Eventoj n-ro 0031, 1/junio - '93, retposxta versio
***************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:       - CxU LA CSEH-METODO MALMODERNIGxAS?
             - Cirkulero al la Komitato de UEA

Organizaj demandoj:   - Konciza strategio (sugesto)
             - KONCIZA STRATEGIO?

Arangxoj:        - 12a Internacia Literatura Forumo
             - Turisma Semajno en Malto!
             - FERII EN ALBANIO
             - CxU VI JAM ALIGxIS?
             - E-ekskursado en nacia parko
             - Zamenhof - Esperanto - Pollando
             - Politika Seminario en klostro!
             - EUxROPO-AZIO '93
             - Tendaro en Potsdam
             - 29-a Brazila Kongreso de Esperanto

Faka aplikado:      - Kelkaj pensoj pri komercado inter 
              esperantistoj
             - Monda Merkatoen nova formo!
             - Libro pri lingv(ist)iko
             - Traduko per komputilo helpata de esperanto
             - Informistoj pri esperanto

Movado:         - Grandskala informado el Valencio!
             - Bulgariaj e-societojkunlaboras...!
             - Kongreso en Islando
             - "Koncize" trovis redaktoron
             - Nekapablo legi esperante
             - Gxis nun 76 personoj subtenis la E-domon en 
              Nico...
             - Konsulta kaj eduka firmao
             - Anglalingva poluado endangxerigas esperanton
             - Adresaro de E-gazetaro...
             - Kio?

Lingvo:         - Anglalingva poluado endangxerigas esperanton

Anonco:         - Adresaro de E-gazetaro
ILEI:          - POR ATENTO DE ILEI-MEMBROJ

Propagando:       - Kiel mortigi esperanton?

Hungara angulo:     - ***

Kulturo:         - Kinoarto kaj esperanto

Revuoj, gazetoj:     - "Sano" - cxe nova eldonejo

Historio:        - Tre konciza historio de la Esperanto-Movado

Esperanto en radio:   - Brosxuroj de Auxstria Radio

Konkurso:        - Konkurso pri videofilmo

Bazaj informoj:     - La komisiono de UEA pri generaciaj problemoj

Korespondi deziras:   - ***

Anoncoj:         - ESTU INFORMITA
             - *

*************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

CxU LA CSEH-METODO MALMODERNIGxAS?
==================================

Kelkfoje oni auxdas tian demandon de personoj, kiuj ne komprenas
kio estas principo de tiu metodo.

La "patrina" metodo
-------------------

"Cxu"-demandoj apartenas al la plej facilaj demandoj, cxar la
respondo estas jes aux ne. Cxifoje la respondo estas ne. Cxu la
metodo, per kiu cxiuj patrinoj de la mondo instruas propran
lingvon al siaj infanoj povas malmodernigxi? Certe ne, do la
samo rilatas Cseh-metodon, kies bazo estas instrui "laux patrina
metodo", kiel nomis gxin Cseh mem dum seminario en Harrogate en
1961. Cxar tiel kiel patrino adaptas la instruadon al la kapablo
kaj intereso de infano, tiel kondutas instruisto, instruante
esperanton laux Cseh-metodo.

Pro tio ne ekzistas lernolibro por lernantoj, estas nur
gvidlibro por instruantoj kun gramatika skeleto, aldonaj tekstoj
kaj metodikaj konsiloj, kiujn cxiu Cseh-instruisto devas kapabli
adapti al la nivelo kaj intereso de lernantoj. Cxio do dependas
de la instruisto. Rolo de instruisto estas grava en cxiu
instrumetodo, sed precipe en Cseh-metodo, kie la instruisto (pro
foresto de lernolibro por la lernantoj kaj instruante per
esperanto) estas la sola auxtoritato por ta lernantoj.

Kiu estas Cseh-instruisto?
--------------------------

Multaj homoj nomas sin Cseh-instruistoj, sed... nur malmultaj el
ili konas vere la metodon. Tion mi konstatis, transprenante
gvidadon de Cseh-seminarioj en 1984. Post tiu konstato la
Internacia Esperanto-Instituto (IEI), dezirante helpi al e-
instruistoj pli bone koni la lingvon, la metodon kaj atingi
profesian nivelon, enkondukis (tiam kunlabore kun s-ino Audrey
Childs-Mee) trigradan edukadon de Cseh-instruistoj:

"A"-seminario (enkonduka), al kiu oni akceptas cxiujn, kiuj
interesigxas pri la metodo. Nur tiuj, kiuj post tiu seminario
sukcese demonstros 5-minutan provlecionon, ricevas ateston kaj
rajtas dauxrigi la studadon en "B"-seminario (pliprofundiga) kaj
"C"-seminario (diplomiga). Tiu lastnomita seminario finigxas per
ekzameno antaux internacia komisiono, en kiu trovigxas
reprezentanto de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
(ILEI). La diplomo estas aprobita de ILEI kaj nur personoj kun
tia diplomo (do ne kun atesto post A- aux B-seminario) rajtas
nomi sin Cseh-instruisto. Laux la 5 jara statistiko (1985-1990)
A-seminarion partoprenis 365 personoj el 36 landoj. El tiu
nombro (en la sama periodo la studadon dauxrigis kaj la metodon
praktikis 67 personoj. El ili 12 sukcesis atingi diplomon.

"Malfacila" sed ne "malmoderna"!
--------------------------------

Tiu cxi statistiko montras, ke proksimume kvinono de la
partoprenantoj de A-seminario komencas instrui laux la Cseh-
metodo, la rstro pro la malfacileco de tia instruado transiras
al tradicia instruado dum kiu ili edukas nur pasivajn uzantojn
de la lingvo. La plendon ke tradicia instruado gxenerale edukas
nur pasivajn uzantojn oni auxdas de diversaj flankoj kaj pri
cxiuj lingvoj. Post kurso por komencantoj, gvidata devera Cseh-
instruisto, la lernantoj aktive uzas la lingvon, jam ekde la
unua leciono ili konversacias, do komunikas unu al la alia pri
diversaj cxiutagajxoj.

Ekzistas aktuala listo de diplomitaj Cseh-instruistoj (momente
kun la nomoj kaj adresoj de 23 anoj el 13 landoj de 4
kontinentoj - mankas ankoraux Auxstralio). Organizantoj de e-
kursoj, kiuj deziras dungi diplomitan Cseh-instruiston, petu la
liston cxe IEI.

Cxiujare okazas de 7 gxis 9 arangxoj dum kiuj funkcias kursoj,gvidataj de Cseh-
instruistoj, ofte observataj de lokaj tradiciaj
e- instruantoj, kiuj pli kaj pli montras intereson pri la metodo
kaj foje ecx postulas organizon de Cseh-seminario. Pro tiu
kreskanta intereso IEI komencis enkonduki trejnadon de gvidantoj
de Cseh- metodaj seminarioj. Ekde 1991 okazas individuaj
trejnadoj pri cxiuj tri gradoj de seminario. En kunlaboro kun la
Azia Fondajxo de UEA en 1991 tian trejnadon finis s-ino Gu Jian-
Hua el Cxinio, reprezentanto de IEI por Azio. En 1992 similan
trejnadon sekvis s- ro Atilio Orellana Rojas, reprezentanto de
IEI por Sudameriko. En 1993 diplomon de gvidanto de Cseh-
seminarioj ricevis s-ino Katalin Smid'eliusz, Hungario.

Supre menciitaj faktoj atestas ke la Cseh-metodo ne nur ne
malmodernigxis, sed kontrauxe komencis pli kaj pli penetri la
instruistan mondon, malgraux tio, ke intertempe "naskigxis"
multaj aliaj instru-metodoj, de kiuj neniu gxuas tian famon,
konfirmitan per praktiko, kiel la Cseh-metodo.

Mila van der Horst-Kolinska IEI,
Riouwstraat 172, NL-2585 HW Hago, Nederlando

*************************************************************************

Cirkulero al la Komitato de UEA
===============================

Estimataj gekolegoj,

espereble vi jam legis en Esperanto la raporton pri la februaraj
estrarkunsidoj. La Estraro uzis ilin por funde pripensi la
strategion kaj financon de la Asocio.Pri tiu temelekto mi estas
tre kontenta. La Estraro sagxe lasas la administradon de UEA en
la manoj de la Centra Oficejo kaj permesas al la direktoroj
largxan diskrecion mem decidi pri multaj detaloj. Aliflanke, CO
estas foje tro proksima al tiuj detaloj por efike decidi
prioritatojn. Jen la tasko de la elektitaj gvid organoj: la
Komitato kaj la Estraro.

