 3. aprilo
2-a Esperanta 'Humurino' en Odeso, Ukrainio. Renkontiĝo por esperantistoj kaj amikoj de esperanto. Enhavo: partopreno en la Urba Karnavalo ekskurso; koncerto kaj pikniko. Inf.: Odesa e-klubo "Blanka Akacio", rete: viktor.alder@gmail.com

1 - 3. aprilo
Junulara Festivalo en Karlovo-Sopot, Bulgario. Organizantoj: Bulgara Esperanto- Asocio, AIS-Bulgario, Intrenacia Universitato Karlovo. Inf.: Esperinform, pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario, rete: leonov@rozabg.com

4 - 8. aprilo
Lingva seminario en Nilvange, Francio. La celo estas plialtigi lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun belega regiono de Loreno apud Luksemburgio. Inf.: Bruno HENRY bruno.henry.esperanto@gmail.com

7 - 9. aprilo
12-a Israela Esperanto-Kongreso kun sekva 5-taga turisma postkongreso tra Israelo kaj Jordanio. Inf.: Esperanto-Ligo de Israelo, P.O.K 22041, IL-61220 Tel Aviv, Israelo, rete: eli@esperanto.org.il

8 - 10. aprilo
92-a Brita Kongreso de Esperanto en Eastbourne, Britio. Kongresa temo: Lumturoj, lumuloj kaj lumaĵoj. Inf.: Esperanto-Asocio de Britio, Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DE. Rete: ivor@impax.org.uk

11 - 13 - 14. aprilo
Postkongreso de Brita Kongreso en Eastburne, Britio.

11 - 15. aprilo
Praktika staĝo pri ekologia ĝardenumado kaj preparado al scienc-teknika branĉo de la kapableco, en Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 (0) 549 034 314. rete: informoj@kvinpetalo.org

11 - 16. aprilo
Lingva seminario en Skokovy. Aranĝo de Asocio de Esperantistaj Handikapitoj, sed ne nur por handikapitoj. Inf.: nechvilep@seznam.cz

14 - 16. kaj 23-24. aprilo
Festa Renkonto Internacia de Geknaboj "FRINGOJ" por infanoj kaj gejunuloj 8/17-jaraj, E-lernantoj kaj iliaj instruistoj. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château du Grésillon, FR-49150 St. Martin d'Arcé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.orgeliz.barbay@wanadoo.fr

15 - 21. aprilo
36-a Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz kun 37-a Sesio de AKB/AIS - Akademio Internacia de Scienco kaj Internacia Kurso por Vojaĝgvidantoj. Inf.: Klerigejo de AIS en Bydgoszcz Uczelnia AIS w Bydgoszczy, ul. M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel./fax: +48-52 346-11-51 - rete: stud-esperanto@wp.plstud@esperanto.bydgoszcz.eu

15 - 29. aprilo
Flugkaravano al Ĉinio lige al Internacia Esperanto-Konferenco en Wuhan pri la temo "La ĉina saĝo". Ŝanhajo - Wuhan - pejzaĝo ĉirkaŭ la rivero Li (homolsimilaj montetoj, terasoformaj rizejoj, ...) - Honkongo. Inf.: Rete chrdle@kava-pech.cz

16. aprilo
Esperanta Sabato en Vannes, Francio. Venu esperantumi gramatike, lude, teatre kaj gimnastike! Inf.: Esperanto-Vannes, 20 place Fareham FR-56000 Vannes, Francio. Rete:esperanto.vannes@hotmail.fr

16 - 21. aprilo
Bydgoszcz-36, Esperanto Tagoj de Bydgoszcz kun 37 AIS/AKB-Sesio en Pollando. Inf.: Internacia Klubo "Esperantotur", str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel.: (+4852) 346-1151, rete: esperanto-turismo@wp.plinfo@esperanto.bydgoszcz.eu

17. aprilo
Tago de la Flandraj Ardenoj en Oudenaarde, Belgio. 2 promenadoj en bela ĉirkauaĵo, gvidataj de lokaj ĉiĉeronoj. Inf.: Piet Glorieux, Pastoor Blanckestraat 8/0201, BE-8610 Kortemark, Belgio, rete: piet.glorieux@gmail.com

18 - 23. aprilo
IEK' 11 - Internacia Esperanto-Konferenco en Wuhan, Ĉinio. Kun antaŭkonferenco en Pekino. La traktota temo estos "la ĉina ŝaĝo". Inf.: rete: OSIEK kasisto@osiek.org

18 - 25. aprilo
2-a PRINTEMPE en Eifel-regiono, apud vilaĝo Dahlem-Baasem (sude de Kolonjo), Germanio. Venu ĝui la printempon! Pasigu agrablajn paskajn tagojn en belaj domo (kun naĝejo) kaj pejzaĝo! Inf.: Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio, rete: lu.esperantoland@gmx.de

20 - 26. aprilo
Internacia Junulara Festivalo en Pornassio, Ligurio, Italio. La tradicia paska festivalo de Itala Esperantista Junularo, por junuloj sed ne nur, okazos ĉijare en ĉarmega vilaĝo en la norditala ĉemara regiono Ligurio. Inf.: Itala Esperantista Junularo, Gioventù Esperantista Italiana, via Villoresi 38, IT-20143 Milano, Italia, rete iej@esperanto.it

22 - 26. aprilo
Interasocia Renkontiĝo de Esperanto ĉe Mediteraneo en Setè, Francio. Kunorganizita de SAT-Amikaro, Espéranto-France, kaj pluraj societoj. Inf.: LOKO, 13bis rue Haute FR-30310-Vergèze, Francio. Rete: info@esperantosete2011.fr

22 - 26. aprilo
Renkontiĝo ĉe mama Inge kaj vizito de la leonhomo en Aalen, Germanio. Geologia parko Ŝvaba Ĵuraso, 200 milionoj da jaroj - en unu valo loko de arto kaj kulturo, trovloko de leonhomo ("Löwenmensch"), prahistorio kaj belegaj artaĵoj. Inf.: Inge Simon simon-esperanto@t-online.de

22 - 29. aprilo
Printempa Semajno Internacia (PSI) en Waldfischbach-Burgalben, Germanio. Ni invitas vin al la paska aranĝo por la tuta familio. Inf.: Jörg Gersonde

23-24. aprilo
Festa Renkonto Internacia de Geknaboj "FRINGOJ" por infanoj kaj gejunuloj 8/17-jaraj, E-lernantoj kaj iliaj instruistoj. (vidu ankaŭ 14 - 16. apr.) Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château du Grésillon, FR-49150 St. Martin d'Arcé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.orgeliz.barbay@wanadoo.fr

29. aprilo - 1. majo
5-a BRES (Brazila Renkontiĝo de Esperantistoj Spiritistoj en Braziljo, Brazilo. Spiritisma evento tute en Esperanto kies temo estas: "Spiritisto, amu kaj instruu vin!" Inf.: BAES (Brazila Asocio de Esperantistoj Spiritistoj) rete: esperantospiritismo4@gmail.com

29. aprilo - 9. majo
23-a Aroma Jalto en Jalto, Ukrainio. E-festivalo kies celo estas plialtigi lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun belega naturo de Krimeo. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

