Eventoj n-ro 0011, 1/auxgusto - '92, retposxta versio
******************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:       - Rekorda e-kunveno en Vieno!
            - Aperos Katalogo de planlingvaj periodajxoj
            - Internacia Lerneja Konkurso
            - Regularo de Internacia Konkurso por Lernejanoj
            - Tajperaro kaj inversa senco

Opinioj:        - Pri la krevovo de UEA

Faka aplikado:     - Tauxgaj agadeblecoj por IKEF-anoj
            - Interhelpo

Komerca aplikado:    - ***
            - Komuna projekto de UEA, ILEI kaj EEU
            - Sindikatismo
            - Komercaj anoncoj en e-revuoj
            - Euxropa akcepto

Movado:         - Neprofesieco vekas suspekton
            - NORDA PRISMO denove aperas
            - Pri historio kaj lingvaj konfliktoj en Bad
             Saarow
            - Jubileo de KONCIZE!

Arangxoj:        - 4-a BIERo
            - Popolarta Foiro en Mezotur (Hungario)

Anonco:         - ***

Recenzoj:        - Survoje al Internacio de Proleta Esperantisto

Lingvo:         - Pri la pronomo "ci"

Alvoko:         - Alvoko pri instruisto-borso

Movada lernejo:     - Amikeca Reto

Esperanto en radio:   - "DX"-ado kaj mondradioauxskultado

La leganto:       - Cxu esperantistoj rajtas finance profiti de la
             Movado?
            - Propagando senkoste!

Anoncetoj:       - ***
            - Videofilmoj kaj songazetoj

Korespondi deziras:   - ***

Interese:        - "...NE KOLERU MIN, ..."

*************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Rekorda e-kunveno en Vieno!
===========================

Sxajne Vieno situas en la koro de Euxropo, ja al la cxi-jara UK
de UEA aligxis pli ol 3.000 esperantistoj! Neniam okazis tiom
multnombra e-kunveno en okcidenta Euxropo depost la dua
mondmilito!!! Cxie en la granda kongresejo Auxstria Centro Vieno
svarmis esperantistoj, la kavalkado kaj dumtaga etoso estis vere
impona!


Gratulon al Vienanoj!
---------------------

Kvankam multaj organizaj aferoj estis solvitaj nur en la lastaj
tagoj, la entuziasma organiza grupo de vienaj esperantistoj
faris la maksimumon. Malgraux ilia negranda nombro kaj onidira
nesperteco en organizaj aferoj preskaux cxio estis bonege
solvita. Gratulojn kaj dankojn al ili, kaj al Nikola Rasxicx, la
komisiito de C.O.!


Nova estraro de UEA!
--------------------

Dum la kongreso estis elektita la nova UEA-estraro:

John Wells, el Britio, universitata profesoro, - prezidanto,
zorgos pri la gxenerala gvidado de UEA kaj pri la reprezentado.

Ian Jackson, el Britio, juristo, - gxenerala sekretario.

Ulrich Lins, el Germanio, univ. prof., - vicprezidanto, zorgos
pri la regiona kaj landa agado.

Mark Fettes, el Kanado, jxurnalisto. - Taskoj: informado, KER
(komisiono pri eksteraj rilatoj), CED (Centro de E-Dokumentoj).

Hans Bakker, el Nederlando, ingxeniero, organizisto. - Taskoj:
financaj kaj administraj aferoj de la Centra Oficejo.

Michaela Lipari, el Italio, sxtata oficisto. - Taskoj: Kulturaj
aferoj (kun aparta atento al eldonplano de UEA ), kaj
respondeculo pri esperantaj kongresoj.
So Gilsu, el Japanio, univ. prof. pri ekonomio, zorgos pri la
azia agado.

La nova estraro havas abundajn taskojn, kaj pezan respondecon.
Tre multo dependas de ili, kaj la postuloj de esperantistoj
estas altaj...

Ni deziru multan energion, kaj multajn sukcesojn al ili!


Tamen...
--------

Krom aprezi la verajn rezultojn de la viena kunveno, apenaux
eblas forgesi plurajn malgxojigajn aferojn. Estis ege
malentuziasmiga la "jarkunvenoj" de pluraj t.n. "fakaj asocioj",
la komitato denove profunde kaj longe okupigxis cxefe pri la
"vosto de kat'", ne estis nokta kunvenejo por la meza kaj juna
generacio, la konduto de e-istoj simple sxokis la kongresejan
oficistaron, ktp. Al la cxi-temaj impresoj ni revenos en la
postaj numeroj...

Por havi detalajn informojn pri la vienaj okazintajxoj vi certe
povos legi en plejmulto de naciaj e-revuoj, a- vi povas peti
senpagan provekzempleron de "Heroldo" ( via N. Sandre 15,
I-10078 Venaria Reale, TO, Italio ), kiu dedicxas sian
septembran numeron nur por la UK.

Laszlo Szilvasi

P.S. Niaj fotoj pri la UK mankos cxi-foje, cxar en la lasta
kongresa vespero "malaperis" nia teko kun la fotilo, kaj kun
kelkaj dokumentoj...

*************************************************************************

Aperos Katalogo de planlingvaj periodajxoj
==========================================

La unua lernolibro de esperanto aperis somere 1887 en Varsovio.

La unua periodajxo en esperanto aperis la 1-an de septembro 1889 en
Nurenbergo.

En Budapesxto fondita "Rondo Takacs" jam dum pli ol kvin jaroj
intense elsercxadas informojn kaj pruvojn pri la planlingvaj
periodajxoj aperintaj diversloke sur nia Tero. La elirdato estas
la 1-a de septembro 1889, kiam en Germanio aperis la unua e-
gazeto. Gxia titolo estis "La Esperantisto" (kun subtitoloj en
lingvoj germana kaj esperanto) kaj fine de 1889 gxi havis 113
abonantojn, plejparte en la cara Rusio.

Ekde tiu tempo forpasis jam pli ol cent jaroj kaj en unuopaj
landoj iom post iom komencis aperadi gazetoj, revuoj, bultenoj,
prospektoj kaj diversaj aliaj informmaterialoj en (aux pri)
esperanto kaj aliaj planlingvoj gxis la plej novaj projektoj.

La trimembra Rondo Takacs - gesinjoroj Luis M. Hernandez Yzal
kaj Ana Molera Urgelles (ambaux el Hispanio) kaj d-ro Arpad
Mathe (Hungario) - starigis al si gravan, malfacilan taskon
titolitan "La bibliografiaj esploroj pri periodajxoj en aux pri
esperanto kaj aliaj planlingvoj" kaj fini tiun postuleman
laboron per la eldono de (lauxeble kompleta katalogo. Kun la
helpo de gesamideanoj el multaj landoj ili sukcesis kolekti jam
pli ol dek mil titolojn (resp. cxirkaux 40 mil jarkolektojn).
Krom tio pliaj centoj da titoloj benos ankoraux precizigon de
eldonoj, datoj de aperigo k.s. Sed jam nun oni povas konstati, ke
proksimume 95% da periodajxoj estas en aux pri esperanto. La
resto apartenas al volapuk, ido ktp.

La meza vivlongo de e-periodajxoj estis cx. 4 jaroj. Kaj
ankoraux unu interesa informo: dum cxiuj kvar tagoj komencis
aperadi aux formortis unu periodajxo en aux pri esperanto.

Menciinda estas la fakto, ke la unuan liston de e-periodajxoj
kompilis en 1913 la kataluna publicisto Johano Amades Gelats
(nask. la 23-an de julio 1890)

Kaj la unua katalogo de la esperanto-gazetaro aperis en Jablonne
nad Orlici (CS) en la 1934 jaro. Kompilis gxin la hungara
dentokuracisto d-ro Jozefo Takacs (nask. la 24-an de julio
1890). Lian nomon transprenis sur sian sxildon la supre menciita
3-membra hispana-hungara laborgrupo.

La multsignifan taskon en la plivastigado de esperanto (krom
gazetoj, revuoj, bultenoj kaj informiloj) plenumis ankaux e-
rubrikoj kaj kursoj de esperanto en nacilingvaj gazetoj kaj
fakaj revuoj diversloke en la mondo.