Strategia planado
-----------------

Por la strategia planado la Estraro de UEA procedas laux
kvarsxtupa labormetodo, kiun mi priskribis en la aprila numero
de Esperanto. Surbaze de la statutaj celoj (1) necesas difini
koncizan strategion (2), kiun oni detaligu per klare formu lita
asocia politiko (3) pri cxiu tereno de nia agado. Tion farinte,
eblas kunmeti specifan, vere utilan laborplanon (4).

La verkado de strategiaj deklaroj (ekzemple, tiu en la aprila
numero) evidente sxajnas al vi sterila okupo. Ekster la poezio
cxiu klopodo esprimi iun esencon per malmultaj vortoj emas
impresi iom banale! Sed neniu asocio povas flori en
kelkaj komunaj starpunktoj inter la membroj. Estas do grave, ke
ni interkonsentu, cxu UEA ekzistas unuavice por disvastigi la
uzadon de esperanto, aux unuavice por servi al esperantistoj.
Pri tio nun mankas konsento, ecx inter la estraranoj.
Same gravas, ke ni decidu komunan sintenon pri la rilato inter
esperanto kaj dauxra pliuzigxo de la angla lingvo. Se ni ne
fiksos starpunkton ecx pri tiaj fundamentaj demandoj, ni neniam
sukcesos teame avanci nian aferon.

Mi do esperas, ke vi reagos al mia artikolo kaj la samtemaj
artikoloj de aliaj estraranoj, kiuj aperos en venontaj
monatoj... Parto de unua sabato en Valencio estos dedicxita al
strategia konkretigxo.

Financo
-------

Koncerne financon, Hans Bakker kaj la Komisiono pri Financoj
diagnozis, ke UEA estas - el financa vidpunkto - grave malsana
paciento. La malsanulo ne tuj mortos sed konstante malfortigxas:
povus iam okazi kolapso.

Hans rekomendas la jenan medikamenton:

  - fortigi la kapitalon de la Asocio;
  - atingi pli grandan likvidecon; kaj
  - redukti la salajrojn kiel proporcion de la konstantaj kostoj...

Lingvopolitiko
--------------

...La Estraro taskis min kiel estraranon pri lingvaj aferoj kaj
petis min ellabori kun Terminologia Esperanto-Centro kaj, se
eble, konsulte kun la Akademio, proponon modifi strukturon de
TEC, respecifi gxian rolon kaj difini konkretan plano n por gxia
agado. Se vi havas pri tio opinion, bonvolu informi min...

...Mi aparte bovenigas vian opinion pri tre aktuala demando: cxu
oficohavanto de UEA povas okupigxi pri proponoj reformi
esperanton? Mia teksto kondamnus cxion, kio ligos la nomon de
UEA kun tia okupo. Cxu tio estas trafa formulo?

Universala Kongreso 1995
------------------------

Kun plezuro mi povas konfirmi, kion vi jam legis en la revuo,
UEA akceptis modele preparitan inviton okazigi la 80-an
Universalan Kongreson de Esperanto en Tampereo, Finnlando....

Sincere salutas

Ian Jackson, Gxenerala Sekretario

*************************************************************************

ORGANIZAJ DEMANDOJ
//////////////////

Konciza strategio (sugesto)
===========================
1. Kiel efektivigi celojn: Cxi tiu strategio resumas, kiel UEA
  procedas por efektivigi siajn statutajn celojn.

2. Disvastigi esperanton: La principa celo de la Asocio estas
  disvastigi la uzadon de esperanto. Prioritatoj por tion
  atingi estas informado, instruado kaj lingva evoluo.

3. Disvolvi la esperanto-komunumon: UEA laboras ankaux por
  disvolvi esperanto-komunumon en direkto al tutmondeco,
  integrigxo kaj socia partopreno.

4. Informado: UEA stimulas la informadon pri esperanto surbaze
  de scienca esploro kaj dokumentado pri lingvaj problemoj,
  formulante argumentojn por pli vasta apliko de esperanto kaj
  instigante al ilia diskonigo.

5. Instruado: UEA subtenas la instruadon de esperanto,
  okupigxante pri provizado de instruistoj kaj trejnado de
  instruantoj, kaj difinante lingvosciajn normojn per
  internaciaj ekzamenoj.

6. Lingva evoluigo: UEA apogas la evoluigon de esperanto sur
  kiel eble pli da fakaj kampoj laux internacie rekonataj
  metodoj.
7. Tutmondeco: UEA subtenas la kreon de memstara esperanto-
  movado en cxiuj landoj kaj zorgas pri vasta malfermeco de
  siaj agadoj kaj servoj al esperantistoj el cxiuj mondpartoj.

8. Integrigxo: UEA provizas al lernintoj de esperanto rimedojn
  por trovi sian lokon en la komunumo kaj klerigxi pri la
  lingvo kaj gxia kulturo.

9. Socia partopreno: UEA provizas al lernintoj de esperanto
  rimedojn por trovi sian lokon en la komunumo kaj klerigxi pri
  la lingvo kaj gxia kulturo.

10. Asocia politiko/Laborplano: UEA laboras laux klara asocia
  politiko spegulita en konkreta, regule reviziata laborplano.

11. Esencaj ecoj: Cxiu agado kaj servo de la Asocio estu
  neuxtrala, fokusa kaj altkvalita.

12. Labordivido: UEA kunlaboras kun aliaj Esperanto-organizoj
  kaj unuopaj esperantistoj en spirito de reciproka estimo,
  koncentrante siajn rimedojn al aferoj ekster la kapablo de
  la landaj kaj regionaj asocioj.

Ian Jackson,
UEA-estrarano pri planado
el "Esperanto", aprilo 1993

*************************************************************************

KONCIZA STRATEGIO?
==================

La Konciza strategio (sugesto) de lan Jackson estas dividita al
12 punktoj. Certe la nombro 12 apartenas al la disvastigitaj en
la homa historio... sed cxu vere la sugestita konciza strategio
de UEA konsistas el 12 samgravaj temoj? Certe ne! Tiu cxi
sistema listigo ne helpas, ecx malhelpas, kompreni la esencon de
la sugesto.

La unua punkto parolas pri la celo de la artikolo (gxia disvolvo
traveblas en la 4-5-6-a punktoj), laux la unua lego gxi povus
esti simpla enkonduko, sed en gxi troveblas la baza koncepto de
la verkinto pri la strategio de UEA efektivigi la statutajn
celojn de UEA. Jam cxi tie formuligxas la kerna, laux mi,
problemo de UEA: mikso de la statutaj cetoj kun la strategiaj.

Nun, kiam estas preparata nova strategia plano por UEA estas
utile studi ankaux bazajn nociojn, kiuj rilatas al la strategia
planado. Jen la tri bazaj nocioj por strategia plano (el PIV):

Stategio: arto kombini, arto kombini, por akiri la venkon, la
militajn, politikojn kaj ekonomiajn fortojn de la nacio kaj plej
bone arangxi kaj movi trupojn, flotojn kaj aviadilojn, por trudi
al la malamiko la lokon kaj la temon plej favorajn por la
batalado. 2. Arto lerte kombini rimedojn por trafi iun politikan
celon.

Taktiko: arto arangxi kaj utiligi la armeojn sur batalkampo. 2.
Maniero, metodo, uzata por atingi celon.

Plano: Antauxe pripensita kaj ordigita arangxo de efektivigota
verko aux entrepreno. 2. Skizi grandiozan planon de propagando.

Cxiuj tri antauxvidas iun bazan nocion kio estas: celo. Laux PIV
gxi estas "tio, kion oni penas atingi aaux plenumi". Do, kion ni
penes atingi? En la statuto de UEA gxi tekstas jene:

La celoj de UEA estas:

(a) disvastigi la uzadon de Internacia Lingvo Esperanto;

(b) agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj
  rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon;

(c) plifaciligi la cxiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn
  inter la homoj, malgraux difirencoj de nacieco, raso, sekso,
  religio, politiko aux lingvo;

(cx) kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco,
   kaj disvolvi cxe ili la komprenon kaj estimon por aliaj
   popoloj. Cxi-kaze mi ne volas analizi la celojn, sed mi
   akceptas ilin en tiu senco, ke ili estas suficxe gxenerale
   konceptitaj por ke oni povru konkludi el ili la aktualajn
   farendajxojn.