30. aprilo - 7. majo
32-a Tutpollanda Esperanto-Kongreso en Nowy Sącz, Pollando. 105-a jubileo de la unua E-klubo en Nowy Sącz, 105-a datreveno de naskiĝo de la revuo "Pola Esperantisto", 55 jaroj de reaktiviĝo de E-movado en Nowy Sącz, Inf.: PEA en Nowy Sącz: Polski Związek Esperantystów, Aleja Wolności 37 F, PL-33-300, Nowy Sącz, Pollando. Rete: korlando@interia.eu

30. aprilo - 5. majo
Pola Eseranto-Kongreso en Nowy Sącz, Pollando

30. aprilo - 8. majo
Printempaj intensaj kursoj kun ILEI, kaj finiĝantaj per KER-ekzamenoj en Baugé, Francio. Kurso 1: «Elanu... saltu!» gvidata de Christophe Chazarein - por esprmi sin en bona Esperanto (A2-B1). Kurso 2: «Verve pri verboj» gvidata de Stefan MacGill - por progresintoj, kursgvidantoj kaj kursgvidontoj (B1-B2). Inf.: Kastelo Greziljono, Maison Culturelle de l'Espéranto, Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org


6 - 8. majo
14-a Kongreso de Esperanto-Asocio de Rumanio en Sfântu-Gheorghe, Rumanio. Inf.: Mihai Trifoi: mihaitrifoi@yahoo.com aŭ Mariana Berariu: mariana.berariu@gmail.com aŭ Aurora Bute: a_bute@yahoo.com

7. majo
Translima Renkontiĝo Esperantista de la Esperanto-Grupo Essen (TRE-EGE) en Mülheim ĉe Ruhr en Germanio. TRE-EGE estas unutaga amika kunveno de ĉefe germanoj el la Ruhr-regiono kaj nederlandanoj el Brabantio. Ni ekskursos, vizitos muzeon pri prahistorio de filmo, piknikos kaj ĉefe babilos. Venu kaj ĝuu unutagan internacian aranĝon. Inf.: Ludger Schmeink, Werderstr. 20, DE-45138 Essen, Germanio, rete: ludger.schmeink@esperanto.de

7 - 9. majo
"EsPrimo-7" en Tobolsk, Rusio. Tradicia regiona renkontiĝo en historiplena urbo Tobolsk. Inf.: Viktor Kudrjavcev

7 - 14. majo
Kongreso de esperantistaj fervojistoj - la 63-a kongreso de IFEF, en urbo Liberec, Kongresa centro Babylon. Inf.: ladislav.kovar@tiscali.cz

13 - 15. majo
Sveda jarkongreso en Stockholm, Svedio. Jarkongreso de Sveda Esperanto-Federacio kun interesaj prelegoj, diskutoj kaj jarkunsidoj. Inf.: Sveda Esperanto-Federacio, Vikingagatan 24, SE-11342 Stockholm, Svedio, Rete: sefkongr2011@esperanto.se

13 - 15. majo
7-a Iberia Renkontiĝo en Katalunio, en la regiono de Ĝirono, Hispanio - kun la subteno kaj kunlaboro de hispanaj kaj portugalaj esperantistoj. Inf.: Kataluna Esperanto-Asocio

14. majo
34-a Malferma Tago de la Centra Oficejo Roterdamo, Nederlando. Prelegoj pri Erasmo (Vera Barandovská-Frank kaj Gerrit Berveling), filmoj, prezento de libroj k.a. En la libroservo ĉio rabatita. Inf.: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando, rete: uea@co.uea.org

14 - 15. majo
9-a Kongreso de Kroataj Esperantistoj en Bjelovar, Kroatio. La kongreso okazas omaĝe al la 100-jariĝo de aperigo de la unua libroforma traduko el kroata literaturo en Esperanto. Inf.:Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11/III, HR-10000 Zagreb, Kroatio, rete: lkk.bjelovar@gmail.com

14 - 15. majo
Printempa amikeca renkontiĝo esperanta en urbo Ruse, Bulgario. La aranĝo estas dediĉita al 1330 jaroj de bulgara ŝtato. Ni havos ekskurson ĝis urboj Pliska kaj Preslav. Inf.: Urba esperanto societo "Libero" BG-7000 Ruse; ul.Pliska 36, Bulgario. Rete: libero_ruse@yahoo.com

20 - 22. majo
Printempa Esperanto-Kunveno (PEKo) en Mozet apud Namur , Belgio. Semajnfina renkontiĝo por ĉiuj (komencantoj, flu-parolantoj, infanoj, junuloj, plenkreskuloj...). Ampleksa programo kun du koncertoj (JoMo kaj valona muziko), ekskursoj, eo-kursoj, prelegoj... Facile atingebla per trajno, buso, aviadilo. Aliĝu, venu, ĝuu ! Inf.: Asocio Por Esperanto, rue de Velaine, 114 bte 4, BE-5060 Sambreville, Belgio. Rete: doumontvalere@yahoo.fr

20 - 22. majo
Pokalo Kostrena en Kroatio. Konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el bazaj (8 klasaj) kaj mezaj lernejoj en Kostrena (apud Rijeka) Kroatio. Inf.: Esperanto Societo Rijeka, Blaža Polića 2, HR-51000 Rijeka, Kroatio. rete: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

20 - 22. majo
51-a klerigsesio en Herzberg, Germeanio: literaturo, interlingvistiko, varbado. Inf.: Interkultura Centro Herzberg (ICH), DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr. 6., Germanio, tel: +49-5521-5983, fakso: +49-5521-5983 (bonvolu peti fakssignalon), Poŝtelefono: +49-160-98754-190, rete: esperanto-zentrum@web.de

21 - 23. majo
8-a MEKARO - Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto en Kingston, Ontario, Kanado. Turisma amikeca semajnfino. Okazas vizitoj kaj komunaj manĝoj en restoracioj. Inf.: Esperanto-Klubo de Kingstono kun Esperanto-Societo Kebekia, 6358, de Bordeaux, Montréal, Québec, Canada, H2G 2r8; rete: informo@esperanto.qc.ca

24 - 30. majo
Skolta Trejnseminario de SEL kaj TEJO en Varsovio, Pollando. Seminario por junaj aktivuloj kun la temo: "Konstruante surbaze de diverseco - kiel ricevi la plejbonon el interorganiza junulara kunlaboro?" La partoprenantoj lernos praktikajn metodojn de interkulturaj aktivaĵoj kaj la uzon de variaj iloj de la Konsilio de Eŭropo. Inf.: SEL.Reaktivigo@gmail.com

27 - 29. majo
11-a politika diskuto ĉe Balatono - internacia seminario pri lingvaj problemoj. Bonvenas politikemaj civitanoj por diskuti pri aktualaj politikaj temoj kaj la komunikad-problemo en la EU pro la manko de demokrate komuna lingvo. Aktivuloj el la internacia partio EDE (Eŭropo-Demokratio-Esperanto) raportos pri siaj laboroj por la Eŭropaj balotoj je la 07. 06. 2009 kaj siaj spertoj. Senkosta loĝado kaj sen partoprenkotizo, por ĝis 20 personoj en la domo! Inf: Mackó Jenő, HU-8226 Alsóörs, Honvéd u. 20, eumacko@aol.com, tel: 00-36-20-3163619

28 - 29. majo
3-a Junulara Seminario en Esperanto en Harbino, Ĉinio. Inf.: LKK: S-ino Song Ping el Harbino, rete: songheshu@126.com, tel.: +86-13349300850; +86-13945690826