La elsercxado de iam eldonita kaj dume forgesitaj planlingvaj
periodajxoj plue dauxras.Certe ne cxio estas jam retrovita kaj
enlistigita.
Kiel urgxa montrigxas la tasko:zorgeme trasercxi ne nur arkivojn
de cxiuj e-asocioj, kluboj, eldonejoj ktp., sed la unuopaj
gesamideanoj trarigardu ankaux siajn proprajn kolektojn kaj
arkiv(et)ojn. Pri cxio trovita koncize informu la universitatan docenton

            d-ro Arpad Mathe
      H-1125 Budapest, Tusnadi u. 14., Hungario,

aux la auxtoron de cxi tiuj linioj. Ni interesigxas pri cxiuj
periodajxoj en- kaj eksterlandaj, aktualaj same kiel
malnovigxintaj, pri kompletaj jarkolektoj kaj pri unuopaj
ekzempleroj de gazetoj, revuoj, informiloj, bultenoj,
gazeteltrancxajxoj kun e-rubrikoj- ja ecx difektitaj, se estas
legeblaj almenaux la titolo, eldonloko kaj la jaro de la
aperigo. (Por komenco suficxos, se vi informos nin pri tio, kion
vi trovis aux posedas.) Anticipan dankon pro la celkonscia,
dauxra kunlaboro!

Jan Lamacka,
CS-911 01 Trencxin-Juh, ul. Halasxova 8/1,
Cxehxoslovakio.

*************************************************************************

memore al Istvan Szerdahelyi

Internacia Lerneja Konkurso
===========================

Post dujara sukcesa enhungaria interlerneja E-konkurso ni denove
lancxas por la sekva lernojaro la poento-kolektan konkurson,kiu
ekde nun portas la nomon de profesoro Istvan Szerdahelyi. Post
la enlandaj sukcesoj ni anoncas la konkurson internacia, kaj
jene ni alvokas la lernejanojn de iu ajn lando lernantajn
esperanton partopreni en tiu konkurso!

La kultura komisiono de la urbo Kecskemet (kie trovigxas la
administra centro de tiu cxi konkurso), vidinte niajn atingojn
en la lastaj du jaroj, asignis por niaj konkursoj 20.000
forintojn. Pere de tiu sumo en tiu cxi jaro ni povos do kovri la
posxt-kostojn de niaj eksterlandaj amikoj el Euxropo el landoj
kun netranspagipovaj valutoj, kaj restos modesta sumo, per kiu
ni premios la plej diligentajn konkursanojn.

Aligxi la lernantoj povas ne nur cxe la komenco, sed iam ajn dum
la studjaro. Dum la tuta lernojaro aperos 7 numeroj, kaj laux la
regularo estas akireblaj maksimume 7x20=140 poentoj. Komputilo
registras cxiujn aligxintojn kaj iliajn poentojn. Solvo-
sendintoj cxiam ricevas kun la korektitaj solvofolioj ankaux la
komputilan liston.

Cxiuj taskofolioj aperos en aparta rubriko de la gazeto
Eventoj.Mi denove alvokas, kaj bonkore rekomendas la partoprenon
al cxiuj lernemaj geknaboj!

Geza Kurucz

Bedauxrinde nia gazeto ankoraux ne atingas cxiujn e-instruistojn
kaj lernejon, do ni petas de Vi,la Leganto helpon por informi
viajn konatojn, e-instruistojn, gelernantojn pri tiu cxi
konkurso"! La taskofoliojn (ekde oktobro) oni trovos en EVENTOJ,
do ne estas necese aparte peti ilin de G. Kurucz. La solvojn kun
la necesaj datumoj resendu al la adreso, kiu aperos sub cxiu
task-folio!

La Red.

*************************************************************************

Regularo de Internacia Konkurso por Lernejanoj
==============================================

1. En la konkurso povas partopreni nur lernejanoj gxis la agxo
  de 19 jaroj. Junuloj, kiuj lernas esperanton en
  eksterlernejaj kursoj aux memstare, rajtas alsendi siajn
  solvofoliojn, sed ili ne eniras la oficialan liston, t.e. ili
  partoprenas en gxi eksterkonkurse. Oni povas aligxi al la
  konkurso cxe ioma ajn numero.

2. La konkurso havas du kategoriojn laux agxo: la unua ampleksas
  lernantojn gxis la jaro de 14 jaroj, la dua - lernejanojn
  inter la agxlimo de 15 kaj 19 jaroj. Ambaux kategorioj havas
  du grupojn, nome: tiun de komencantoj (=K) kaj de
  progresintoj (=P). La unuan formas geknaboj kun ne pli ol du
  lernojaroj en esperanto, al la dua apartenas cxiuj, kiuj
  lernas esperanton dum pli ol du jaroj. Entute ekzistas do
  kvar grupoj, po du en ambaux kategorioj.

3. La konkurso cxiam dauxras unu lernojaron: de oktobro gxis
  majo. En la dauxro de la lernojaro cxiumonate aperas
  taskofolietoj por ambaux kategorioj (entute 7 folietoj jare).
  La unua estas sendita al tiu lernejo, kiu gxin petas
  perletere kaj almetas posxtmarkojn aux respondkuponojn por
  la respondo. Cxiu folieto enhavas 6 gxis 10 simplajn
  tasketojn, per kies senerara solvo cxiufoje 20 poentoj estas
  akireblaj. La solvoj estu skribitaj en esperanto sur simpla
  paperfolio en la formato de duona tajpfolio (A/5) kaj sendita
  al la adreso, donita sur la taskofolieto mem (redaktinto de
  la koncerna taskofolieto). Cxiu taskofolieto estas redaktita
  de alia pedagogo kaj aperas en la dusemajna revuo EVENTOJ

4. En la konkurso povas partopreni nur lernantoj, sur kies
  solvofolio la E-instruist(in)o atestas per sia subskribo kaj
  stampo de la lernejo, ke la konkursanto estas lernejano. La
  solvofolio enhavu la kompletan nomon de la lernanto, la
  kategorion (B=bazlernejo; M=mezlernejo) kaj la grupon (K,P),
  ekz-e: M/K (mezlernejo, komencanto). Por konkurantoj el
  lernejoj sen E-instruisto estas bezonataj lerneja stampo kaj
  la subskribo de la klasestr(in)o.

5. La instruisto de esperanto kolektas cxiujn solvofoliojn de
  sia lernejo kaj sendas ilin en komuna koverto gxis la
  indikita limdato (validas la posxta stampo) al la donita
  adreso. Solulo mem sendas sian solvon. Por rericevi la
  korektitajn solvojn kaj por ricevi novajn taskofolietojn la
  instruisto sendas kun la solvoj posxtmarkojn aux
  respondkuponon. Kun la korektitaj solvoj cxe-mete cxiam
  trovigxas la gxusta solvo de la antauxa numero kaj la
  kompleta listo de la konkursantoj, kun indikoj de ties
  lernejoj kaj akiritaj poentoj. La nomoj de la plej
  sukcesintaj estos publikigataj en la gazeto EVENTOJ, kaj
  vocxlegataj en la E-programo de la Hungara Radio.

6. Post la lasta numero la plej sukcesaj konkursantoj estos
  premiataj.

*************************************************************************

"Plimulto de rusoj subtenas REU"

Tajperaro kaj inversa senco
===========================

En la numero julio (1)-92 en la rubriko " Organizaj demandoj"
aperis tri artikoloj pri la ekesto de du paralelaj organizoj REU
kaj REA en Rusio.
En la artikolo de Andrej Ananjin, komentanta la fenomenon el la
vidpunkto de REU ensxteligxis tajperaro, kio sxangxis la sencon
de la frazo al plene kontrauxa. Do, la antauxlasta frazo de la
antauxlasta alineo korekte tekstas jene:

"La plimulto de la rusia esperantistaro malgraux tio plu
preferas subteni la tradician organizon."

Ni petas pardonon de Andrej Ananjin!

Redakcio de EVENTOJ

*************************************************************************

OPINIOJ
///////

Pri la krevovo de UEA
=====================

Tiu frontpagxa artikolo kiu provis kredigi sin rakonto pri la
historio de la evoluo de la simboliko en la Esperanta movado
estas plena de eraraj asertoj. La auxtoro tre propagandis por
sia deziro, kun la sxajnigo, ke li racie argumentas. Jen mi
citas: "multaj pli kaj pli sentis la neceson de radikala
sxangxo, sed gxis 1986 la movado esence ne povis liberigxi de la
jam tre gxenaj tradicioj".