Estas klare videble, ke la statutaj celoj de UEA estas verkitaj
eventuale por pluraj generacioj, pro tio ili estas longdauxraj
celoj, la strategia plano estas mezlonga plano, fine la taktikon
priskribas la laborplano, kaj gxi estas la plano por mallonga
tempo.

La strategia plano de UEA devas bazigxi ne nur sur la Statuto de
UEA, sed samgrave ankaux sur la aktuala soci-politika situacio
en la mondo.

La nuna strategia plano naskigxis en tute alia monda situacio ol
la antauxaj, ja dum la pasintaj du-tri jaroj UEA perdis cx. unu
trionon de sia anaro en la kategorio de aligxintaj membroj.
Respondo por la nova situacio ne troveblas en la prezentita
strategia plano.

La lingva evoluigo, laux mi, tute ne devas esti inter la
prioritataj celoj.

Kaj nun konkrete pri tio, kio estas traktata en la konciza
strategio de Ian Jackson.

La precipa celo de la Asocio estas disvastigi uzadon de
esperanto. Pri cxi tiu elstarigo mi plene konsentas, sed pri la
sekva frazo, jam ne. Ja sxajnas al mi, ke la verkinto forgesis
profunde analizi la antauxan frazon, kaj konkludis el la
"precipa celo de la Asocio" nur partoj de la eblo, kaj ne metis
la kronon sur sian kreitajxon. Laux mi disvastigo de uzado de
esperanto ne finigxas je "informado, instruado kaj lingva
evoluigo". Ili ja estas bazaj agadoj, sed mankas la konscia
edukado por praktika uzado de esperanto.

Dum analizo de diversaj esperantistaj agadoj evidentigxas, ke
inforado pri esperanto estas relative efika. Ja cxiujare anigxas
signifa nombro de homoj al diversaj esperanto-kursoj. Ankaux
instruado estas relative ekika - pli da homoj finas la kursojn
de esperanto kompare al la alilingvaj (el la komencintaj lerni).
Sed granda parto de kursfinintoj ne aligxas al la esperanto-
asocioj. Versxajne dum la instruado oni instruas nur la lingvon,
sed ne kiel gxin uzi.

Grandparte kaj cxiukaze pro tio ne okazas la disvastigado de
esperanto, sekve disvastigo de la principo inter esperantistoj:
ne suficxas nur lerni la lingvon kaj por agi por gxia
disvastigo, sed cxiuj klopodu tuj uzi gxin laux sia eblo, devas
esti inter la cxefaj prioritatoj de nova strategia plano de UEA.

Evidente pluraj opinias same kiel mi. Unue mi citu el malnova
dokumento:

Kial venkis Esperanto? Esperanto ankoraux ne estas gxenerale
rekonita kaj oficiale akceptita, tamen oni pvas jam paroli pri
gxia venko, cxar gxi estas praktike elprovita kaj uzata, gxi
pruvis sin tauxga por la rolo de internacia lingvo, gxi estas
vivanta, dum gxiaj rivaloj mortis antaux ol vere ekvivi.
(Enciklopedio de Esperanto, Budapest, 1933, p. 286)

La sekva citajxo el la artikolo de Thomas A. Goldman "Venko
estas procedo, ne okazo" el la revuo Esperanto (februaro 1989,
p. 29-30):

Starante sur la sojlo de kvindek kvin jaroj da sparto, kaj
rigardante la aktualan situacion, mi konstatas bonan novajxon
kaj malbonan novajxon. La bona novajxo estas, ke esperanto estas
jam sukcesa. La malbona novajxo estas, ke la esperantistoj mem
ankoraux ne konscias tion. La sekvo estas, ke ili ne uzas la
lingvon tiom, kiom ili povus kaj devus, ne utiligas gxin por
multaj celoj por kiuj gxi ja bone tauxgas.

Mi memorigas, ke "la precipa celo de la Asocio estas disvastigi
la uzadon de esperanto.

Oszkar Princz, Hungario

*************************************************************************

ARANGxOJ
////////

12a Internacia Literatura Forumo
================================

okazos en Barcelono la 17an - 21an de julio 1993.

Temo de la Forumo estas La literatura kritiko en esperanto:
inter estetika universalo kaj poetika relativo.

La organizantoj: Kataluna-Esperanto Asocio kaj Kooperativo de
Literatura Foiro.

En la programo: prezentoj de e-filmoj (Judita Schiller),
prelegoj de Giorgio Silfer, Abel Montogut, Georges Lagrange,
Julian Modest k.a., ronda tablo de Claude Piron, ekskursoj.

Aligxilojn petu cxe:

Kataluna E-Asocio
Apartat 290., ES-08200 Sabadell, Hispanio.

Tel. +34-3-7163633;
fakso +34-3-7274208 (inter lund. kaj vend. de 20a gxis 22a h.).

*************************************************************************

Turisma Semajno en Malto!
=========================

Malta Esperanto-Societo invitas vin partopreni en la kvara
Internacia Turisma Semajno, okazonta de la 4-a gxis la 10-a de
septembro 1993.

Prospektojn, detalajn informojn kaj aligxilojn oni povas ricevi
de:

Malta Esperanto-Societo,
P.O.Box 142, Valetta CMR 01, Malta.

*************************************************************************

FERII EN ALBANIO
================

Albanaj esperantistoj pretas akcepti eksterlandajn samideanojn
kiuj volas konatigxi kun la lando kaj ties logxantoj kaj feriadi
en gxi. Albanaj esp-oj povas organizi privatan logxadon kaj
mangxadon malplikoste ol kutime, en diversaj partoj de la lando.
Kontaktu:

Grupo Futuresp (c/o - Gentian Ymeri),
RR Muhamet Gjollesha Pall. 73,
Sh. 1, Ap. 11, Tirane, Albanio

*************************************************************************

CxU VI JAM ALIGxIS?
===================

UK: 24-31.07. - Valencio (E)
IJS: 31.07-06.08. - Mikosszeplak (H)
IJK: 07-14.08 - Vraca (BG)

*************************************************************************

E-ekskursado en nacia parko
===========================

Pola Esperanta Asocio, Filio en Lodzo invitas de la 10-a gxis la
17-a de julio 1993 al la renkontigxo kun ekskursoj en la
Karkonoski nacia parko en montaro Sudety kun multaj naturaj
vidindajxoj, raraj plantoj kaj bestoj.

Restado en junulargastejoj, tuttagan mangxon la partoprenantoj
preparas mem.

Informigxu cxe:

PEA, Filio en Lodzo,
ul. Moniuski 5, PL- 90950 Lodz, skr. poszt. 337, Polio.

*************************************************************************

Zamenhof - Esperanto - Pollando
===============================

La Turisma Oficejo Penelopa en kunlaboro kun la Esperanto-
redakcio de la Pola Radio kaj Esperanto-Klubo de la revuo
"Magazyn Domowy" organizas de la 13-a gxis 18-a de septembro
1993 Esperanto-Tagojn en Varsovio kaj Bjalistoko omagxe al la f
amilianoj de L. Zamenhof, martire pereintaj en la koncentrejo
Treblinka.

En la ricxa programo: ekskursoj, prelegoj, teatrajxoj,
konatigantaj kun la lando kun speciala atento al la vivo kaj
sorto de Zamenhof kaj liaj familianoj; renkontigxo de
auxskultantoj de la Pola Radio.

La prezoj (en diversaj kategorioj) de 120000 zlotoj gxis 270
USD. Gajnintoj de la konkurso de la Pola Radio (vd. Eventoj, No
30) partoprenas senpage.

Pliajn informojn kaj aligxilojn petu cxe:

Turisma Esperanto-Oficejo Penelopa,
Lwowska 17, lok. 2, PL-00660 Varsovio, Polio.

*************************************************************************

Politika Seminario en klostro!
==============================

Inter la 27-a de septembro kaj 4-a de oktobro okazos la "Tria
Esperantista kaj Politika Seminario" en Komancza (Polio),
klostro de Nazaretininoj.

Dum la kunveno estos ne nur politikaj prelegoj kaj diskutoj, sed
ankaux intensa lingvo-kurso kaj ekskursoj al la montara naturo.
La arangxo havas fortan religian karakteron pro komunaj pregxoj,
meso ktp.

La semajnon organizas la "Euxropa Federalista Partio".