29. majo
Meteorita Festo en Hrašćina-Trgovišće (Bieno de Spomenka Štimec). Inf.: Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel. +385 (0)1 461 7550, fakso: +385 (0)1 461 9373, rete: esperanto@zg.htnet.hr


1 - 5. junio
Printempa BARo 2011 (inkluzive Ĉieleniro) en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj. Inf.: Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio. Rete: andim (ĉe) gmx (punkto) li

2 - 5. junio
Staĝo en Kvinpetalo. Vigligo de regiona Esperanto-agado kaj ĝenerala membrokunveno de Esperanto Poitou-Charentes. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 (0) 549 034 314. rete: informoj@kvinpetalo.org

3 - 7. junio
25-a Kongreso de la italaj katolikaj esperantistoj en Santa Giustina, Belluno, Italio. Kongresa temo: "Ni atendas novan ĉielon kaj novan teron". Ne mankos religiaj kaj kulturaj momentoj, ekskursoj. Inf.: Itala Katolika Unuiĝo Esperantista katolika.sento@ueci.it

4. junio
Inaŭguro de nova ekspozicio en Esperanto-Muzeo Svitavy pri la temo "Esperanto kaj spiritaj tradicioj de la mondo", enkadre de Muzea nokto. Info: dvor.libuse@seznam.cz

4. junio
Ĉeha-Saksa tago en Pirha, Germanio, proksime al la ĉeha landlimo kun vizito al fervoja muzeo, al historia muelejo kaj pitoreska kastelo apud urbeto Lohmen. Inf.: Norbert Karbe, Dr.-Otto-Nuschke-Str. 12, DE-01796 Pirna, Tel. +49(0)3501 773232, rete: Nokosaksio@gmail.com

5. junio
Unu tago en mezepoka urbeto Moret sur Loing en Francio. Tuttaga vizito de mezepoka urbeto en francia regiono. Inf.: Esperanto Val de Seine, 7 rue du Pont National, FR-77250 Moret sur Loing, Francio; rete: raymonde.coquisart@yahoo.fr

10 - 12. junio
Solenaĵo omaĝe al centjariĝo de Esperanto-klubo en Olomouc, Ĉehio. Inf.: dudajanol@centrum.cz

10 - 13. junio
88-a GEK: Germana-Nederlanda Esperanto-Kongreso en Herzberg/Harz - La esperanto-urbo, GermanioInterkultura Centro Herzberg (ICH), DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr. 6., Germanio, tel: +49-5521-5983, fakso: +49-5521-5983 (bonvolu peti fakssignalon), Poŝtelefono: +49-160-98754-190, rete: esperanto-zentrum@web.de

10 - 17. junio
Esperanto-kurso kun antaŭekskurso Naantali, Tampere, Heinävesi en Finnlando. La jam tradicia kursosemajno en Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando, 12-17.6. Ĉiuj kursoniveloj, kursanoj el la tuta mondo, vizito en la areo. Instruistoj Atilio Orellana Rojas kaj Patrik Austin, kursogvidanto Tiina Oittinen. Antaŭekskurso ĉe muminoj en Muminmondo de Naantali kaj Muminvalo en Tampere 10-12.6. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, rete: eaf@esperanto.fi

11 - 16. junio
Apliko de Esperanto en la faka kaj profesia agado en Karlovo, Bulgario. Internacia seminario kun diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj kunligitaj kun la profesia agado de la partoprenonto. Inf.: Bojidar Stefanov Leonov, pk 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Rete: leonov@rozabg.com, tel.: +359-88-5056469

12 - 22. junio
33-a Ĉebalta Esperantista Printempo en Mielno ĉe Koszalin (ĉe Balta Maro). Inf.: Pola Esperanto Asocio filio en Gliwice, skr. poczt. 21, PL-44-101 Gliwice, Pollando; rete: stanislaw.mandrak@gmail.com

17 - 20. junio
Landa Kongreso de Usono 2011 en San Francisko, Kalifornio, Usoono. Landa Kongreso de Usono, San Francisko: Ĵomart kaj Nataŝa koncertos; Sam GREEN montros novan filmon pri Esperanto; ni diskutos "La Stato de Esperanto ĉe la 'reto'"; la temo diskutindas "Esperanto. La Alia Verda Movado". Partoprenu, ĝuu. Inf.: Esperanto USA, 5730 Hollis St, Emeryville, CA 94608, USA. Rete: lkus2011@esperanto.org

18. junio
Lima Renkontiĝo (LiRe) en Schöna (DE) kaj Dolni Žleb (CZ). 13:00h pikniko apud stacidomo Schöna (DE) 14:30h hisado de Esperanto-flago apud limfosto 15:00h amuza posttagmezo en Dolni Žleb (CZ) 17:00 adiaŭo kaj fino. Inf.: Esperanto-grupo Halle/Saale, Hans-Joachim Gunkel, Voss Str.7, DE-06110 Halle, Germanio, rete: HajoGunkel@t-online.de

18 - 19. junio
59-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo en Kobe, Japanio. La plej granda regiona kongreso en Japanio kun publikaj prelegoj, mini-koncerto de profesia kantistino, universitateto, fakkunsidoj ktp. Eksterlandanoj ankaŭ estas bonvenaj. Inf.: Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj, Sone-higasi 1-11-46-204, Toyonaka-si, Osaka-hu, JP-561-0802 Japanio, kontaktoj: http://kleg.jp/esperanto.htm

19. junio
Tradicia renkontiĝo (jam de 75 jaroj!) de ĉehaj, polaj kaj slovakaj esperantistoj sur la pinto de la monto Ĉantorio sur ĉeha-pola landlimo. Info: suchanekj@seznam.cz

22 - 26. junio
Blue floras la genciano VII. en Ötztal, Aŭstrio. Ĉiuj de vi certe aŭdis pri "Ötzi", la viro el la glacio? Kie kaj kiamaniere li vivis? Tiun respondon ni certe ricevos en la valo "Ötztal" kaj en la muzevilaĝo "Ötzi-Dorf". Inf.: Inge Simon simon-esperanto@t-online.de

24 - 26. junio
Renkontiĝo okaze de Tago de la kuracaj plantoj en Monahejo "Sankta Profeto Ilija" (inter la urboj Mezdra kaj Roman) en Bulgario. Laŭ la bulgara popolkalendaro la 24-a junio estas Tago de la kuracaj plantoj. La programo inkluzivos prelegojn pri la kuracplantoj kaj la popol-kredoj kaj -kutimoj, pri la utiligo de kuracplantoj. Por Sankta Meso la organizantoj invitos La Episkopon de Vraca. Inf.: Esperanto-societo "Sukceso", p.k. 26, BG-3000 Vraca, Bulgario. Rete: sukceso@bitex.bg

25. junio
Bonvenigos vin esperantistoj el Pardubice, Ĉehio ce 17-a ESPERANTO-TAGO. Rezervu la lastan sabaton de junio
kaj venu. Inf.: aeh-ikeh@volny.cz, tel. +420-466-611-941

25. junio - 3. julio
GES - Grandpolia Esperanto-Somero en Wągrowiec, Pollando. Kultur-politika aranĝo kun sesio de EDE-Federacio, studado, ekskursoj, kantado ĉe fajro, diskutado. Inf.: Centro de Esperanta Kulturo, ul. Kosciuszki 49, PL-62-100 Wągrowiec, Pollando. Rete: fr.witucki@gmail.com