Tia estas ja jxurnalista taktiko por kredigi sian argumenton
gxusta. La cititaj asertoj estas plene eraraj.

Ne multaj pli kaj pli sentis neceson de ia ajn sxangxo. Fakte en
la dauxro de tiuj jaroj mi ecx ne unu fojon auxdis plendon, kaj
oni neniam ecx unu fojon al mi esprimis "neceson de radikala
sxangxo". Povas esti, ke inter la amikoj de la auxtoro iuj novaj
esperantistoj, senspertuloj, sentis tion. Tial li opiniis, ke
lia amikaro estas la tuta mondo.

La vorto "liberigxi" estas alia nevera kaj jxurnalista vorto por
kredigi, ke la movado estas iel katenita. Gxi ne estis, kaj ne
estas. Denove la vorto "gxenaj" tradicioj. La tradicioj ne estis
al mi gxenaj. Al kiu? Eble al tiuj, kiuj ne povis vidi la
valoron de kontinuo kaj dauxrado, de establita simbolo. Eble oni
povus esperi pri ia renomo akirota per disfamigo de io nova, ecx
se malpli dezirinda.

Ankaux mi konstante deklaras, ke por fari progreson oni devos
ofte fari sxangxojn. Sed nur de malbono al bono. Kaj zorge. Kaj
kun konsento de la homoj tusxotaj de tiu sxangxo.

La simbolo de UEA, proponita nur por la jarcenta festado jam
faris sian taskon. Oni metu gxin en la historiajn librojn. Gxi
tute ne havas valoron, gxi tute ne estas simbolo pli komprenebla
ol la stelo (ecx inverse) kaj neniel estas tiom facile
desegnebla kiom la stelo. "La elastecon de identa grafika
simbolo..." Gxi ne estas elasta! Gxi ne estas identa!

Neniu simbolo estas utila, se oni ne komprenas gxian signifon.
Se ecx la esperantistoj ne scias la signifon de la rompita ovo,
kiel ni povos esperi, ke la tuta mondo gxin rapide lernos? Kaj
cxar la esperantistoj jam forrifuzas gxin, tiuj novicoj en la
arto de publiko kiuj persistas trudi gxin al la movado, faras
nur malhelpon.

Nur la vorto mem ESPERANTO estas nia simbolo. La stelo verda, ju
pli simpla des pli bona, estu nur rekonilo inter ni.

Will Green, Britio.

*************************************************************************

Faka aplikado
/////////////

Tauxgaj agadeblecoj por IKEF-anoj
=================================

Ni promesis publikigi la tauxgan agadeblecojn, aparte por novaj
membroj kaj interesigxantoj. Kvankam la statuto de IKEF jam
difinas la cxefajn agadterenojn (vidu la suplementon de EVENTOJ
julio (1)-92), ni havas kromajn praktikajn spertojn. El tio
montrigxis jenaj agadoj fareblaj kaj utilaj:

- Terminara laboro. Kreado de terminaroj pri komerco/ekonomio.
 Anoncu vin al la Terminara Sekcio, gvidanto s-ro Wiersch (IKEF
 19).

- Verkado de fakaj artikoloj pri ekonomiaj temoj; prezentado de
 ili en MONATO, aux en alia esperantlingva revuo.

- Havigo de reklamanoncoj de entreprenoj al esperantistaj
 revuoj;
- Etikedservo. Prepari la esperantlingvan version de plurlingvaj
 etikedoj, korespondajxoj aux uz-instrukcioj kaj oferti tion al
 fabrikistoj.

- Tradukservo. Traduko de esperantlingvaj ofertoj kaj aliaj
 korespondajxoj inter esperantistoj kaj neesperantistoj. (ekz.
 persone konataj komercistoj);

- Sercxo de esperantistaj kontaktoj por sia cxiutaga laboro (ekz.
 profesia acxetisto sercxu vendistojn);

- Kunlaboro kun esperanto-turismo.

- Kontakto al Komercaj Cxambroj. (Vidu la agadon de s-ro Gilbert
 en Bar le Duc, "Kiu faras kion?");

- Viziti grupe fabrikojn aux instituciojn (ekzemple dum la UK, sed
 ankaux dum aliaj arangxoj);

- Agado de universitatoj fare de studento pri ekonomiko.

La kampo komerco/ekonomi(k)o estas giganta; sed gxi estas
fruktodona. Ni rekomendas ankaux, ke cxiu faru cxefe tion, kio
rilatas al sia profesio kaj cxiutaga laboro, cxar tie kiel
agnoskita spertulo, li/sxi efikas konvinke al siaj apuduloj.

La Estraro de IKEF
laux la Merkato n-ro 37.

Kvankam en la artikolo temas pri la agado de IKEF membroj, ni
opinias, ke tre multon el ili povas fari ankaux aliaj
esperantistoj.

L.S.

*************************************************************************

Interhelpo
==========

La kooperativo de esperantistoj INTERHELPO sercxas
kunlaborantojn por disvolvi komercan aktivajxon kaj proponas
avantagxajn kondicxojn de provizio cxe vendado de turismaj
ekskursoj kaj porinfanaj gazetoj, kiujn gxi eldonas. Gxi ofertas
avantagxan sxancon por diligentaj unuopuloj aux por kluboj de
esperantistoj.
Kontaktadreso: INTERHELPO, pk. 44, CS-15000 Praha 5, tel., fax:
+42-02- 542993.

INTERHELPO ofertas ankaux siajn servojn en la tutjare malfermita
kaj bone ekipita turisma tranoktejo en Praha, proksimume 150 m
de la metroa stacio Radlick'a en du- kaj trilitaj cxambroj.
Prezo por unu persono kaj tago estas 60,- Kcxs.

el Starto 2/92.

*************************************************************************

KOMERCA APLIKADO
////////////////

Pri negoco en Germanio petu informojn cxe:

s-ino Irene Sosnoski, Bruhl 13, DO-7241 Grosbardaux, Germanio.

LM n-ro 36.

* * *

Mendu katalogon de gladioloj! Estas mendeblaj pli ol 700
malmultekostaj gladioloj. La katalogo kostas nur 1 USD!

Arvo Toomsalu, EE-3523 Viarbola 83-15; Estonio.

* * *

La Komerca Fakgrupo Radu (KFR) ofertas laborskipojn (ekipistojn)
por riparado kaj konstruado de domoj, ofertas varojn el la
malpeza industrio, tekstilajxoj, trikotajxoj, vestajxoj,
ilmasxinoj, mebloj, mastrumaj vitajxoj, viandokonservojn ktp. Bv
kontakti:

Radu Konstantin, str Vasile Alecsandri 2/A,
R-5800 Seceava, Rumanio.
Tel/fakso: +40/987-27991.

* * *

Mi ofertas por eksporto sxaflanon, kaprolanugon kaj mielon de
alta kvalito.

Vladimir Horosilov, ul. Partizanskaja 13, Solonesxnoje,
Altajskij kraj; 659672, Rusio.

* * *

Kiu volus financi aux kune konstrui turismajn restadejojn en pitoreskaj
lokoj de la montaro Altaj, aux intersxangxi turismajn grupojn? Skribu
al:

Anatolo Goncxarov, selo Matveevka, Solonesxenski r-n, Altajskij
kraj, 659672 Rusio.

el LM julio/92

* * *

IKS-bazaro

Zagreba firmao "Bioaromatica", kiu produktas eter-oleojn, deziras
kontakti kun fakuloj pri aromterapioj.

Kontaktadreso: Internacia Kultura Servo. pp 499, HR-41000
Zagreb, Kroatio/Hrvatsk

el Letero el Zagreb, 3/92

*************************************************************************

Komuna projekto de UEA, ILEI kaj EEU
====================================

Cxu vi jam auxdis pri la projekto "Komunikado en la Euxropa
Komunumo", lancxita de UEA, ILEI kaj Euxropa Esperanto-Unio?