Pliaj informoj cxe la prezidanto de la partio:

Wojtech Soczowka,
ul. Rathausstr. 92, DW-1000 Berlin-42, Germanio

*************************************************************************

EUxROPO-AZIO '93
================

Cxi jare tiu internacia e-renkontigxo okazos inter la 7-a kaj
19-a de auxgusto.

Cxefa bazo de la arangxo estos la urala urbo Permo, sed survoje
al gxi okazos la konatigxo kun Moskvo kaj Jekaterinburg.

En la programo estas multaj ekskursoj, folkloraj prezentoj de la
rusa kaj aliaj rusiaj popoloj, seminario pri apliko de e-o en
internacia komerco, turismo kaj kulturo.

Partoprenkotizo (depende de la agxo kaj aligxdato): de 290 gxis
440 NLG.

La arangxo pasos sub auxspicio de Monda Turismo.

Kontaktadreso:

pk. 4220, RUS-614000 Permo, Rusio,
fakso: +7-3422-624119

*************************************************************************

Tendaro en Potsdam
==================

Brandenburgia Esperanto-Asocio invitas al 7-a Potsdam-a Somera
Esperantista Tendaro, okazonta de la 22-a gxis la 28-a de
auxgusto 1993.

Gxi estos dedicxita al miljarigxo de la urbo Potsdam kaj gxia
temo estas: "1000 jarojn Potsdam - geamikoj randevuas en la mezo
de Euxropo"

Pliajn informojn petu cxe:

Brandenburgia Esperanto-Asocio,
Berliner str. 49, DO-1560 Potsdam, Germanio

*************************************************************************

29-a Brazila Kongreso de Esperanto
==================================

okazos en San Pauxlo
la 12-an - 17-an de julio 1993.

En la kadroj de la kongreso okazos 6 relative memstaraj
kongresoj kaj seminarioj (BKE mem, de BEJO, de blinduloj, de la
delegita reto, infankongreseto, kongresa universitato), krome
ekskursoj al zoologia parko, instituto Butananta (serpente jo),
Muzeo Ipiranga.

En la programo partoprenos ankaux eksterlandaj esperantistoj!

Pliaj informojn cxe:

Esperanto-Asocio de Sao Pauxlo,
Rua Fustolo, 124, 05041-000 Sao Paolo, Brazilio.

*************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Kelkaj pensoj pri komercado inter esperantistoj
===============================================

En la kunsido pri azia agado en la Pacifika Kongreso (Qingdao,
auxg. 1992) ni havis tre interesan diskuton. La temo estis tre
baza kaj banala: kial mi lernas esperanton? Sed la enhavo estis
tre neatendita.

Japanaj samideanoj diris: mi lernas esperanton por
interkomunikigxi kaj interamikigxi kun alilandaj samideanoj, cxu
tio ne suficxas por kialo de esperanto-lernado? Multaj cxinoj
asertis: absolute ne, ni devas ekonomie profiti pere de espera
nto.

En la azia kunsido en la 77a Universala Kongreso (Vieno) la sama
temo estis diskutita. Iu pola amiko asertis, ke oni povas kaj
devas enspezi monon pere de esperanto. Japana samideano diris:
oni partoprenas en la esperanto-movado ne por ensp ezi, sed por
elspezi.

La temo estas nova, gxi aperis kiam ekssocialismaj landoj
strebas adopti novan ekonomian sistemon. Cxi tie mi ne emas
jugxi kiu estas prava, cxar en nia vivo cxio havas samtempe du
flankojn. Almenaux gxis nun en la kapitalismaj landoj
esperantistoj malsukcesis gajni monon per esperanto, kio povus
rezultigi la nunan staton de la movado. Sed oni ne povas
rekomendi la saman vojon al tiuj, kiuj emas iri alian vojon,
male mi atendas grandan sukceson de novaj iniciatemuloj, kaj jen
estas mia opinio por ili:

1. En kapitalismaj landoj nur komercistoj komercas, kaj tial vi
  ne vane pagu vian tempon por konvinki neprofesiajn amikojn
  pri komerco; male, komercistoj el el kapitalismaj landoj
  povas kontakti amatorojn, kaj cxiuj havas sxancon esti bonaj
  komercistoj.

2. Kapitalismaj komercistoj traktas limigitajn specojn de varoj,
  ofte nur unu specon, kaj tial vi devas demandi: "Kion vi
  komercas?" anstataux "Cxu vi estas komercisto?", por sxpari
  tempon. Iu cxina amiko diris, ke 80 %-oj de cxinoj estas
  komercistoj kaj kiam oni demandas: "Kion vi komercas?", ili
  respondas: "Cxion".

3. Kiom da komercistoj ekzistas inter esperantistoj en
  okcidentaj landoj? Malpli ol 1 %, kio estas tro malsuficxa
  por respondi al la demandoj de komercistoj el ekssocialismaj
  landoj. Se vi emas trovi iun, kiu traktas gxuste tiun varon,
  kiun vi mem traktas, la procento multe pli malgrandigxas. La
  problemo estas cxe tio, ke cxiuj ekssocialismaj komercemuloj
  sercxas partnerojn nur en okcidentaj landoj, sed ne en
  ekssocialismaj landoj, kie trovigxas plejmulto da
  komercemuloj.

4. Oni ne povas havi grandan sukceson inter la okcidento kaj
  oriento pro la manko de partneroj, sed oni povas trovi
  multajn partnerojn cxe la najbaroj kaj vi povus dauxrigi,
  kiam la landoj farigxos ricxaj. Tiam vi naskos novan modelon
  de la movado.

5. La temo estas tro peza, kaj cxi tie mi nur starigas la
  demandon.

So Gilsu, Japanio

el "Esperanto en Azio" decembro/1992

*************************************************************************

Monda Merkato en nova formo!
============================

Monda Merkato estas la internacia e-lingva reklam- kaj
anoncgazeto.

La germana posxto ekde aprilo altigis la gazet-tarifon de 0,6
DEM al 3,0 DEM, do Monda Merkato ekde nun aperos en sxangxita
aspekto, en formo de informa letero - sed kun pli granda ofteco.
Regule aperas jam ankaux gxia german- kaj pollingv a variantoj.

La bazo de Monda Merkato estas perkomputile prilaborita
datumbazo de anoncoj kaj de aliaj ekonomiaj aferoj. La
"informleteroj" havas ankaux redakcian parton, kie aperas
ekonomiaj informoj el diversaj landoj, senditaj de legantoj,
abonantoj.

En la jxus aperinta numero 1993/2 trovigxas 42 anoncoj kaj 4
artikoletoj. Monda Merkato estas abonebla kontraux 3 DEM/numero.
La anonco en gxi kostas 0,1 DEM por cxiu signo. (1 IRK=1 DEM).

Pliajn informojn petu cxe:

Pf. 1539, DW-8120 Weilheim, Germanio.
Telefono: +49-8809-757
telefakso: +49-8809-1234

*************************************************************************

Libro pri lingv(ist)iko
=======================

Eldonejo kaj librejo Sonorilo eldonas novan esperantan libron
Nova nomsistemo por lingviko de Manuel Helvelik. Gxi estas
kompendio pri lingvistiko en formo de vortaro kun difinoj kaj
nova metodo de gramatika analizado, sur cxiuj niveloj, ko nforme
al novaj teorio kaj distribuo de lingvistikaj brancxoj kaj
konceptoj. Nova kvantiga procedo prezenteblas geometrie.

La 300-pagxa libro (formato A4) kostas 32 USD inkluzive
afrankon. Mendu cxe:

"Sonorilo",
Doornstraat 22, B-2610 Wilrijk (Antwerpen), Belgio.

*************************************************************************

Traduko per komputilo helpata de esperanto
==========================================

En la 80-aj jaroj multe oni parolis pri la projekto DLT,
subvenciata ankaux de la nederlanda registaro. La mono
elcxerpigxis, kaj la duonpreta projektajxo kusxas en iu
tirkesto. La dauxrigo dependas de trovo de plua mon-fonto...

Distribuita Lingvo-Traduko (DLT) estis projekto por krei
perkomputilan programon, kiu kapablas traduki informivajn
tekstojn inter iaj ajn lingvoj.