25. junio - 4. julio
Roskilde Festivalo 2011 (RF11) en Roskilde, Danio. Senpaga esperanto laborbrigado (24 horoj da laboro kovras eniron, manĝadon kaj loĝadon en tendo) dum la festivalego en Roskilde. Inf.: RFOT roskildefestivalo@gmail.com Skördevägen 3, SE-87153 Härnösand, Svedio

28. junio - 2. julio
70-a Hispana Kongreso 2011 en San Lorenzo de El Escorial, Hispanio, organizata de Hispana Esperanto-Federacio. Inf.: Hispana Esperanto-Federacio kaj Madrida Esperanto-Liceo, info@esperanto.es

29. junio - 5. julio
1-a Internacia Esperanto-Semajno, IES-1 en ĉefurbo Erevano kaj en arbara ripozejo Tsakhkadzor, Armenio. Venu kaj malkovru la antikvan Armenion kaj la biblian monton Ararato. Inf.: rete: ies-1.armenio@area.amsusanna.baghdasaryan@yahoo.com


2. julio
Amika Tago & BAVELO-Migrado en Offenburg, Germanio. Ĉiujara tuttaga migrado en la bela naturo de la Nigra Arbaro. Inf.: Baden-Virtemberga Esperanto-Ligo (BAVELO), rete: migrado2011@esperanto-bw.de

2 - 10. julio
NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto en La Jolla, Usono (Kalifornio). NASK - konata Esperanto-kurso en Ameriko! Inf.: Esperantic Studies Foundation, rete: eddyellen(ĉe)aol.com

3 - 10. julio
Internacia Junulara Lingvotendaro, IJL en urbo Jászberény, Hungario. Matene lernado, posttagmeze ekskursoj kaj plaĝumado. Inf.: Harnyos Ferenc: hferenc@pr.hu

Renkontiĝo de Amikoj!

3 - 13. julio
Renkontiĝo de Amikoj - RA ĉe mARo en Tarhankut, Krimeo, Ukrainio. Venu por ĝui la tempon inter esperantistoj ĉe Nigra Maro, lerni Esperanton kaj sportumi. Inf.: Katerina Arbekova, a/ja 107, u. Novosibirsk, RU-630078, Rusio, rete: katka8@ngs.ru

3 - 16. julio
59-a Somera Esperanto-Tendaro, 1-a etapo en Lančov apud Vranov-lago. Info: podhradska@volny.cz

4 - 13. julio
Dua esperanta teatra staĝo en Minsko, Belarusio. Dektaga intensa teatra trejnado gvidata de spertaj instruistoj de la Akademio de Artoj de Minsko. Inf.: Asocio Morgaŭ la Printempo, 14, rue de la Tour d'Auvergne, FR-75009 Paris, Francio, rete: morgau.la.printempo@gmail.com

5 - 9. julio
Staĝo en Kvinpetalo Esperanto kaj turismo. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 (0) 549 034 314. rete: informoj@kvinpetalo.org

5 - 15. julio
VI-a Internacia Junulara Arta Festivalo en Sozopolo, Bulgario. VI-a Internacia Junulara Arta Festivalo en urbo Sozopol, Bulgario. Inf.: Lasto Nikov, BG-1202 Sofio, Bul. "Slivnitsa", 204. (Stoĉna gara - do barza pomoŝt) +359 2 983 50 84, Poŝ;telefono: +359 888 031350, +359 899 882261. Rete: lasto@mail.bg

7 - 11. julio
Internacia kongreso de Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) en Olomouc, Ĉehio. Programo kaj detalaj informoj preparatas, interesigantoj pri kunlaboro kaj helpo dum la preparo de la arango bonvenas. Kontakto: priborsky@volny.cz

8 - 12. julio
Esperanto-remtendaro ĉe la rivero Brda en Polio. Bonetosa boatumado en kompanio kun max. 20 homoj. Kontaktu: oczykota@gmail.com

9 - 14. julio
46-a Brazila Kongreso de Esperanto en SanPaŭlo, Brazilo. Kune kun la 46a BKE okazos la 8-a Tutamerika kongreso de Esperanto (TAKE) kun la temo: "Procezoj de regiona integriĝo en la amerika kontinento: la rolo de Esperanto"; kaj 31-a Brazila Junulara Kongreso (BEJK). Inf.: San-Paŭlo Esperanto-Asocio, rete: sudstelaro@gmail.com

9 - 16. julio
47-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-47) en Mālpils, Latvio. Temo: "Folkloro dum jarcentoj". Inf.: Latvia Esperanto-Asocio, Margarita Želve, rete: margarita.zelve@gmail.com

9 - 17. julio
Jubilea Kongreso de Aŭstralia Esperanto-Asocio en Adelajdo, Aŭstralio. Ni celebros 100 jarojn de Esperanto en Aŭstralio kun prelegantoj kiel H.Tonkin kaj T.Steele; kun koncerto de JoMo, konkursoj, ekskursoj kaj multo alia. Inf.: Katja Steele, 143 Caulfield Ave, Clarence Gardens SA-5039, Aŭstralio

10 - 13. julio
Esperanta Kinofestivalo en San-Paulo, Brazilo, dum TAKE.

11 - 16. julio
Somera Esperanto-kurso en Lesjöfors, Svedio. Infangrupo kaj 3 niveloj por plenkreskuloj. Ĉirkaŭ 6 horoj da instruado ĉiun tagon kun spertaj internaciaj instruantoj. Inf.: Esperanto-Domo, Stiftelsevägen 1, SE-68096 Lesjöfors, Svedio. Rete: egarden@esperanto.se

12 - 16. julio
Internacia natur-amika renkontiĝo: Miraklo de duno kaj aer-miraĝo. En Suda Gobio, Mongolio. Unua renkontiĝo por la esperantistoj en la suda parto de Mongolio, kie abundas sablo kaj duno. Por ekkonigi viv-kutimon de kamel-bredistoj kaj ĉevalistoj. Same ankaŭ ĝuos naturan belan pejzaĝon kaj okazos iom da ĉeval-rajdado. Inf.: Batzaya, P. O. Box 57., Ulaanbaatar NM-10646, Mongolio. Rete: Batzaya@yandex.ru

14 - 21. julio
67-a Internacia Junulara Kongreso, IJK en Kievo, Ukrainio. (Loko ŝanĝiĝis: ne apud, sed en Kievo!) Inf.: Ukrainia Ligo de Esperantista Junularo kaj TEJO, Mikaelo Lineckij, telefono: +38 (044) 223-12-55, portebla: +38 (063) 849-31-93, rete: ijk-67@ukr.net

14 - 21. julio
Kongreso de Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) en Olomouc, Ĉehio. Info: priborsky@braillnet.cz

16 - 22. julio
Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista IKUE en Zagrebo, Kroatio. Jara kongreso de romkatolikaj esperantistoj malfermita al ĉiuj. Inf.: IKUE kroatio2011@gmail.com

17 - 23. julio
Pedagogia semajno en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Seminario kun prelegoj (Esperanto en la oficiala edukadsistemo), intensaj E-kursoj, FEI-ekzamenoj, koncerto. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château du Grésillon, FR-49150 St. Martin d'Arcé, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

17 - 23. julio
44-a ILEI-Konferenco en Kopenhago, Danio. Temo: "Lingva politiko kaj lingvaj rajtoj en edukado kaj scienca komunikado"