Inter aliaj faktoj tiu projekto konstatis, ke la tradukkostoj
cxe la EK estas cx. 697.820.000 Ekuoj!!! Se vi interesigxas pri
tiu projekto, mi volonte nomas la landan kunlaboranton. La
brosxuro de la projekto estas akirebla cxe la UEA-libroservo.
Volker Hank
Lindenstr 2, DW-6425 Lautertal-Hoergenau, Germanio.
Compuserve: 100021.3033
Internet: vogelsberger@forigu.dcfged.das.net

laux La Merkato n-ro 37.

*************************************************************************

Sindikatismo
============

Por plibonigi agadon en la sindikataj medioj, i.a. en Euxropo,
neprus esperantigi la 10-lingvan "Glosaron de la labormondo kaj
de la sindikata movado", kiun eldonis la Euxropa komisiono.

Kiu pretus kunlabori en tiu tasko, sin turnu al:
FGTB-Esperanto, 3 rue des Brasseurs, B-5000 Namur, Belgio

el Franca Esperantisto, marto/92.

*************************************************************************

Komercaj anoncoj en e-revuoj
============================

En nacilingvaj gazetoj cx. la duono de la pagxoj estas okupata
de komercaj anoncoj. Tio estas la cxefa enspezofonto por la
eldonejoj.

Kontrauxe, la esperanta gazetaro enhavas malmultajn, plejofte
pormovadajn anoncojn.

La revuo MONATO, pro sia internacia legantaro estas interesa
reklamilo por firmaoj, kiuj deziras konigi sian nomon kaj siajn
produktojn en la tuta mondo. Se en Monato regule aperas tiaj
anoncoj, firma financa bazo estas garantiata. Krome, tio ebligas
pli favorajn abonprezojn por malricxaj landoj.

Roland Rotsaert, IKEF estrarano.
laux La Merkato n-ro 37.

Por la (internaciaj) e-revuoj la reklamenspezo vere estas
elementa bezono. Kaj ni notu, ke ankaux EVENTOJ estas internacie
legata gazeto... Por ebligi la abonon de EVENTOJ el
netranspagipovaj landoj, ni vere bonvenigAs la kunlaBoron, la
anonc-akiran helpon kaj de IKEF-anoj, kaj de cxiu esperantisto.
Tio povas esti profitiga ankaux por la kunlaboranto, ja parton
de la akirita reklam-enspezo li ricevos kiel maklerajxo... Pliaj
detaloj en iu baldauxa numero.

Szilvasi Laszlo

*************************************************************************

Euxropa akcepto
===============

Lastan jaron, en la Euxropa Domo de Lille (Francio), Thierry
Leleu, konsilanto cxe la franca ambasadejo en Bruselo, amike
akceptis 60 belgajn kaj francajn esperantistojn. La diplomato
tiam diris kelkajn frazojn en Esperanto, lingvo kiun li eklernis
antaux 18 jaroj.

Komence de majo 1992, T. Leleu prelegis pri "Euxrokratio" kaj
denove menciis esperanton, antaux membroj de la Euxropa Movado
kaj aliaj interesuloj.

laux la informilo "Mallonge" 8/92.

*************************************************************************

MOVADO
//////

Neprofesieco vekas suspekton
============================

La mezlernejo Andre-Laurendeau, en Longueuil, Kanado volas
internaciigi kaj restrukturigi sian instru-programon. Cxar ili
estas plene malfermaj por instrui esperanton, du estraranoj de
E.S.K. (Esperanto-Societo Kebekia) iris tien por prezenti la
aferon. Sed ilia nesalajreco kaj entuziasmo vekis suspekton: Cxu
tio ne estas iu sekteca afero?

laux "La Riverego" printempo 1992.

*************************************************************************

NORDA PRISMO denove aperas
==========================

Dum la jaroj 1954-74 la plej populara esperanto-revuo estis
NORDA PRISMO, aperinta en Svedio, kaj cxesinta en Finnlando pro
ekonomiaj kauxzoj. Post relative longa pauxzo la revuo nun
denove aperas en la kadroj de Nordia-Balta esperantista
kunlaboro. La eldonanto estas Oy Mendoservo en Finnlando,
kunlaborantoj cxefe verkistoj kaj poetoj de la juneta generacio,
sed ankaux jam mondkonataj auxtoroj. La revuo aperas kvarfoje en
jaro.

La numero 1/92 havas 40 pagxojn en formato A-5, kaj havas la
subtitolon "Kultura revuo pri Nordio en Esperanto", kvankam oni
iom largxe difinas "Nordion". Tamen la eldonantoj estas finnaj
kaj la revuo estas presata en Tartu, Estonio.

Jarabono laux la adreso de Oy Mendoservo (Kivistontie, SF-05510
Hyvinkaa, Finnlando) kostas 48 FIM, pere de UEA 24 NLG.

laux Informilo de EAE, 1,2/92

*************************************************************************

Pri historio kaj lingvaj konfliktoj en Bad Saarow
=================================================

26 iamaj aktivuloj de GDREA (Esperanto Asocio de GDR) sekvis la
privatan inviton de d-ro Detlev Blanke kaj partoprenis
renkontigxon de la 27a gxis la 29a de marto en Bad Saarow, en la
gastodomo kaj seminariejo de Kulturligo, tradiciricxa por
esperantistoj.

La celo de la renkontigxo estis (krom la deziro revidi malnovajn
amikojn): a) pens-intersxangxi pri problemoj kaj principoj de
verkota historio de GDREA; b) rekuragxigi kelkajn iam tre
aktivajn esperantistojn al la dauxrigo de ilia poresperanta
laboro; kaj c) informigxi pri la aktualaj lingvo-problemoj kaj
konfliktoj en Euxropo.

La vicprezidanto de GEA, d-ro Ronald Lotzsch, la prezidiano d-
ro Till Dahlenburg kaj la ekssekretario de GDREA d-ro Detlev
Blanke ankorauxfoje informis pri la lastjara unuigxo de GDREA
kaj GEA substrekante, ke la relative senkonflikte kaj bonetose
realigxinta unuigxo vere pravigas, ke pli ol gxis nun el la
multaj iamaj membroj de GDREA venku certan hezitemon kaj aligxu
al GEA.

Dum tiuj programplenaj tagoj ne nur evidentigxis, ke oni bezonas
verkon pri la historio de GDREA, sed jam montrigxis la unuaj
atentindaj partaj aktivecoj.

Detlev Blanke, Berlino
laux Esperanto Aktuell 4/92.

*************************************************************************

Jubileo de KONCIZE!
===================

"Koncize" estas la dumonata komuna bulteno de pluraj junularaj
Esperanto-Asocioj, kiu nun festas sian 100-an numeron!

Antaux dekkelkaj jaroj (?) estis decidite eldoni ian komunan
revueton cxefe kun aligxiloj kaj informoj pri diversaj arangxoj
kaj junularaj aferoj. Tiu maniero de informo-distribuado estas
ja fakte multe pli utila kaj efika, ol se cxiu landa organizo
havus iun porokazan internan informfolion. La kunlaborantajn
organizojn oni nomis Koncize-bloko, ja ne temas pri ia formala
organizo kun statuto kaj prezidanto, ktp, sed cxiu kunlaboranta
junulara sekcio havas simple la redaktoron de sia pagxo, kaj
zorgas pri la distribuado de la bulteno al siaj membroj.
Teknike la aperigon prizorgas GEJ (Germana Esperanto-Junularo),
kun la cxefredaktorado de Ulrich Matthias.

En la lastaj jaroj - paralele al la revigligxo kaj
pliprofesiigxo de la junulara movado -"Koncize" igxis cxiam pli
populara. Gxis 1990 al la bloko apartenis la junularaj asocioj
de Britio, Flandrio, Finnlando, Francio, Germanio, Italio,
Nederlando kaj Svislando, - kaj en 1991 alligigxis tiuj de
Auxstrio kaj de Hungario (... la unua el la ekssocialismaj
landoj...)

"Koncize" atingis la jubilean 100-an numeron. Gratulon al GEJ,
al la gxisnunaj, kaj al la nuna redaktoro Ulrich Matthias! La
revuo cetere estas ankaux abonebla kontraux 14 germanaj markoj
jare cxe GEJ. Pliaj informoj:

GEJ, Rheinweg 15, D-W 5300 Bonn 1.