Fakuloj pri perkomputila tradukado ofte teoriumas pri la uzo de
la lingvo inter la tradukenda kaj la celata lingvoj. Se estas
pluraj lingvoj en la sistemo, unu avantagxo de tia lingvo klare
evidentigxas: la nombro de tradukpasxoj reduktigxas. Sen
pontolingvo necesas traduki cxiujn lingvojn en cxiun alian
lingvon, sed kun pontolingvo necesas nur traduki cxiun lingvon
en la pontolingvon kaj el gxi. Se ekzemple al 12 lingvoj de la
Euxropa Komunumo estas cxiuj tradukendaj inter s i, la uzo de
pontolingvo reduktas la nombron de pasxoj de 132 (12x11) al 24
(12x2).

Nuntempe estas pluraj tiaj projektoj disigitaj tra la mondo, sed
DLT estas la sola, por kiu homa lingvo - nome esperanto -
funkcias kiel pontolingvo por transdoni la signifon de la
tradukenda lingvo al la celolingvo.

DLT estis konceptita jam en 1979 de la nederlanda ingxeniero
Toon Witkam. Surbaze de kelkaj publikajxoj, inkluzive detalan
priskribon de la eblecoj, kaj gxenerale kuragxiga subteno flanke
de fakuloj, li sukcesis en 1984 ricevi 18 milionoj d a guldenoj
- duone de lia firmao BSO (Buro voor Systeemontwikkeling),
firmao konata por programado en Nederlando, kaj duone de la
Nederlanda registaro, por komenca projekto, kiu dauxru 6 jarojn.

Prototipa programo, kiu tradukas frazojn de simpligita angla en
esperanton kaj tiun saman rezulton de esperanto en la francan,
pretis fine de 1987. La projekto dauxris gxis 1990, sed
grandparte pro la malforteco de ekonomio oni ne sukcesis trovi
industrian partneron por dauxrigi la projekton post tiam.

Dan Maxwell

*************************************************************************

Informistoj pri esperanto
=========================

De la 3-a gxis la 8-a de auxgusto 1993 specialan stagxon gvidos
en Kvinpetalo Marko Picasso, fakulo pri merkatiko kaj informado.

La celo estas formi homojn, kiuj deziras farigxi informistoj pri
esperanto.

Oni esploros la problemon, kiel surmerkatigi esperanton, kaj
ankaux ekzercos praktike.

Pliajn informojn petu cxe:

"La Kvinpetalo",
F-86410 Bourgesse, Francio.
Tel.: +33-49428074

*************************************************************************

MOVADO
//////

Grandskala informado el Valencio!
=================================

La Universala Kongreso en Valencio estos okazo por tutmonda
grand-stila informa kampanjo, eble la plej vasta gxis nun
efektivigita en tia cirkonstanco.

Tiucele LKK ekde majo sendadas el Madrido komunikojn pri la
kongreso kaj pri esperanto al pli ol 450 hispanaj kaj
eksterlandaj novajx-agentejoj, tagjxurnaloj, revuoj, radio- kaj
televidstacioj. Dum la UK informoj estos dissendataj cxiutage
per telefakso.

Kelkaj gazetaraj konferencoj okazos en la hispana cxefurbo kaj
en Valencio. La kampanjon gvidos:

Gian Carlo Fighiera el Italio.

*************************************************************************

Bulgariaj e-societojkunlaboras...!
==================================

Kunlaboro de lokaj e-societoj enlande plivigligas esperantistan
vivon, ecx kiam la landa movado travivas malbonajn tempojn. En
Bulgario bonan ekzemplon de tia kunlaboro montras la societoj el
urboj Pazargxik kaj Velingrad, kiuj faras komuna jn arangxojn,
reciprokas vizitojn kun artaj programoj ks., kio ebligas evoluon
de la e-artistoj kaj profundigas amikecon.

inf. Petko Arnaudov

*************************************************************************

Kongreso en Islando
===================

Islanda Esperanto-Asocio okazigos sian Landan Kongreson inter
14-16 de auxgusto 1993. Gastparolanto estos Christer Kiselman,
profesoro en Uppsala (Svedio) kaj inter aliaj programeroj
trovigxos prelego de Baldur Ragnarsson, kiu jxus finis tr adukon
de la plej fama el la islandaj sagaoj - La Sagao pri Njal.

Hallgrimur Saemundson
Godatuni 10, Gardabae 210, Islando.

*************************************************************************

"Koncize" trovis redaktoron
===========================

Koncize, komuna informilo de kelkaj euxropaj junularaj e-
asocioj, finfine trovis novan redaktoron, Klaas Dijkstra. Do,
oni esperas, ke la tre utila eldonajxo reakiros la dumonatan
aperritmon. La redakcia adreso nun estas:

Klaas Dijkstra,
Jan Luykenlaan 102, 7412 NS Deventer, Nederlando.
Tel. +31-5700-45850.

*************************************************************************

Nekapablo legi esperante
========================

Unu el niaj legantinoj, fininta la elementan kurson, cxesigis
abonon de Informilo (monata gazeto de handikapuloj eldonata en
Cxehio - la red) kaj skribis:

"Mi ankora'o ne tute scipovas e-on kaj la hodiauxa Informilo ne
estas plene presata dulingve, kaj mi nur malfacile ekkomprenas
la enhavon"

Kion diri? Eble nur konstati samon, kion B. Golden en
Nelegkapablaj esperantistoj, kiu skribis:

"...miaopinie la cxefa tubero en la afero estas la nuda kaj
kruda fakto, ke multaj esperantistoj ne povoscias legi
espenante! Cxie en Esperantujo eblas konstati la priplorindan
realon, ke la lingvoscio gxenerale estas malaltnivela. Kiel
ekzistas tia morna situacio, se propagandistoj fiere fanfaronas,
ke esperanto estas facila lingvo, kiu estas multoble pli rapide
lernebla ol iu ajn etna lingvo? Unue, la granda amaso da
verdstelanoj studas la lingvon dum relative mallonga periodo,
kutime nur la te mpodauxro, kiu suficxas por alproprigi la
rudimentojn de la gramatiko kaj bazan vortprovizon. Tio cxi
ebligas partoprenon en kunvenoj kaj kongresoj, kie oni flue
povas saluti kaj adiauxi aliajn samsortanojn. Do, multaj
esperantistoj kontentigxas per suprajxa lernado kaj post la
elementa kurso ili sentas nek emon nek bezonon studi plu. Sur la
sama nivelo ili dauxre restas kaj - rustas".

el "Informilo de handikapuloj-esperantistoj" No 31/93.

*************************************************************************

Gxis nun 76 personoj subtenis la E-domon en Nico...
===================================================

---------------------------------------------------
En Eventoj n-ro 21 aperis alvoko "Esperanto-domo en
Nico!", interesa kaj promesplena projekto. Sed kiel
statas la afero nun?
---------------------------------------------------

"Bedauxrinde mi malesperas sukcesi pri Esperanto-domo en Nico.
Kompreneble nur la "kapitalistaj" landanoj povas aligxi. Sed
baldaux la kapitalistaj landoj similos al "ekssocialistaj". Kaj
mi kredas, ke la esperantistoj ne komprenis, ke la turisma domo
cxe la Lazura Marbordo estus tre utila kiel propagandilo por nia
movado. Se esperantistoj povas logxi je la triono de la prezo de
la Nicaj hoteloj, kial ne lerni esperanton? Eble oni riprocxus
min, ke mi forgesas la Internan Ide on, kiun mi malkovris
malantaux la naziaj dratfadenoj, sed ni ne devas forgesi, ke
estas ne nur la idealistoj, kiuj devas uzi la ILon.

Plie Nico estas la naskigxurbo de Joseph Darnand, naziisto
respondeca pri la deportado de miloj da judoj en la
koncentrejojn de Hitler. Krei la Domon de amikeco estus por mi
mia plej kara fakto post preskaux 50 jaroj de agado por
esperanto.

Nun, post 15 monatoj de agado kun multaj artikoloj senpagaj aux
de mi mem pagotaj en multaj revuoj de la mondo, nur 76 personoj
promesis doni 65.490 FRF, inter ili mi kun 10.000 FRF, kaj mi
mem pagas cxiujn elspezojn, sendkostojn, paperojn, fotokopiojn,
anoncojn... Mi ne povas pli multe fari.

En Nico por acxeti logxejon kvincxambran, mi bezonas minimume
1.000.000 FRF, poste la diversaj laboroj, mebloj acxetendaj...
Mi dauxre agos dum kelkaj monatoj, sed certe poste mi forlasos.
Bedauxrinde."

Robert Llorens,

"Les Hortensias 2",
121 bis B. Napoleon III , F-06200 Nice, Francio.