17 - 30. julio
59-a Somera Esperanto-Tendaro, 2-a etapo en Lančov apud Vranov-lago. Info: podhradska@volny.cz

18 - 23. julio
Hamburga Somero 2011 en Hamburg, Germanio. La Hamburga Esperanto Societo bonvenigos esperantistojn "survoje al Kopenhago" en nia belega verda grandurbo. Post sukcesaj "Hamburga Somero" antaŭ la UK Gotenburgo (2003) kaj la germana Esperanto-kongreso en 2007 ni okazigos denove etosplenan internacian renkontiĝon. Inf.: Ralph Glomp, Wandsbeker Chaussee 185b, DE-22089 Hamburg, Germanio. Rete: somero@esperanto-hamburg.de

18 - 23. julio
Staĝo en Kvinpetalo Praktikado de la lingvo. Komencantoj kaj 2a-grada nivelo. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 (0) 549 034 314. rete: informoj@kvinpetalo.org

22 - 30. julio
Velura Sezono en Jalta, Ukrainio. Postkongreso de IJK-67 dum 15-a internacia arta Esperanto-festivalo "Velura Sezono". Inf.: Jefim Zajdman, ul.Ukrainskaja 1-11, Jalta, UA-98604, Ukrainio, rete: jefim_z@mail.ru

23 - 30. julio
96-a Universala Kongreso de Esperanto, UK en Kopenhago, Danio. Inf.: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Rete: kongresoj@co.uea.org, tel.: +31 (0)10 436 1044, fakso: +31 (0)10 436 1751

23 - 30. julio
42a IIK, Internacia Infana-junula Kongreseto kun temo «Vikingoj» en Hundested, Danio. Infanoj kaj adoleskaj junuloj amuziĝas en la feriejo "Gallebjerggård" apud maro, norde de Kopenhago, dum iliaj gepatroj ĝuas UK-on. Ni akceptas ĉiun aĝon; tre junaj infanoj venas kun akompananto; junuloj povas iĝi helpantoj. Inf.: Adenjo kaj Bert el la IIK-teamo, 9 rue Couradin, FR-35510 Cesson-Sevigne, Francio, rete: infana.kongreseto@gmail.com

23 - 30. julio
Alternativa semjano en kastelo Greziljono, Francio. Temoj ekologio, kuracmetodoj, verda turismo. E-kursoj matene, koncerto. Vegetaraj manĝoj. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château du Grésillon, FR-49150 St. Martin d'Arcé, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

29 - 31. julio
«Segmaŝino-2011» apud Perm, Rusio. Esperanto-tendaro ĉe «Segmaŝino» (ruse «Pilorama»), konata internacia civitana forumo, okazonta apud urbo Perm, Rusio. Inf.: Esperanto klubo de Perm, p.k. 1227, RU-614105 Perm, Rusio.

30. julio - 5. aŭgusto
3-a Kulturturisma Semajno en Herzberg - la Esperanto-urbo. Venos homoj el nemalmultaj landoj, inter aliaj ankau Go-grupo el Japanio kun la fama Grand-majstro venos al Herzberg! Do, specialaj eventoj por vi! Vi vidas kaj spertas multajn Esperanto-novaĵojn en la Esperanto-urbo kaj travivos interesajn ekskursojn. Inf.: Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6; Tel:+49/(0)5521-5983

30. julio - 6. aŭgusto
4-a INA-Konferenco - la signifo de naturkuracado en la nuna mondo en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo, Germanio. INA festos sian 25-jaran jublieon. Prelegoj pri naturkuracado, praktikaj spertoj. Inf.: Internacia Naturkuraca Asocio (INA), Harald Schicke, Hauptstr. 38, DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio. Rete: info@ginseng-laden.de

30. julio - 6. aŭgusto
84-a SAT-Kongreso en Sarajevo, Bosnio-Hercegovino. Inf.: 84-a SAT-Kongreso, Kralja Tvrtka 19, Ba-71000 Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino. Rete: satkongreso@esperanto.ba. Tel/fakso: +387-33-205487

30. julio - 6. aŭgusto
Turisma semajno en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Kursoj de franca lingvo kaj Esperanto matene. Ekskurso al Luar-kasteloj posttagmeze. Koncerto kaj fotoprelegoj vespere. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château du Grésillon, FR-49150 St. Martin d'Arcé, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

30. julio - 7. aŭgusto
Somera Esperanto-Studado, SES 2011 - 4-a renkontiĝo de lernantoj de 'Lernu.net' en la urbo Nitra, Slovakio (je 90 km-oj de Bratislava). Antaŭtagmeze lernado, posttagmeze ekskursoj, vespere amuzado. Fotogalerio pri SES-2010 - Inf.: Peter Baláž, Víťazná 840/67-A, SK-958 04 Partizánske, Slovakio. Rete: esperanto666@gmail.com

31. julio - 6. aŭgusto
Tria boatado sur la rivero Kupa, Karlovac - Sisak, Kroatio. Inf.: Srećko Radulović, tel.: +385 992433352.

31. julio - 6. aŭgusto
4-a INA-Konferenco. La konferenco de Internacia Naturkuraca Asocio havos la ceftemon: Naturkuracado en la nuna mondo. Inf.: S-ro Harald SCHICKE, Internacia Naturkuraca Asocio, Hauptstr. 38, DE-37412 Herzberg/Harz - la Esperanto-urbo, tel: +49(0)5521-92 94 68 - rete: mzverlag@web.de

31. julio - 13. aŭgusto
59-a Somera Esperanto-Tendaro, 3-a etapo en Lančov apud Vranov-lago. Info: podhradska@volny.cz


1 - 6. aŭgusto
12a MIRO (Mirinda Internacia RenkontiĝO) en Stara Sušica, Kroatio. La renkontiĝo okazas en mezepoka kastelo. Venu kaj ĝuu en mirinda kroata naturo. Inf.: KEJA (Kroatia esperanto-junulara asocio) keja.hem@gmail.com

2 - 9. aŭgusto
61-a Kongreso de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) en Poděbrady, Ĉehio. Inf.: Pavel Polnický, Na Vinici 110/10, CZ-290 01 Poděbrady, Ĉehio, rete: cea.polnicky@quick.cz

3. - 10. aŭgusto
Somera Arbara Lernejo (SALO)-6. Jam la sesan fojon okazos la kunlernado, kunferiumado de la lernantoj el la ĝemelurboj Góra (Pollando) kaj Herzberg am Harz (Germanio) en la bela arbara-montara vilago Sieber. La programo enhavos lingvolernadon, ekzercadon en ĉiu antaŭtagmezo, posttagmeze okazos ekskursoj al la montaro kaj al interesaj lokoj en la regiono, sportado, ludoj, eventoplenaj vesperoj kun muziko, dancado, prezentadoj. Al la programoj vizitantoj, gastoj estas bonvenaj. Inf.: Interkultura Centro Herzberg (ICH), DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr. 6., Germanio, tel: +49-5521-5983, fakso: +49-5521-5983 (bonvolu peti fakssignalon), Poŝtelefono: +49-160-98754-190, rete: esperanto-zentrum@web.de

6 - 14. aŭgusto
Amika Rondo en Niĵnij Tagil en N. Tagil, Ruslando. Renkonto dediĉita al la urbaj tagoj de N. Tagil kun ekskursoj, amuzaj lecionoj ktp. Inf.: Larisa Kuzmenko, klarisa8@yandex.ru Organizula retejo: www.k9698.narod.ru