*************************************************************************

ARANGxOJ
///////

4-a BIERo
=========

La Munkena Esperanto-Junularo invitas al la 4-a BIERo (Bavara
Internaci- Etosa Renkontigxo) de la 17a gxis la 20a de
septembro. Oni vizitos la urbon Munkeno kaj la faman Oktobro-
feston, klacxos, ludos, dibocxos...

LA kotizu estas 50 DEM (gxis 31.08.92.), alilandanoj ricevos
rabaton gxis 100 %. Petu aligxilon de:

Munkena Esperanto-Junularo, Postfach 200803, Munchen-2, Germanio

Koncize 3/92.

*************************************************************************

Popolarta Foiro en Mezotur (Hungario)
=====================================

kun Internacia Esperanto-Renkontigxo

Gxi okazos en sudorienta parto de Hungario, de la 27-a gxis la
31-a de auxgusto 1992. La kotizon - 6000 Ft-ojn, kiu inklizivas
tranoktadon, mangxojn, ekskursojn kaj diversajn programojn - oni
povas pagi antauxe aux surloke. Pliajn informojn petu cxe:

S-ino Sandorne Deak, H-5400 Mezotur,
ifjusagi lakotelep 16-os ep. fsz.2. Hungario.

*************************************************************************

ANONCOJ
///////

Por atento de organizantoj de esperantaj arangxoj
=================================================

Se vi volas aperigi informojn pri via arangxo, bv.
sendi materialon laux la supraj modeloj. Pri okazintaj renkontoj
prefere sendu foton, kaj maksimume (!) duonpagxan resumon!

*************************************************************************

Mitoj kaj faktoj pri esperanto
==============================

Seminario kun prelegoj de famaj esperantoverkistoj kaj
lingvospecialistoj:

Jacques Farjon de l' Agatinerie - eksinterpretisto cxe NATO,
Germanio; Pierre Janton - profesoro cxe la universitato de
Clermont Ferrand, Francio; Claude Piron - profesoro cxe la
universitato de Gen'eve, Svislando.

Kun debatebleco kaj libroservo. La studotago okazos sabaton, la
5-an de septembro 1992 en la universitata historia kunvenejo "Het
Pand", en la organizo de la Genta Esperantogrupo "La Progreso".

La kotizo inkluzivas la tutan programon, la resumojn de la
prelegoj, la varman tagmangxon kaj la trinkajxojn dum la
pauxzoj.

Pli da informoj cxe:
de Patrick Haerick,
Zilverberklaan 25 B-9032 Gent,
tel. +32-91/270215

el Informilo de FEL-aktitvuloj, aprilo/92.

*************************************************************************

SAEZ-PENJO 92
=============

Interlanda Konferenco pri instruado
Cxako, Argentino

2-a Interlanda Konferenco pri Instruado

9-12 oktobro, Argentino

*************************************************************************

Unua Atlantika Plongxado en Portugalio!
=======================================

18-21 septembro, Cacela

Portugala Esperanto-Junularo gxojas inviti vin al la 1-a
Atlantika Plongxado. Gxuu la baldauxan somerfinon (oj!) cxe la
orsabla kaj sxauxmmara plagxo en amuza junesperanta etoso!

La programon konsistigos sxipetaj ekskursoj, amuzoj, koncerto de
la rokbando Vikiosnuroj (inkl. originalaj esp-kantoj!),
surplagxa futbalkonkurso cxe la sunfalo portugaloj -
eksterlandanoj (ja ni venkas!), ktp.

La neevileblaj kotizoj inter 40 kaj 100 NLG depende de via
luksodeziro (cxu tendo aux cxambro).

Venu ankaux vi okcidenten por renkonti junajn
portugalesperantistojn!

Pli detalan aligxilon vi povas peti cxe:
Portugala Esperanto-Junularo
Rua Dr. Joao Couto 6 r/c A,
P-1500 Lisboa, Portugalio.

*************************************************************************

Nordiaj Esperanto-Asocioj kaj la organizo Monda Kunagado por
Eduko, Scienco kaj Kulturo invitas Vin al la seminario

---------------------------------------------
 Minoritataj Popoloj kaj lingvoj en Nordio -
 Lingvo-problemoj en Euxropo
---------------------------------------------

de la 30-a de oktobro gxis la 2-a de novembro 1992 en Kungalv,
Svedio. La organizantoj atendas kompetentajn ekspertojn pri la
temo kaj celas diskutigi vin pri evoluproblemoj de la lingva
bunteco en Euxropo, inkludante esperanton.

Informigxu pli detale cxe:
Martha Andreasssson, L. Tolsereds vag 2265
S-42642 Hisings Karra, Svedio.

laux Esperanto Aktuell, 4/92.

*************************************************************************

RECENZOJ
////////

Schwarz, Adolf (red)

Survoje al Internacio de Proleta Esperantisto
=============================================

Faktoj, dokumentoj rememoroj, Sofio, Eldonejo Press-Esperanto,
1992, 223p.

La libro entenas dokumentojn el diversaj laboristmovadaj
esperantistaj revuoj, kiuj rilatas al la historio de SAT kaj
aparte (p. 56-192) al la komunisma opozicio en SAT, kiu farigxis
en 1932 en Berlin la "Internacio de Proleta Esperantistaro"
(IPE).

Adolf Schwarz el Flensburg kolektis la materialon laux
vidpunktoj de komunismemaj esperantistoj de la 20-aj/30-aj jaroj
kaj bedauxrinde malofte donas precizajn fontindikojn. La
pozicion de SAT pri la priskribita evoluo li ne prezentas per
SAT-originalaj vidpunktoj. Se Schwarz estas fakte la diligenta
materialkolektinto, la vera redaktoro estas Nikola Aleksiev, kiu
per bonega antauxparolo kaj postparolo metas la dokumentitajn
eventojn en la konkretan historian kadron kaj faras ilin tiel
pli kompreneblaj por nuntempuloj. La ankaux komentas kaj
kritikas provojn dum la 70-aj jaroj revivigi IPE: kiuj fine
kondukis al la ekesto de Komunista Esperanto-Kolektivo, KEK.

Sian bonegan konkludan redaktoran eseon Aleksiev finas prave, ke
"estas tute necese prijugxi la tutan estintan agadon de la
landaj kaj internaciaj laboristaj esperanto-organizajxoj".
Kvankam la libro havas gravajn mankojn, gxi tamen povas esti
helpilo por pluaj sed pli sciencaj studoj.

Detlev Blanke,
Germanio

*************************************************************************

LINGVO
//////

Pri la pronomo "ci"
===================

En Starto 5/91 mi trovas poemeton, tradukitan fare de F. V.
Lorenz, en kiu la patrino estas alparolata "ci". Pri tiu cxi
pronomo ne estas tute klaraj reguloj, kiam uzadi gxin. Tial mi
citas, kion skribis Zamenhof en la "Dua Libro de la Lingvo
Internacia", 1888:

"Vi" ni diras egale al unu persono aux objekto kaj al multaj;
tio cxi estas farita pro oportuneco, cxar, parolante kun iu, ni
ofte ne scias, kiel diri al li: "vi" aux "ci" ("ci" signifas la
duan personon de la ununombro; sed tiu cxi vorto estas trovata
sole nur en plena vortaro; en la lingvo mem gxi preskaux neniam
estas uzata).