*************************************************************************

Konsulta kaj eduka firmao
=========================

KAVA-PECH

  - konsulta kaj eduka agadoj per pintaj fakuloj;
  - eldonado de scienca kaj faka literaturo;
  - organizado de kongresoj, konferencoj, seminarioj...
  - perado de kontaktoj al cxehaj firmaoj;
  - cxiuj servoj de vojagxoficejo.

Anglicka 878, 25229 Dobrichovice, Cxehxio
Tel. + fakso: +42-2-201641

*************************************************************************

Kio?
====

La mondo ne tauxgas, vi certe jam scias tion. Precipe en rondoj
de viroj cxirkaux tablo, sur kiu staras boteloj kaj glasetoj kun
alkoholajxo la scio pri la malbono de la mondo estas granda. Tie
ia temo estas priparolata, kaj la konkludo est as ke nia socio
absolute ne tauxgas.

Post tio oni levas la botelon, denove plenigas la glasetojn, kaj
priparolas novan problemon. Denove la konkludo estas, ke nepre
nia socio ne tauxgas.

Post tio oni levas... sed jam suficxas. Tiaj interparoloj estas
senfinaj, kaj ne nur cxe viroj, ankaux virinoj havas siajn
rondojn de lamentado.

Ankaux inter ni tiaj rondoj ne estas nekonataj, kaj neniam
mankanta plendo estas ke nek la radio nek la televido nek la
gazetaro donas suficxe da atento al la bonegaj ecoj de nia kara
lingvo.

Kelkfoje miraklo okazas. Tiam tia rondo ne nur decidas ke io
okazu, sed ecx mem ekaktivas. En rondo de esperantistoj la efiko
de tia decido ofte estas la sama. Oni preparas tukojn kaj
sxildojn kun protestaj sloganoj kaj ekiras al la oficejo por tie
protesti pro la neglekto. Tra la fenestroj la oficistoj rigardas
la strangan grupeton, kaj levas la sxultrojn. Ili ja ne kulpas
pri la silentado, tion mi mem konstatis. Mi petis amikan
jxurnaliston ke li donu al mi cxiujn informojn pri la esperanto-
movado kiujn lia oficejo ricevis dum la pasinta jaro. Entute la
rikolto nombris du komunikojn, kaj pri ambaux aperis mencio en
la gazeto. Krome estis tri varbaj tekstoj - sed redakcio bezonas
komunikojn, novajxojn. Varbaj tekstoj aperu en la anoncaj
pagxoj.

Restas la demando: pri kio jxurnalisto verku, se informoj mankas
al li? Kaj de kiu venu la necesaj informoj, se ni mem ne donasilin? Plendoj 
facilas, precipe kiam oni sidas en la komforta
segxo, sed faka laboro postulas iom pli da energio.

Ko NURMI
el "Fenomeno", majo 1993

*************************************************************************

LINGVO
//////

Anglalingva poluado endangxerigas esperanton
============================================

Trarigardo de nuntempaj tekstoj, publikigitaj en gazetoj kaj
libroj, malkovras, ke cxiam pli ofte trovigxas anglismoj kaj
ankaux anglaj vortoj en diversspecaj verkoj. Respondecas pri tio
ne nur esperantistoj, kies denaska lingvo estas la angla, sed
ankaux fremduloj, kiuj, lerninte kelkajn vortojn el la angla,
volas paradigi sian scion. Ili, do, "ornamas" siajn skribajxojn
per anglaj vortoj same, kiel antauxe oni faris per latinaj kaj
helenaj esprimoj.

La sekvaj ekzemploj, cititaj el diversaj fontoj, ilustras la
cxefajn tipojn de homoj, kiuj pensas angle, sed skribas
esperante. En krampoj estas indikata nacieco de la auxtoro.

1. Uzo de anglaj vortoj interkrampe aux piednote por klarigi
  esperantajn vortojn. "Devigas min tion fari mia sento pri
  justeco (fair play)..." (anglo).

2. Uzo de esperantaj vortoj interkrampe por klarigi anglajn
  vortojn. "Mi proponis la principon wait und see (atendi kaj
  vidi)." (hungaro).

3. Uzo de la angla vorto aux esprimo sen glosado, kvazaux la
  verkinto supozas, ke liaj legantoj ja scias la internacian
  anglan lingvon. "... (la auxtoro) ... sur 92 malsxprare
  presitaj pagxetoj movigas siajn personojn slow-motion kvazaux
  en ligno-sxuoj." (dano).

4. Erara lingvouzo kauxzita de t.n. "falsa amikko". (Instrukcio
  por kanto en lernolibro por geknaboj): "dum la refreno ni
  klapu la manojn takte..." (germano).

5. Uzo de anglalingva mallongigo. "Ono portis L.P.-diskon, kiun
  versxajne acxetis survoje." (japano).

6. Hibrida vorto, farita per kunmeto de angla kaj esperanta
  morfemoj. "Multe da ili trovigxas en la futnotoj de la versio
  de la Biblio laux Regxo Jakobo." (usonano).

7. Kreado de densigita vorto (valiz-vorto) laux la maniero de
  Lewis Carrol. "Sub la premo de sia propra gravito, la nebulo
  sxrunkis." (isrraelano). (Noto: sxnuzki = esperanta sxrumpi +
  angla shrink.)

Oni zorgu kontraux dangxero de la angla poluado de la lingvo kaj
ne forgesu, ke nur pura, sana esperanto kapablos gxisvivi por
esti komprenebla kaj uzebla.

Bernard Golden, Hungario

*************************************************************************

ANONCO
//////

Adresaro de E-gazetaro...
=========================

En la suplemento al la numero 29 de Eventoj ni atentigis, ke pli
detalajn informojn pri la gazetoj (pagxnombro, ofteco, formato,
kotizo ktp. ktp. oni povos trovi en la preparata "Manlibro de
TEJxA" (Tutmonda Esparantista Jxurnalista Asocio) .

Ni informos pri la apero de tiu manlibro, sed ecx gxis tiam vi
povas turni vin al:

Stefan Maul (prezidanto), Pferseer Str. 15, DW-8900 Augsburg, Germanio

*************************************************************************

ILEI
////

POR ATENTO DE ILEI-MEMBROJ
==========================

Estimataj gekolegoj!

Kutime Internacia Pedagogia Revuo raportas pri kurantaj
projektoj. Sed pli tauxge ili aperus en dusemajna gazeto -
Eventoj - ol en kvaronjara eldonajxo.

Konferenco: Aligxoj por la 27-a ILEI-konferenco en La Paterna
(10 km de Valencio, 01. - 07.08.1993) malmultas pro malfrua
apero de aligxilo. Tamen ne maltrafu, ni proponas komfortan tri-
stelan hotelon kun cxiuj mangxoj kaj la programo por n ur 340
NLG (aux 240 NLG, 8000 HUF) por ne-okcidentanoj). Ni diskutos la
instruistan trejnadon, kune kun Duncan Charters el Usono.

Gimnazio: Seso da aligxoj donas bazon por la dua somer-lerneja
seminario de ILEI, sam-loke kaj -tempe kun la konferenco.
Alirebla por 13- 16-jaruloj. Kosto: je 20 % malpli ol la
konferenco.

Instruista kurso KCE: Dekduo da aligxoj (plimulto el Nederlando,
ankaux Israelo, Orkniaj Insuloj) stabiligas tiun gravan kurson.
(09.- 17.07.1993). El ok petoj por stipendioj, ILEI/UEA/KCE
subtenos unu hungaron, unu rumanon kaj du aux tri a lbanojn.
Gvidos d-ro Charters kaj s-ino Katalin Smideliusz, kiu gvidos
tie similan kurson en 1994.

Ekzamenoj: Sesioj okazos en Jagodina, La Chaux-de-Fonds (fine de
la supra kurso, kun prepar-kurso), Valencio, Barlaston,
Gresillon kaj en Cxinio. Elcxerpigxis la populara gvidlibreto
por la ekzamenoj, sed ene de semajnoj aperos la varko Cxu vi
auxdis, ke..? de K. Smideliusz, kiu ampleksas libron kaj
sonkasedon, kun 25 testoj de auxskulta kompreno. Tion ILEI
rekomendas al preparantoj por ekzamenoj. ILEI urgxe bezonas
novan sekretarion por administri la ekzamenojn internacie. T
askpriskribo aperis en IPR 93/1.

Nova sekcio: Aligxpeto el Kubo traktigxos konference.
Reprezentanto de ILEI estis nomita en Kostariko.