6 - 14. aŭgusto
44. Internacia Esperanto-Feriado, IEF kaj samtempe 2-a Filma Esperantista Feriado, FEF en Szczawno Zdroj, Pollando. Internacia aranĝo kun riĉa turisma programo en belega montara regiono. Krome lingvaj kursoj kaj filmoj de Roman Dobrzyński. Inf.: Silezia Esperanto Asocio, PL-50-208 Wrocław, ul. Dubois 3/1, Pollando; rete: vroclavo@poczta.onet.pl

7 - 14. aŭgusto
Milan Zvara-Esperanto-turista marŝo en Karpata montaro, Ukrainio. Esperanto-turista marŝo de la vilaĝo Dovhe, kie naskiĝis fama slovaka esperantisto Milan Zvara, en Zakarpatsjka provinco al la plej alta monto de Ukrainio Hoverla. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio, rete: volodomir@ukr.net

7 - 15. aŭgusto
Somera Esperanto-kursaro de ILEI-Ĉinio en Tianjin-a Fremdlingva Universitato, Tianjin, Ĉinio. Kursaro por trejnado de instruistoj kaj lernantoj. Inf.: Han Zuwu, Tel.: +86-13516153399 fakso: +86-22-84511237. Retpoŝto: hanzuwu@hotmail.com

7 - 16. aŭgusto
20-a MELA - MEmzorga LAgumado en Délegyháza, Hungario. Libere sen aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbani. Inf: (poŝtelefonoj) Laca +36-30-2097864, Andi: +36-30-2752068. Vidu ankaŭ daton 22-30 de aŭg-o

8 - 15. aŭgusto
FESTO en Grezijono-Kastelo, Francio. En la kastelo de Grezijono okazos FESTO, junulara renkontiĝo ĉiujara organizata de internacia teamo. Vinilkosmo disponebligos ĉiutagajn koncertojn dum la tuta semajno, en neforgesebla etoso kun densa vespera programo. Tage ekskursoj kaj prelegoj kaj eĉ banado en la kastela lageto por la plej kuraĝaj homoj! Inf.: alekcxjo(ĉe)gmail(punkto)com kaj bjokac(ĉe)gmail(punkto)com

8 - 18. aŭgusto
Rusiaj Esperanto-Tagoj, RET-2011 en Gelenĝik, Rusio. Tradicia E-renkontiĝo apud la Maro, kun feriado, ekskursoj, koncertoj kaj someraj amuzoj en Esperanto-etoso, organizata de E-kluboj de Krasnodar, Soĉi, Gelenĝik kaj de REU! Vizito al delfinejo, dolmenoj, ĉevalejo, akvoparko kun veturo per kablovojoj... Organizanto por eksterlandanoj: Svetlana Smetanina, svsmetanina@yandex.ru , poŝ-tel: +79266083244. - Bonvenon!

9 - 13. aŭgusto
Staĝo en Kvinpetalo Altnivela tradukado kun Brian Moon. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 (0) 549 034 314. rete: informoj@kvinpetalo.org

12 - 14. aŭgusto
Renkontiĝo de iamaj partoprenintoj de Someraj Esperanto-Tendaroj en Lančov. Info: podhradska@volny.cz

12 - 15. aŭgusto
1-a ILEI-Seminario en Orienta Azio (ISOA) en Fremdlingva Universitato Tianjin-a, Ĉinio. Komuna organizado de ĉina, japana kaj korea sekcioj de ILEI por ILEI-membroj, instuistoj kaj lernantoj. Inf.: LKK: Han Zuwu, Tel.: +86-13516153399; fakso: +86-22-84511237, rete: hanzuwu@hotmail.com

13 - 20. aŭgusto
15-aj internaciaj pluezekaj renkontiĝoj en Pluezec. Francio. Internaciaj pluezekaj renkontiĝoj, kursoj, atelieroj, dancoj, prelegoj, turismadoj, vesperumoj ktp. Inf.: Plouezec-Esperanto, 5, hent toul broc'h, FR-22470 Plouezec, Francio. Rete: pluezek@gmail.com

15 - 19. aŭgusto
51-a 'Somera Festivalo' - Kunludu kaj kunstudu en Barlastono, Britio. Du-nivela kursaro kun la eblo turismi aŭ private studi / esplori en la Biblioteko Butler. Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141. Rete: eab@esperanto-gb.org

15 - 21. aŭgusto
21-a KISO en Marburg (Germanio): "ludi, krei, sperti vin mem". Inf. Gunter Neue, Marburga Esperanto Grupo, Afföllerstr. 19, DE-35039 Marburg/Lahn, Germanio. Rete: kiso@esperanto.de

15 - 24. aŭgusto
Festa semajno por infanoj, junuloj, familioj. Post-FESTO tuj post FESTO. Muziko, gitaro, sporto, ludoj, artumado kaj E-kurso. Rete: kastelo@gresillon.org

15 - 24. aŭgusto
Festa semajno por infanoj, junuloj, familioj en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Muziko, gitaro, sporto, ludoj, artumado kaj Esperanto-kurso. Post-FESTO tuj post FESTO. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château du Grésillon, FR-49150 St. Martin d'Arcé, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

16 - 22. aŭgusto
IJS - Internacia Junulara Semajno en Esztergom, Búbánatvölgy, Hungario. Tradicia internacia somera renkontiĝo por junuloj. Kun Esperanto-kurso, akvobatalo, tuttaga ekskurso, sportaj konkursoj, kasino kaj aŭkcio. Ne forgesu hejme vian akvopistolon! Inf.: Hungara Esperanto-Junularo - MIESZ, Kárpát u. 33. HU-1133 Budapest, Hungario. Rete: hej@ijs.hu

16 - 24. aŭgusto
Staĝo en Kvinpetalo Biblioteka ordigado kaj Muzika staĝo. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 (0) 549 034 314. rete: informoj@kvinpetalo.org

18 - 21. aŭgusto
Somerfina Renkontiĝo en urbo Pécs, Hungario. La fervojista esperantista klubo en urbo Pécs atendas vin en la kadro de somerfina renkontiĝo. Pécs situas en suda parto de Hungario. Ĝi havas mediteranean etoson, kaj kaŝas sciencajn, religiajn kaj artajn trezorojn. La altnivelan artan vivon montris kaj helpis la ceramika fabriko Zsolnay kaj orgenfabriko Angster. La nunan spiritan kaj artan vivon montras, ke dum la pasinta jaro Pécs estis la kultura ĉefurbo de Eŭropo. La regiono estas konata pri sia gastronomio, al tio apartenas la vinregiono Villány. Kore ni atendas vin en nia urbo Pécs. Inf.: Alfonz Moró, Fervojista Esperantista Klubo, HU-7621 Pécs, Várady Antal u. 7/c, Hungario, rete: sofiro2011@gmail.com

20 - 27. aŭgusto
78-a Itala Kongreso de Esperanto en Torino, Italio. La kongreso 2011 okazos en Torino, la unua ĉefurbo de unuiĝinta Italio, jubilee en la 150a datreveno de la nacia unuiĝo. Temo de la kongreso estos "Kaj nun ni estu Eŭropanoj!" Inf.: Itala Esperanto-Federacio itala.kongreso@gmail.com