Kaj en la Revuo, februaro 1908, oni trovas pli detalan klarigon:
La neuzado de "ci" tute ne estas senkonscia imitado de la
ekzistantaj lingvoj, - kontrauxe, gxi estas specialajxo de la
lingvo esperanto, specialajxo bazita sur pure praktikaj
konsideroj kaj esploroj. La plej bona maniero kompreneble estus,
se ni al pli ol unu personoj dirus "vi" kaj al unu persono cxiam
"ci"; sed cxiuj nuntempaj kulturaj popoloj tiel alkutimigis al
la ideo, ke "ci" enhavas en si ion senrespektan, ke ni neniam
povus postuli de la esperantistoj, ke ili al cxiu unu persono
diru "ci"; ni devus sekve havi apartan pronomon de gxentileco
(kaj tia pronomo efektive ekzistis en Esperanto antaux la jaro
1878). Sed la praktiko de cxiuj ekzistantaj lingvoj montris, ke
tia "formo de gxentileco" estas ofte tre embarasa, cxar tre ofte
ni ne scias, kiamaniere ni devas nin turni al tiu aux alia
persono (ekzemple al infano ktp.): "ci" sxajnas al ni eble
ofenda pronomo de gxentileco sxajnas al ni ridinde ceremonia. En
tiaj okazoj oni en la ekzistantaj lingvoj uzas diversajn
artifikojn, kiuj tamen tre ofte estas tre embarasaj, kiel por la
parolanto, tiel por la auxskultanto (ekzemple anstataux "ci" kaj
"vi" oni diras "li", " oni", "sinjoro", "frauxlo" ktp). Por
forigi cxiujn cxi tiujn embarasojn, ekzistas nur unu rimedo:
diri al cxiu, cxiuj kaj cxio nur "vi". Malkomprenigon tio cxi
neniam povas kauxzi, cxar en la tre maloftaj okazoj de neklareco
ni povas ja precizigi nian parolon, dirante "vi, sinjoro", aux
"vi cxiuj", "vi ambaux" ktp. Por la personoj, kiuj tre sentas la
bezonon de "ci" (ekzemple kiam ili sin turnas al Dio aux al
amata persono), la uzado de "vi" sxajnas neagrabla en la unua
tempo (tiam ili ja havas la rajton uzi "ci"), sed post kelka
praktiko oni tiel facile alkutimigxas al la uzado de "vi", ke
gxi perfekte kontentigas kaj oni trovas en gxi absolute nenion
"malvarman". Cxio dependas ja nur de la kutimo.

Por ke oni ne klarigu al si tro libere la lastajn vortojn ankaux
por aliaj kazoj, mi citas el Originala Verkaro, p. 66 supre "...
ke cxiuj perfektigoj en la lingvo Esperanto estu farataj ne per
rompado kaj subitaj decidoj, sed sur vojo natura, per ricxigado
de la literaturo kaj per sxtupa elpusxigado de formoj malbonaj
per formoj pli bonaj."

Laux mia opinio, la uzado de "ci" kaj "vi" estas simila al la
anglaj "thou" kaj "you". Antaux iu tempo mirigis min aserto de
fejetonisto en la cxehxa televizia gazeto, laux kiu "en la angla
lingvo oni alparolas cxiun unuopulon ci."

Adolf Stanura,
laux Starto 1/1992.

*************************************************************************

ALVOKO
//////

Alvoko pri instruisto-borso
===========================

Instruistoj, kursgvidantoj, kiuj estas kompetentaj kaj
entreprenemaj gvidi kursojn en diversaj landoj, bonvolu anonci
vin cxe ILEI!

Kelkfoje venas deziroj havi eksterlandan kursgvidanton. Pro tio
necesas, ke la koncerna respondeculo de ILEI havu je dispono
nomojn, adresojn kaj informojn pri vojagxemaj gekolegoj. Kiu
volonte reagas je tiu cxi alvoko, bv. letere komuniki la jenajn
indikojn:

Nomo, adreso kaj telefon-numero. Gepatra lingvo, agxo.
Esperantaj ekzamenoj (tipo, grado). Profesio, fakoj, gxisnuna
instruagado. Nivelo de kurso prefere gvidota. Metodoj,
lernolibroj, instruiloj prefere aplikotaj. Sezonoj en la jaro
libera por vojagxi, dum kiom da tempo. Kiaj kondicxoj estas
postulataj. Aliaj indikoj rilataj.

ILEI unuavice celas peri inter sercxantoj kaj sinproponantoj.
Subvencii kurson aux kursgvidanton ILEI apenaux povas, nur en
tre malmultaj kaj la plej indaj kazoj. Do, kontrakto aux
interkonsento devas estigxi inter la kurs-organizanto kaj la
kursgvidanto.

Vian sinanoncon bv. direkti al:

Internacia Ligo de E-Instruistoj, S-ino Barcsay Zsuzsa,
Bem rkpt. 25/B, H-1011 Budapest, Hungario

*************************************************************************

MOVADA LERNEJO
//////////////

Amikeca Reto
============

La Amikeca Reto de SAT estas kulturo- kaj sociokontaktiga servo
esperantlingva. La membroj de la reto cxeestigos vin al
esperantistaj kunvenoj kaj multaj interesaj lokoj en la mondo,
kaj montros al vi la cxiutagan vivon de si mem kaj de la loka
logxantaro. La adresaro en kajera formo aperas cxiujare, kaj
enhavas cx. 300 adresojn el pli ol 30 landoj.

Baza prezo de la adresaro estas 30 francaj frankoj, sed gxi
varias laux regionoj.

Regionaj perantoj:
Argentino: Orellana Rojas Atilio, Casilla de Correos 1428,
RA-5000 Cordoba.

Auxstralio: Wearing Max 30 Westbury str., AUS-5069 Hackney - SA.

Brazilio: Joao Manoel Aguilera, Caixa Postal 5232. BRCEP-19031
Campinas - SP

Britio: Alan Gould, Woodrising, Thornlane; Goxhill, GB-South
Humberside, DN 1t97 LU.

Bulgario: Dimitrov Biser, str. Aleko Konstantinov 14, BG-9200
Provadijxa.

Cxehxoslovakio: Miroslav Zavodsky, Csl. Brigady 67, CS-01004
Zilina-Zavodie.

Hungario: Aukstikalnyte Roze, H-6500 Baja, Kolcsey u. 72.
II/7.

Israelo: Jeremi Gishron, pk. 23180, IL-91231 Jerusalemo.

Japanio: Joel Brozovsky, EPA, Oomoto, Kameoka-si, Kyoto-h, J-621.

Kanado: Reni Porter, 71 Ridgevalley Rd, CDN-Halifax, Nova
Scotia, B3P2E5.

Polio: Stanislaw Rybicky, skr. pocztowa 342, PL-20950 Lublin 1.

Rusio: Aleksander Grisxcxenko, ul. Sxadenko 22/4, 348005
Vorosxilovgrad.

Turkio: Enver Yalcin, Klodfahrer caddesi Coskun apr. n 27, apr.
no 27, Sultanahmet, TR-Istanbul.

La Amikeca Reto de SAT funkcias paralele al Pasporta Servo de
TEJO, sed gxi ne estas senpaga gastigeblo!

"Vi lernis esperanton por intimigxi kun aliaj mondanoj.
Malfelicxe, vi ne scias kiel tion realigi. Ekster la kongresoj,
vi ne scias kion fari por ligi firmajn kontaktojn kun alilandaj
samideanoj.

La Amikeca Reto estas servo, kies celo estas permesi cxiaspecajn
amikecajn rilatojn. Gxi celas fundajn neordinarajn vizitojn,
nekutimajn aktivecojn aux diskutojn."

Por uzi la liston esperantistigxo minimuma estas evidenta
kondicxo. Per tio ni komprenas bazajn uzkapablojn de nia lingvo,
sed ankaux fortan emon al ties disvolvigxo. La interna ideo de
Zamenhof estis la cemento de Esperantio kaj gxi estu la cemento
de nia Reto. Per tiuj vortoj ni deziras furpusxi cxian ideon de
egoisma profito sur dorso de iaj bonkoraj Servo aux Turisma
Agentejo. La "Amikeca Reto" dorlotas la homojn, kiuj
esperantistigxis por iamaniere iom plibonigi nian planedon..."

Centra adreso:
Amikeca Reto, 63 rue de la Republique a Charge, F-37530
Amboise, Francio.

Adreso de SAT:
67 Ave. Gambetta, F-75020 Paris, Francio.

*************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

"DX"-ado kaj mondradioauxskultado
=================================

En la radioamatora faklingvo la vorto DX signifas longdistancan
radio- kontakton. Multaj personoj (inter ili ankaux multaj
esperantistoj) havas la hobion kapti kiel eble plej multajn, kaj
plej foran radioprogramon. Tiu hobio estas nomata DX-ado aux
"mond-radioauxskultado". La mond- radioauxskultanto kompreneble
havas la hobion auxskulti eksterlandajn radioprogramojn.