Eldonado: La 170-pagxa metodika libro Teorio kaj praktiko de E-
instruado de mag. I. Szannser el Varsovio aperos tre baldaux
post presado en Litovio. Lastaj provajxoj de Kunvojagxu,
200-pagxa nov-stila situaci-komunika lernolibro, reiris el
Budapesxto al Edistudio, cele de aperigo gxis UK.

Tendaraj tagoj: Elcxerpigxis sukcese la unua kajero, ILEI nun
represas gxin, preskaux sensxangxe. Aldonigxos kvar novaj
pagxoj, kun dukolora preso, kiuj pli frue kaj grafike. esfazas
la difirencon inter unu- kaj du-ligaj verboj. Ok pliaj pa gxoj
estos modifitaj. La trian kajeron vi povos ricevi nur auxtune,
pro manko de laborfortoj.

Fina alvoko: ILEI urgxe bezonas pli da membroj, pli da abonantoj
por Juna amiko kaj pli da kunlaborantoj. Kiu opinias, ke la
instruado gravas por ni, anoncu vin al: ILEI, Sodra Rorum pl.
455, S-24294 Horby, Svedio.

Stefan MacGill,
prezidanto de ILEI.

*************************************************************************

PROPAGANDO
//////////

Kiel mortigi esperanton?
========================

Tion plej bone kapablas fari iuj esperantistoj mem.

Prezidanto de euxropa organizo, simpatianto de esperanto,
telefonis al mi antaux ne longe por esprimi ne nur sian
bedauxron sed ankaux sian malkontenton. Li antauxe petis de mi
subtenon por ke iu el la respondeculoj de SAT-Amikaro cxeestu e
n Parizo kunvenon de la asocio kiun li prezidas. Li deziris
intervenon pri kaj por esperanto pro tio, ke li mem ne povis -
kiel prezidanto - engagxi sin tute favore al gxi, cxar en la
estraro kaj membraro de la asocio kiun li prezidas estas ankaux
personoj tute malamikaj al esperanto.

Bedauxrinde, neniu el SAT-Amikaro estis libera tiun vesperon. Iu
esperantisto intervenis kun insistemo kaj kritikemo tia, ke li
tedis la tutan cxeestantaron. Finfine li malutilis al nia lingvo
kaj lasis nian amikon izolita en sia sinteno
favora al esperanto. Ni vere bezonas informantojn, sed absolute
ne propagandistojn aux iaspecajn "verdajn integristojn". Tiaj
mispasxoj estas kaj restas ne ripareblaj por jardekoj en la
opinio de homoj gxis nun sen antauxjugxo pri esperanto. Cxu vere
ni bezonas ankoraux pli da malamikoj?

Henri Masson
el "La Parizano", majo 1993

*************************************************************************

HUNGARA ANGULO
//////////////

Deklamkonkurso
--------------

El la rezultoj de la Tutlanda Deklamkonkurso (EVENTOJ, n-ro 29)
okazinta en Papa, forestis la kategorio 10-14 agxuloj. En tiu
grupo venkis Edl Annamaria (Papa) kaj Totos Veronika (Budapest).
Pardonpeton kaj gratulojn al ili.

Nemeth Jozsef, organizanto

* * *

Kun malgxojo ni informas,
-------------------------

ke en la lasta monato en Budapesxto mortis fidelaj kaj aktivaj
esperantistoj Molnar Jeno, Szilagyi Janos, Szegedi Arpad kaj
Balogh Ferenc. Ni funebras kaj kondolencas.

* * *

Aktivula konferenco
-------------------

La gxenerala jarkunveno de HEA okazos la 19-an de junio je la
10-a horo (Budapest V. Szabadsag ter 14.), kion sekvos aktivula
konferenco. Hungaroj vidu la specialan suplementon!

* * *

IJS-senpage!
------------

Gajnintojn de ambaux kategorioj de la internacia mezlerneja E-
konkurso la estraro de HEJ premias per senpaga partopreneblo en
IJS. Denove gratulojn al Szilvia Hegedus kaj Ildiko Kristo!

*************************************************************************

KULTURO
///////

Kinoarto kaj esperanto
======================

Dum la 48-a kongreso de SAT-Amikaro (Laborista E-Asocio de
franclingvanoj) en Herouville-Saint-Clair 09.-13.04.1993 lokaj
esperantistoj organizis grandan propagandan kampanjon por la
ekstera publiko pri esperanto: ekspozicion en la urba bib
lioteko, libroservon, ekspreskurson...

La kerno de la kampanjo estis demonstro de kvar filmoj, kiuj
iusence estas ligitaj kun esperanto kiel lingvo kaj idearo: La
granda diktatoro de Charlie Chaplin, 1984de Michael Radford
(laux romano de G. Orwell), Bashu, la eta fremdulo de B ahram
Beyzaie kaj Danco kun la lupoj de Kevin Costner.

Por tiu kampanjo estis eldonita profesie kompilita kaj arangxita
reklama faldfolio kun bazaj informoj pri esperanto kaj ties
interrilatoj kun la kinoarto, kaj ankaux pri la rilato de la
demonstrataj filmoj al la internacia lingvo; gxi infor mis krome
pri cxiuj aliaj samtempaj priesperantaj arangxoj.

Tiaspecaj profesie organizitaj imitindaj arangxoj sentrude
propagandas esperanton pere de kulturo...

Laux informo de Y. Nikolas, Francio

*************************************************************************

REVUOJ, GAZETOJ
///////////////

"Sano" - cxe nova eldonejo
==========================

Cxeha Esperanto-Asocio pro la cxiujara deficito de pli ol 10 mil
kronoj decidis ne plu eldoni la kvaronjaran revuon "Sano".

Tamen por savi la revuon, la "konsultacia-eduka" firmao KAVA-
PECH de s-ano Peter Chrdle (prez. de CxEA) transprenis la
eldonajn taskojn kaj la financajn zorgojn. Ekde la dua numero 93
la revuo aperos en kompostita, pli belaspekta formo. Abo nkotizo
por 1 jaro 18 NLG, por B-landoj (laux UEA): 10,5 NLG al la UEA-
konto: PCHR-S.

La enhavon de la revuo dauxre prizorgos la gxisnuna redaktoro,
d-ro Josef Hradil. Li dauxre atendas kunlaboron de medicinistoj,
farmaciistoj, geflegistoj kaj de cxiuj, kiuj interesigxas pri
medicino. Kontaktadreso:

dr. Josef Hradil,
Druzstevni 1161, CS-29501 Mnichovo Hradiste, Cxehio.

*************************************************************************

HISTORIO
////////

-------------------------------------------------
Historio de nia movado, komunumo estas organika
parto de nia kulturo. La instruado de la historio
devas esti integra parto de cxiu lingvokurso.
-------------------------------------------------

Tre konciza historio de la Esperanto-Movado
===========================================

(dauxrigo. Komenco en n-ro 28)

Theophille Rousseau, franco, kaj Hector Hodler, sviso, estis du
el la esperantistoj, kiuj pli interesigxis pri la praktika
apliko de la lingvo kaj gxia socia rolo. Jam en 1905 Rousseau
klopodis por la apliko de Esperanto en turismo; li propagandis
cxe hotelestroj kaj instigis eldonadon de gvidfolioj kaj
gvidlibroj. Kiam eksplodis la idista krizo, Hodler opiniis, ke
neniu el ekstere rajtas trudi teoriajxojn al uzantoj de la
lingvo. Pro tio li dissendis, kun Rousseau kaj kelkaj aliaj,
cirkuleron al la grupoj, kiu proponis starigon de internacia
organizajxo por servi al la lingvouzantoj. Kerna en tiu koncepto
estis nomigo en lauxeble cxiu urbo kaj vilagxo de esperantista
delegito, aux "konsulo" kiel oni tiam nomis ilin, kiu pretus
helpi al vojagxantaj aux informsercxantaj esperantistoj. En
marto 1908 pli ol cent grupoj aligxis al la ideo kaj elektis
delegiton. En aprilo la asocio estis fondita, kun organo
"Esperanto", kaj nova, praktika esperantismo estis lancxita.