22 - 30. aŭgusto
20-a MELA - MEmzorga LAgumado en Délegyháza, Hungario. Libere sen aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbani. Inf: (poŝtelefonoj) Laca +36-30-2097864, Andi: +36-30-2752068. Vidu ankaŭ daton 7-16. de aŭg-o


2 - 4. septembro
Somera Universitato de EDE en Baugé, Francio. Renkontiĝo de aktivuloj kaj simpatiantoj de la politika movado «Eŭropo-Demokratio-Esperanto» kaj de iliaj familioj. Inf.: Berto, 9 rue du Couradin, FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio, rete: bertox@free.fr

5 - 9. septembro
Lerna semajno de la TEF apud Toulouse, Francio. Lerna semajno de la TEF. Tri niveloj proponitaj. Ni manĝos kaj tranoktos surloke. Inf.: TEF (Tuluzaj Esperantistaj Fervojistoj), 44 Rue de Marseillan, FR-31240 L'Union, Francio. Rete: andmir@wanadoo.fr

8 - 11. septembro
Internacia renkontigo de filatelistoj kaj esperantaj-kolektantoj en Prago. Ĉehio. La renkontigon organizas IFA/IREK kunlabore kun la Kongresa kaj kleriga agentejo KAVA-PECH kaj gi estas ligita al la internacia Foiro de filatelistoj kaj kolektantoj en Prago. Inf.: chrdle@kava-pech.cz

10. septembro
Postferia renkontigo en Putim, Ĉehio. Inf.: pisek@esperanto.cz

11. septembro
10-a Spiritisma Esperanta Renkontiĝo en Rio de Janeiro - RJ - Brazilo. La 120 jaroj de la naskiĝo de Ismael Gomes Braga - Okazos parolado kaj arta momento (muzikoj, skeĉoj, poemoj. ktp...) de la 9-a ĝis la 13-a. Inf.: Esperanto Grupo Lazaro Luiz Zamenhof, Strato Abilio dos Santos 137 - Bento Ribeiro - BR 21331-290 - Rio de Janeiro - Brazilo. Rete: contato@lazaroluizzamenhof.com.br

11 - 18. septembro
EKOTUR 11. Tradicia ekoturisma renkontiĝo por biciklantoj kaj piedturistoj en Dobřichovice (itineroj en Bohemia Karsto kaj montetaro Brdy), Ĉehio. Inf.: chrdle@kava-pech.cz

16 - 18. septembro
Renkontiĝo de esperantilingvaj verkistoj kaj tradukistoj en Hrašćina-Trgovišće, bieno de Spomenka Štimec. Inf.: Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel. +385 (0)1 461 7550, fakso: +385 (0)1 461 9373, rete: esperanto@zg.htnet.hr

16 - 18. septembro
33-a BAVELO-Seminario en Villingen, Germanio. Internacia aŭtuna renkontiĝo en sudokcidenta Germanio kun diversnivelaj E-kursoj, prelegoj kaj bunta programo. Inf.: Baden-Virtemberga Esperanto-Ligo (BAVELO), rete: seminario2011(ĉe)esperanto-bw.de

16 - 18. septembro
XI-a Meksika Esperanto Kongreso en Guadalajara, Jalisco. La temo estas: La instruado de Esperanto en Meksiko; malfacilaĵoj, defioj kaj proponoj

16 - 22. septembro
36-a Internacia Forumo pri Turismo, Edukado kaj Kulturo kun 37 Sesio de AIS en Bydgoszcz, Pollando. Inf.: Internacia Klubo "Esperantotur", str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel.: (+4852) 346-1151, rete: esperanto-turismo@wp.plinfo@esperanto.bydgoszcz.eu

23 - 25. septembro
27-aj ARtaj KONfrontoj en ESperanto - "ARKONES" la plej granda sendependa kultura kaj arta esperantista aranĝo en Poznań, Pollando. Partopreno estas malmultkosta kaj organizantoj antaŭvidis multajn rabatojn por junuloj! Inf.: Tobiasz Kaźmierski: tobiasz@esenco.org

29. septembro - 2. oktobro
MKR (MontKabana Renkontiĝo) en montkabano Valvazorjev dom apud urbo Jesenice, Slovenio. MKR estas tradicia esperanto-renkontiĝo kiu okazas en specifa etoso - en montaro. Rigardu ankaŭ albumon. Inf.: Vanja Radovanović rete vanja.radovanovic@ericsson.com

30. septembro - 3. oktobro
11-a Kafoklaĉo Kaj Ludoj dum REnkontiĝo Semajnfina (KoKoLoRES) en Herne, Germanio. Semajnfina aranĝo (ne nur) por ludemuloj, samtempe kurso por komencantoj. Inf.: Petra Dückershoff

30 septembro - 4. oktobro
TORPEDO-7 en Herzberg, Geremanio. Ĉeftemo: rolo de bibliotekoj, muzeoj, kulturcentroj - praktika interagado por instruado


1 - 8. oktobro
19-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo en Malgrat de Mar, Barcelona, Hispanio. Inf.: Luis Serrano Pérez. Apartado 423. ES-08200 Sabadell (Barcelona) Hispanio. Tel. (+34)93 727.50 21. Rete: luis_serrano@ya.comluis_serrano@mixmail.com

2 - 7. oktobro
Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA) de Boppard ĝis Kaub, Germanio, sur la fama migrovojo "Rheinsteig" (fiksa hotelo)

7 - 9. oktobro
Kongreso de Ĉeha Esperanto-Asocio en Šumperk Info: Tomecek@esperanto.cz

7 - 9. oktobro
Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio en Seongnam (apud Seulo), Koreio. Japanaj kaj koreaj esperantistoj havos sian kongreson kune. La 98-a Japana Esperanto-Kongreso; La 43-a Korea Kongreso de Esperanto. Inf.: Tegmenta Komisiono por la Komuna Kongreso de Japanio kaj Koreio, JP-162-0042, Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3, ĉe Japana Esperanto-Instituto, rete: jek11s@jei.or.jp

10 - 14. oktobro
Staĝo en Kvinpetalo: Malkovri la Esperantan literaturon. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 (0) 549 034 314. rete: informoj@kvinpetalo.org

20 - 23. oktobro
Rusia Esperanto-Kongreso, REK-27 en Ĉeboksari - Pliaj informoj ĉe: kongreso@reu.ru

20 - 23 oktobro
Internacia Lingva Festivalo - 2011 en Ĉeboksari, Rusio. Tradica aranĝo organizata de esperantistoj por neesperantistoj kaj traktante lingvajn temojn. Inf.: al.blinov ĉe gmail.com

21 - 23. oktobro
'Course-You-Can', Barlastono, Britio. Kurso ĉefe por anglalingvaj komencantoj / komencintoj (okazos samtempe kun 'Drondo'- spertuloj kunvenigu nespertulojn!). Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141. Rete: eab@esperanto-gb.org

21 - 23. oktobro
'Drondo', Barlastono, Britio. Semajnfina Esperant-lingva diskutrondo pri diversaj temoj (okazos samtempe kun 'Course-You-Can' - spertuloj kunvenigu nespertulojn!). Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141. Rete: eab@esperanto-gb.org

23 - 29. oktobro
Kieva Esperanto-Semajno en Kievo, Ukrainio. Konatiĝo kun la glora slava urbo Kievo kaj laŭdezire partopreno en la informa poresperanta kampanjo. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio, rete: volodomir@ukr.net