Li ankaux korespondas kun la eksterlandaj radio-stacioj,
informante ilin pri la auxskultado de ilia elsendo, kaj pri la
auxskultita programo. Ekzistas konkursoj, kaj ankaux specialaj
program-elsendoj por DX-uloj. La DX-ado estas utile krom la
plibonigo de sia lingvoscio ankaux por ekhavi konkretan sperton
pri teknikaj manieroj, trukoj por kapti forajn radioelsendojn.

La fakta kapto kaj auxskulto de iu radiostacio estas konfirmata
de t.n. QSL-karto, kion sendas la radiostacio al la
auxskultanto. La QSL-karto estas bela posxtkarto, sur kiu la
radio-stacio konfirmas, ke la ricevinto vere auxskultis ilian
programon. Por ricevi la konfirmkarton, la radioauxskultanto
devas skribi raporton pri auxdebleco (signalforto, klareco,
alfiltrigxo de najbaraj stacioj, fado ktp.), informi pri sia
aparato kaj priskribi la enhavon de la programo. Ricevinte la
raporton, la radio-stacio kontrolas la priskribitan enhavon kaj
sendas konfirmkarton al la auxskultanto.

Mond-radioauxskultantoj kolektas konfirmkartojn kaj nombras,
kiom da stacioj en kiom da landoj ili auxskultis. Ili ankaux
arangxas konkursojn pri DX-ado.

Raportoj pri auxskultado estas tre utilaj por la
radioteknikistoj, cxar pro la indiko de auxskultebleco ili
scias, cxu dauxre sendi en la sama frekvenco aux cxu ili devas
sxangxi frekvencon. La raportoj estas utilaj ankaux al la
redakcianoj, cxar per la raportoj kaj leteroj la redakcioj
scias, ke homoj vere auxskultas iliajn programojn.

En la kurtonda bendo estas milo de radioelsendoj. Provu ankaux
Vi kapti kaj identigi ilin! Krom la agrabla amuzo estas utila
ankaux por vi, cxar post iom da ekzercado vi pli facile kaptos
ankaux la esperantlingvajn elsendojn!

surbaze de La Espero (SEF) 2/92

*************************************************************************

LA LEGANTO
//////////

Cxu esperantistoj rajtas finance profiti de la Movado?
======================================================

(Aperis en n-ro junio-(2)-92).

Kiam Sandor Hideg priskribas sian ekzemplon de tiu eta
hotelestro, mi tuj sxatus diri: jes, kial ne? Se ni cxiamaniere
provas interesigi grandajn kaj malgrandajn firmaojn por uzi
esperanton, oni ja ne povas aldoni, ke la servoj-varoj estu
rabatitaj se la klientoj estas esperanto-parolantoj. Oni ja
ankaux ne diras, ke aliaj interesatoj kiuj parolas alian
lingvon, kia ekz. la rusa aux la angla ktp. estas pli bonvenaj.
Temas do pri tio, ke oni profitas ne de la Movado, sed profitas
la eblecon, kiu estas disponebla ankaux al ne-esperantistoj. Mi
pensas, ke oni devas vidi cxi tiun aferon inverse: la fakto ke
oni parolas esperanton, havas la avantagxon (ne la profiton!) ke
oni pli facile povas kontakti alilandajn entreprenojn: Tiuj
entreprenoj pro la fakto ke ili uzas (ankaux) esperanton
konstante kontribuas al la kontinuado de la Movado.

Alia afero estas, ke ni ne suficxe bone scias, kiom da
entreprenoj uzas esperanton, kaj mi volonte apogus proponon, ke
ni zorgu, ke tiuj entreprenoj uzu pli bone la konatajn E-
konatojn, kiel la revuoj, gazetoj, la UEA jarlibro, ktp.
kompreneble kontraux la normala anoncprezo.

ingx T. Kanter, Nederlando

* * *

Sxajnas al mi, ke oni ja penu bondeziri okaze de la plej gravaj
festoj de la plej gravaj religioj - tiuj festoj, kiuj elvokas
bondezirojn interhomajn (same kiel la kristanaj Kristnasko kaj
Pasko). Multaj festoj estas notitaj en "La Jaro" de MONATO.
Tamen mi opinias, ke la plej valora esperanto-festo estas la
"Semajno de Internacia Amikeco", SIA.

La festo okazas cxiujare dum la lasta kompleta semajno de
februaro. Dum tiu periodo oni sendu bondezirojn al eksterlandaj
amikoj. Mi mem uzas bildkartojn sen presita bondeziro, en kiujn
mi metas folion kun la insigno, moto kaj "Kun bondeziroj okaze
de la Semajno de Internacia Amikeco". Antaux kelkaj jaroj UEA
havis stokon de kartoj presitaj de UNESCO! sed tiuj ne plu
ekzistas.
Eble ni menciu, ke SIA estis ideo de svedo Erik Carlen, kiu
mortis en 1987.

Henry D. Palmer, Britio.

Lauxstatistike la plej grandaj religioj estas la islamismo kaj
budismo. Mi dubas, ke la Euxropaj legantoj de EVENTOJ akceptus
favore la bondezirojn je islamaj festoj, kaj inverse, ecx ne
paroli pri la same multnombraj ateistoj...

La esperanto-festoj vere malmultas. Fakte do kiajn komunajn
esperanto- festojn ni havas? Ni bonvenigas cxi-temajn leterojn
de la legantoj.

La red.

* * *

Cxu mi malsxparas mian tempon? Ekde du jaroj mi studas
esperanton, kiu eble helpos min en miaj specialajxoj de jura
scienco, sed nun mi miras (Majk SADLER, Eventoj, junio (2)-92),
ke la internacia lingvo estas nur "interesa hobio". La kialo,
laux SADLER, estas la malgranda vort- provizo de la lingvo kiu
neas sian utilecon por scienco. Sed ecx mi, novulo pri esperanto
povas vidi, ke gxi, esperanto estas reto de altvojoj, tra
montoj, montetoj, teraltajxoj, kaj promontoroj el kiuj ni povas
trarigardi lingvujon.

Sendube, se ni volas, ni povas malsupreniri de altvojo, de tempo
al tempo, por vidi kio okazas en la koterejoj de fakuloj, la
temploj de altpastroj kaj la kluboj de hobiistoj. Eble ni devos
lerni novajn vortojn se ni iom restas tie, sed la tasko de la
internacia lingvo estas, antaux cxio, komuniki inter la
individuoj.

Ni devas allogi la fakulojn al la altvojo, kio estas esperanto.
Certe restos specialistoj, altpastroj kaj hobiistoj kiuj
preferos babili krokodile, interne de siaj palisaroj, sed tio
estas tute alia afero.

Dr. Stuart S. Kind, Anglujo

* * *

Propagando senkoste!
====================

La lastan monaton mi trovigxis en Buljono (Bouillon), en la
Belgaj Ardenoj, vizitante ties faman kastelon mezepokan kaj la
t.n. "Dukan Muzeon".

En budo tiea oni vendas cxiuspecajn dokumentajxojn prihistoriajn
en la germana, franca, angla, nederlanda kaj ecx itala kaj
hispana lingvoj, sed nenion en esperanto.

Alparolante la vendistinon, mi proponis tradukojn al la
internacia lingvo de kelkaj el tiuj folietoj. Afable sxi
respondis, ke neniam oni petas tiajn de sxi, kaj ne plu
interesigxis pri mia propono.

La tradukojn tamen mi faris kaj sendis al sxi. La samon mi faris
pri mia logxurbo Namuro. Oni povas ricevi ilin tie senpage.

Nun mi turnas min al cxiuj esperantistoj, kiuj ne, aux nur
malbone scipovas la supre menciitajn lingvojn, unue peti pri
esperantajxoj cxie, kie ili deziras viziti muzeon aux similajxon
ekster sia propra lando. Se denove neniu petas pri ili, oni
forjxetos la "paperacxojn" kaj jen perdigxos denove bona okazo
varbi por nia lingvo.

Alia maniero varbi por esperanto estas, al komercistoj, kiuj
kutimas elmeti fremdlingvajn informojn en siajn montro-fenestron
aux inter la vendotaj varoj, proponi vialand-esperantlingvan
tradukon de tiuj varbiloj. Tio impresas kaj aspektas tre serioza.
Plurfoje mi tion jam proponis, kaj preskaux cxiam oni danke
konsentis, ke tion mi faru. Cetere, se krome vi estas acxetanto,
estu certaj, ke via propono estos duoble bonvena.

La tujaj ferioj estu bona okazo diskonigi nian lingvon per
rimedoj alireblaj al cxiuj je nula kosto. Profitu gxin!

Anselmo P., Belgio.

*************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Cxu vi deziras mendi esperantajn librojn? La libroservo de ELI
(Esperanto Ligo de Israelo) funkcias dum la tuta jaro. Turnu vin
al Matilda Landau, tel: 03-5465649, Nordau 42, 62597 Tel-Aviv,
Israelo.

* * *

Subtenu Esperanton per uzitaj posxtmarkoj, eltrancxitaj de
kovertoj kaj senditaj al la adreso de Libroservo de Estona
Esperanto-Asocio, EE-0012 Tallin, Mahla 65-1, Virve Ernits.
Dankon!

* * *

Okaze de unua datreveno de geedzigxo de gesinjoroj Sato multajn
korajn gratulojn kaj felicxojn!

Halina Pacwa

* * *

Bonvolu noti!!! Ekde nun ankaux la SAT-oficejo posedas
telekopiilon. Gxia numero: +33-1-47977190.

* * *

En la numero junio (1)-92 erare aperis la adreso de FGTB-
Esperanto. La preciza adreso: 3 rue des Brasseurs, B-5000 Namur,
Belgio. Ni pardonpetas pro la eraro.

La Red.

*************************************************************************

Videofilmoj kaj songazetoj
==========================

Son-gazetoj kaj videokasedoj estas la plej bona rimedo
"alkutimigi la esperantistojn al la ekkono de nia literaturo".
La Auxdvida Centro de Sarlanda Esperanto-Ligo de pluraj jaroj
surbendigas la prelegarojn de la Kulturaj Semajnfinoj, kiujn
gvidis la plej konataj esperantistoj. Listo haveblas cxe:

Oliver Walz, Postfach 2019, Richard Wagner Str 38, DW-6660
Zweibrucken (tel.: +49-6332-49843).

* * *

Se vi interesigxas pri videofilmoj faritaj dum la Kulturaj
Semajnoj, kie prelegis Regulo, Szerdahelyi, Maas, Frank, Koutny,
ktp., aux se vi interesigxas pri vojagxoj al kongresoj, mendu la
videobendojn cxe:

Gunther Becker,
Alter Hangarten, DW-6653 Blieskastel.
el Franca Esperantisto, marto/92.

*************************************************************************

KORESPONDI DEZIRAS
//////////////////

Mi estas studento de Reformacia Teologia Akademio. La determina
sperto de mia vivo estas, ke mi ekkonis la Dion, kaj sciigxis pri
Jesuo Kristo, ke Li ankaux por mi mortis, revivigxis kaj vivas
ankaux hodiaux. Tial mi deziras korespondi kun tiuj gejunuloj
aux gemaljunuloj, kiuj ankaux spertis aux volas sperti en ilia
vivo la cxeeston de Dio, cxi tiun felicxan gxojon.

P. Szabo Barnabas,
Anna ter 4, H-8500 Papa, Hungario

* * *

Gelernantoj 11-15 jaraj deziras korespondi grupe aux individue
kun gelernantoj el diversaj landoj. La adreso: E-Klubo Tulipo,
a.d. 9, LT- 4270 Vilkaviskis, Litovio.

* * *

29jara esperantisto dez. kor. tutmonde kun gejunuloj pri cxiu
temo, precipe pri nifologio, natur- kaj mediprotektado,
reenkarnigxo.

Denes Partay, Damjanich u.1/I, 3/2, H 7400 Kaposvar, Hungario

* * *

47 jara pensiito sercxas korespondajn kontaktojn dise en la
mondo. Csizmadia Istvanne, Ady E. u. 16, fsz. 6, H-5400
Szolnok, Hungario

* * *

Jxusa kursfininto sercxas korespondajn partnerojn. Edelza Maria
Veloso Silva, Rua Pe. Barroso, 43/102; Deposito; BR-25800 Tres
Rios-RJ, Brazilio.

* * *

F-ino Shirley Lauritzen, Box 90, Mount Pleasant, 84647, Usono
volas korespondi tutmonde.

*************************************************************************

INTERESE
////////

"...NE KOLERU MIN, ..."
=======================

(Legajxo por franduloj)

Cxiu kursestro de esperanto ne forgesu rakonti pri la t.n.
praesperanto. Vi ja scias, ke jam kiel gimnaziano, en 1878,
Ludoviko Lazaro Zamenhof pretigis preskaux tutan planon de
lingvo internacia. Gxis tiam lia patro, Marko Zamenhof aprobis
tian "ludon " de sia filo, sed antaux liaj universitataj studoj
li igis promesi sian filon ne okupigxi pri tia afero gxis la
fino de la altaj studoj. Opiniante, ke li devas gardi sian filon
kontraux vana laborado, la patro forbruligis lian manuskripton.

Antaux tri monatoj, en decembro 1987, en la urbeto Veisejai (en
Litovio, kie la "doktoro" kuracadis) oni trovis, en la domo de
iu maljunulo, kiu persone renkontis la iniciatinton de
Esperanto, malfacile kompreneblan leteron. Gxi estis sendita al
Kaunas, kie oni konstatis, ke gxi estis skribita en
praesperanto. Entuziasmaj esperantistoj rapide "decxifris" la
leteron, malkovrinte, ke tiu letero estis skribita de Marko
Zamenhof al sia filo Ludoviko. La enhavo de lia letero prilumas
de alia flanko la "sxtonkorecon" de la patro. Ekkonu tion
altvaloran relikvajxon de nia Esperanto-movado:

"Varsovio, 1-a de Auxgusto del anno 1879.
Mia filo, fu-ci lingwe esta porda koj laux sa teorja
fundamento. To deb'e maturigi fol i ta pintoj. Trov'o metodolj
pu fari simplal gramatikol. Pripinto pelle fiol koj bej madza
tempo, koj fan, kvan to potuj teni la egzistol de ta familjo
fekke i rica statto. Mo forbrulige la projettol de ta lingwe,
pu bella futuro de ta familjo, pu interesso de ta lingwe
uniwersala. Ne kolero mol, mo esta certa ej bej annes to tabuj
successolj da ta lingwe. Ta padro."

Povas esti, ke tiu - certe altvalora praesperanta letero, eble
la unusola en la mondo - ne estis konceptita regule laux la
praesperanta gramatiko, ja tiu "lingwe uniwersala" neniam estis
fipretigita kaj eldonita.

Kaj nun legu la leteron en la nuna esperanto:

"Varsovio, la 1-an de auxgusto 1879.
Mia filo, tiu cxi lingvo estas oportuna nur laux sia teoria
fundamento. Vi (ci) devas maturigi tion en viaj persoj. Trovu
metodojn por fari simplan gramatikon. Pripensu plue fojon (pluan
fojon) nur post multa tempo, nur tiam, kiam vi (ci) povos teni
la ekziston de via familio efektive en ricxa stato. Mi
forbruligas la projekton de via lingvo, por bela futuro de via
familio, por intereso de via lingvo universala. Ne koleru min, mi
estas certa, ke post jaroj vi atingos sukcesojn per via lingvo.
Via patro"

L. L. Zamenhof komprenis la intencon de sia patro. Li komencis
refoje eklabori nur post 4-5 jaroj sur la pliklarigxintaj
teoriaj fundamentoj postrestintaj en lia memoro. La rezulton vi
konas.

apokrifajxo de Tibor PAPP
laux Debrecena Bulteno No 43.

*************************************************************************
*************************************************************************
EVENTOJ, eszperanto nyelvu informacios lap.
Nyt. sz. B/TSZL/85/1991.
ISSN 01215-959 X.
A kiado es szerkesztoseg cme:
H-1675 Budapest, pf. 87. Tel: 1228258
Megjelenik kethetente. Kezbesti a HELIR.
Keszult az M & M nyomdaban.
H-1161 Budapest, Bercsenyi u. 10.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas Kultura Esperanto-Asocio
kaj LINGVO-Studio, Budapest
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro Laszlo Szilvasi
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj
artikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj.
*************************************************************************
La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvasi Laszlo kaj
                    Kristaly Tibor