25 - 29. oktobro
Staĝo en Kvinpetalo Praktikado de la lingvo per Tinĉjo-bildstrioj. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 (0) 549 034 314. rete: informoj@kvinpetalo.org

  Renkontigxo de esperantistaj vikipediistoj kaj simpatiuloj

26 - 30. oktobro
Vikimanio en Svitavy, Ĉehio. – Unika internacia renkontiĝo de E-vikipediistoj kaj interesiĝuloj pri Vikipedio. Inf.: Pavla Dvořáková kaj E@I: poŝt-adreso: Pavla Dvořáková, Gregorova 2653, CZ-39701 Písek, Ĉehio; rete: evikimanio@gmail.com


11 - 13. novembro
Semajnfinaj Esperanto-kursoj en pluraj niveloj en Herzberg - La esperanto-urbo, Germanio


8 - 11. decembro
Zamenhofaj tagoj en Vilnius, Litovio. Inf.: Internacia Klubo "Esperantotur", str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel.: (+4852) 346-1151, rete: esperanto-turismo@wp.plinfo@esperanto.bydgoszcz.eu

9 - 11. decembro
53-a klerigsesio en Herberg, Germanio: literaturo, historio, didaktiko/metodiko, movadaj konoj

10. decembro
Antaŭkristnaska renkontiĝo en Písek, Ĉehio. Info: pisek@esperanto.cz

11. decembro
Zamenhoffesto en Oostende, Flandrio, Belgio. Zamenhoffesto kun malvarma tagmanĝo, tombolo, kantado, kvizo ekde la 11:30 horo. Inf.: Marc Cuffez, Esperantogrupo La Konko, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende, Belgio; rete: flandrio@hotmail.be

12 - 18. decembro
Zamenhofaj Tagoj 2011 kun Internacia Pedagogia Kurso en Bydgoszcz kaj Toruń, Pollando. Inf.: Internacia Klubo "Esperantotur", str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel.: (+4852) 346-1151, rete: esperanto-turismo@wp.plinfo@esperanto.bydgoszcz.eu

27. decembro - 3. januaro
28-a IF - Internacia Festivalo en Xanten (inter Duisburg kaj nederlanda limo). Kadra temo: Benelukso. Tuttaga ekskurso al Nijmegen/Nederlando. Plilongiga eblo ĝis 4-a de januaro. Inf: Hans-Dieter Platz (HDP), Postfach 1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel./fakso +49-5624-8007, portebla +49-171-4964558, Reto: HDP(ĉe)internacia-festivalo.de

27. decembro - 3. januaro
10-a Novjara Renkontiĝo (NR) Bitburg, Germanio. Por infanoj, familioj kaj aliaj plenkreskuloj. Ĉ. 150 partoprenantoj el deko da landoj. Prelegoj, koncerto, teatraĵo, ekskursoj. Lingvokursoj por komencantoj, konversacio. Inf.: rete: EsperantoLand lu.esperantoland@gmx.de, EsperantoLand e. V., Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio

28. decembro - 2. januaro
Alternativa jarfina programo de Interkultura Centro Herzberg SANO-2 post la sukcesa unua tia vintra renkontigo en la lasta jaro. El la programo: ekskursoj, migrado, sportoj, jogo, nagado, saunumado, kreativaj aktivecoj, manlaborado, lingvoekzercado, muziko, distraj programeroj

--- 2012 ---

8. januaro
E-gården Jarkunveno pri la jaro julio 2009 - junio 2010 en Lesjöfors, Svedio, je la 14-a. Ankaŭ diskuto pri planoj por la estonteco de la domo. Esperanto-Gården, Stiftelsevägen 1, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Rete: egardenlfs@gmail.com

9 - 12. januaro
7-a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado en Iksan, Suda Koreio. Esperantista Asocio de Ŭonbulismo okazigas enhavriĉan renkontiĝon kun diversaj programeroj, en kiu oni povas praktiki meditadon, fari komunan ekskurson al vizitindaj lokoj, sperti korean kulturon, ekkoni pri ŭonbulismo kaj tiel plu. Inf.: Esperantista Asocio de Ŭonbulismo, 570-749, Koreio. Rete: esperanto@saluton.net

13 - 15. januaro
'Ni festivalu!' semajnfina aranĝo - eblo por ajnaj grupaj renkontiĝoj, kiu inkluzivas precipe 'Ni teatrumu!', Barlastono, Britio. Staĝo pri Esperanta teatro. Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141.Rete: eab@esperanto-gb.org

13 - 15. januaro
'Drondo', Barlastono, Britio. Semajnfina Esperant-lingva diskutrondo (por progresintoj) pri diversaj temoj. Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141. Rete: eab@esperanto-gb.org

28 - 30. januaro
Nacia kongreso de Nov-Zelanda Esperanto-Asocio kun prelegoj, ekskursoj, kursoj ktp en Rotorua, Nov-Zelando

27. aprilo - 1. majo
Krokodila Renkontiĝo 2012 en Arrout, Francio. 4 tagoj da umado en Pirinea montara vilaĝo. Inf.: Christophe Chazarein, 98, rue Riquet, FR-31000 Toulouse, Francio. Rete: krokodila2012@gmail.com

29. aprilo - 9. majo
24-a Aroma Jalto en Jalto, Ukrainio. E-festivalo kies celo estas plialtigi lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun belega naturo de Krimeo. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kijiv-133, UA-01133 Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

16 - 20. majo
Printempa BARo 2012 (inkluzive Ĉieleniro) en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj. Inf.: Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio. Rete: andim (ĉe) gmx (punkto) li

19 - 21. majo
9-a MEKARO - Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto en Kebeko, Kanado. Turisma amikeca semajnfino. Okazas vizitoj kaj komunaj manĝoj en restoracioj. Inf.: Esperanto-Societo Kebekia, 6358, de Bordeaux, Montréal, Québec, Canada, H2G 2r8; rete: informo@esperanto.qc.ca

27. julio - 4. aŭgusto
97-a Universala Kongreso de Esperanto en Hanojo, Vjetnamio

14 - 20. julio
Internacia Esperanto-Konferenco (de OSIEK) en Svitavy: La temo de la konferenco, kiu okazos jam trian fojon en Ĉehio (post Strážnice 2001 (Karolo Píč kaj lia mondo) kaj Prago 2003 (Intimaj temoj en Esperanto-beletro), estos ĉi-foje "Sciencfikcio kaj robotoj". Okaze de tiu konferenco la eldonejo KAVA-PECH preparas luksan eldonon de la dramo R.U.R. en kiu Karel Čapek unuan fojon uzis la terminon "robot" por artefarita homsimila estaĵo, kiun sekve transprenis preskaŭ ĉiuj lingvoj en la mondo kaj laŭ kiu eĉ nomiĝas scienca branĉo "robotiko". Info: chrdle@kava-pech.cz


- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo - sendu al ni!

- Kondiĉojn pri aldono de emblemo al iu aranĝo vi trovas ĉi tie.

- Se vi volas rigardi mapon de aranĝoj, iru al www.Esperantoland.orgLa kompiladon prizorgas: István Mészáros
ĉe la Esperanto-Centro "Eventoj"

Lasta aktualigo: 2011.06.09.

eszperantó szótar eszperantó tankönyvek eszperantó tanfolyam eszperanto Kulturális Eszperantó Szövetség eventoj STEB Eszperantó rendezvények