La funkciado de UEA multe kontribuis al la fakto, ke Esperanto
travivis la Unuan Mondmiliton. Gxia Centra Oficejo estis en
neuxtrala Svislando, kaj tial la oficistoj povis peradi
informojn kaj transpagi monon, kiuj estis alivoje baritaj. La
nombro de helpopetoj kaj la plenumitaj servoj estas konsterna.
La traktitaj korespondajxoj (alvenintaj kaj forsenditaj)
sumigxis je pli ol 175000 dum la dauxro de la milito. (Jakob,
Hans. Universala Esperanto-Asocio 1908 - 1933: Historia s kizo.
Gxenevo, 1933).

Ekzemple, jam en septembro 1914 UEA dissendis cirkuleron al la
delegitoj kun teksto por enpresi en tagaj gazetoj. Tiu informo,
tradukita en 30 lingvoj, aperis en centoj da gazetoj. Gxi
tekstis:

"Cxar la militagoj okazis preskaux subite, multaj personoj
trovigxis surprizitaj en la malamikaj landoj kaj ne plu havis la
eblon, korespondi kun siaj parencoj kaj amikoj. Por lauxeble
helpi ilin, la Oficejo de Universala Esperanto-Asocio, sidanta
en Gxenevo, jxus informis siajn Delegitojn en la militantaj
landoj, ke gxi volonte servos kiel perilo por la intersxangxado
de privataj korespondajxoj inter la malamikaj landoj. La leteroj
estas ricevataj cxe la Gxeneva Oficejo, el kie ili estas
transdonataj al la adresato, se bezone post traduko. Estas
akceptataj nur la nefermitaj korespondajxoj, havantaj absolute
nenian politikan aux militistan karakteron. La personoj, kiuj
deziras uzi tiun servon, nun en plena funk ciado, estas petataj,
sendi cxiujn leterojn, kun du internaciaj respondkuponoj, al
Universala Esperanto-Asocio, 10, rue de la Bourse, Geneve,
Svislando."

Dum septembro gxis decembro 1914 la alveno de korespondajxoj
farigxis timiga - pro la laboro, kiun postulis la plenumo. Por
havi ordon en tio, sliparo devis esti starigita, tiel ke UEA
povu, se necese, interveni mem, per propra demando, cxe personoj
ne respondintaj. Sed la servo ne haltis cxe tia simpla ricevo
kaj transsendo. Venis demandoj specialaj, sercxado de personoj,
transsendo de mono, de pakajxoj, helpo al civilkaptitoj, kaj
ankaux informpetoj pri soldatoj. Pri la amp lekso de la
plenumita laboro suficxas diri, ke dum decembro 1914 la taga
eniro de korespondajxoj estis inter 250 kaj 300.

Kvankam, evidente, en tiu terura milito pereis esperantistoj,
precipe junaj, kaj mortis Zamenhof mem, la movado rapide
restarigxis en cxiuj landoj. Kaj aperis tute nova faktoro.

(dauxrigota)

el: "William Auld: La fenomeno Esperanto".
Rotterdam: UEA, 1988.
ISBN 9290179. 120p. 21 cm.
Prezo: 18,00 NLG

*************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

Brosxuroj de Auxstria Radio
===========================

Auxskultantoj de la esperanto-elsendoj de la Auxstria Radio
Internacia povas senpage ricevi interesajn brosxurojn en
esperanto pri diversaj temoj (Vieno, porinfanaj poemoj, konsiloj
pri la sano, Biblio, sxercoj...). La E-redakcio dankas la reagon
de auxskultantoj per la alsendo de tiuj eldonajxoj .

Necesas nur skribi de 1 gxis 4 "mendoleteroj" por cxiu brosxuro
(tauxgas ecx simplaj posxtkartoj).

Detalajn informojn kaj liston de mendeblaj brosxuroj petu cxe:

Radio Osterreich Internacional,
Esperanto-Redakcio, A-1136 Wien, Auxstrio

*************************************************************************

KONKURSO
////////

Konkurso pri videofilmo
=======================

Unuigxo Franca por Esperanto (UFE) organizas konkurson pri
videofilmo por prezenti esperanton al franca publiko.

La konkursajxoj estu registritaj en PAL/SECAM sistemo sur VHS-
kasedo kaj dauxru inter 15 kaj 30 minutojn. Ili estos
prezentitaj okaze de la Festivalo en Parizo kaj devas alveni al
UFE antaux la 4-a de novembro 1993.

La kompleta regularo (en la franca lingvo) estas havebla cxe:

UFE,
4 bis rue de la Cerisaie, F-75004 Paris, Francio.

*************************************************************************

BAZAJ INFORMOJ
//////////////

La komisiono de UEA pri generaciaj problemoj
============================================

En la mondo ekzistas nemalmulte da geparoj, uzantaj en la hejma
vivo esperanton; familioj, edukantaj infanojn en esperanto
denaske... Ili ja akumulis spertojn, kiuj nemalgravas por la
novaj similaj familioj. Kaj por la jam ekzistantaj e-fam ilioj
intersxangxi tiujn spertojn estas tre utile. Por helpi tion
estis kreita speciala UEA-komisiono.

La Komisiono
------------

celas: teni en kontakto kun la esperantlingva komunumo la
homojn, kiuj trovigxas en la vivo-fazoj inter geedzigxo kaj
malfrua matureco (tio estas kiam la gefiloj igxas sendependaj),
provante solvi ties apartajn problemojn;

proponas labori pri
-------------------

  - geparoj, kiuj uzas inter si esperanton;
  - geparoj, en kiu unu el la partneroj estas neesperantisto;
  - familioj kun infanoj en kiuj oni, prefere denaske, instruas
   esperanton al infanoj:

jam nun funkciigas:
-------------------

  - cirkuleron por esperantlingvaj familioj;
  - adresaron de esperantlingvaj familioj;
  - kolekton de vortoj pri hejmaj ajxoj por hejmaj parolantoj de
   esperanto;
  - intersxangxon de informoj inter arangxantoj de familiaj
   enkontigxoj;

konsistas el:
-------------

  - komitatanoj de UEA, kiuj kunordigas la laboron kaj raportas al
   la instancoj de UEA (nuntempe Renato Corsetti kaj Zlatko
   Tisxljar);
  - kunlaborantoj, kiuj samnivele decidas pri la farota laboro kaj
   plenumas gxin;

sercxas kunlaborantojn pri:
---------------------------

  - rilatoj kun TEJO kaj informado al TEJO-anoj pri ilia ebla
   esperantista estonteco;
  - rilatoj kun naciaj kaj lokaj esperanto-organizajxoj por
   sercxado de adresoj kaj gxenerala informado pri cxi tiu
   laboro;
  - rilatoj kun aliaj esperanto-organizajxoj (SAT, ktp.) samcele;
  - okupigxado pri la problemoj de paroj kun unu neesperantista
   partnero;
  - arangxado de lokaj, naciaj kaj internaciaj arangxoj por paroj
   kaj familioj en cxiuj mondopartoj (gxis nun regulaj arangxoj
   okazas nur en la Orienta Euxropo).

Se oni volas kontribui al la laboro de la Komisiono en unu el la
menciitaj kampoj, gxi kontakteblas pere de la Centra Oficejo de
UEA:

Nieuwe Binnenweg 176,
NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
Tel. +31-010-361539.

*************************************************************************

KORESPONDI DEZIRAS
//////////////////

S-ro Makesh Singh, H.No 7-559 St. 10, Dhoke Ratta, Rawalpindi,
46000, Pakistano.

* * *

D-ro Muhammad Yousaf Rahber, H. No BI-394, major Ikram, Shaheed
Road, Jhelum, 49600, Pakistano.

* * *

Laxman Shakya, bhola Dhoka, Balkumari-9, Lalitpur, Nepalo.

* * *

52-jara ingxeniero interesigxas pri aplikado de e-o en komerco,
turismo, industrio: Ivan Petrov, bul. Mogilov 35, ap. 10,
BU-5300 Gabrovo, Bulgario.

* * *

36-jara librotenistino pri diversaj temoj: Ewa Giminsxta, ul.
Grudziadzste k/1, PL-82520 Gardeja, Polio.

* * *

16-jara knabino, sxatas vojagxojn kaj florojn, kun usonaj
geknaboj: Genza Galarvchi, RR. Mihal Grameno Pall 88 shk 2,
Ap.9, Tirane, Albanio.

* * *

25-jara kemiistino, sxatanta naturon kaj florojn: Irina
Zvjozdkina, ul. Bluera 16-42, RUS-620066 Jekaterinburg, Rusio.

* * *

16-jara lernantino kun samagxuloj (aux iom pli agxaj) el
Francio, Britio kaj Nederlando: Anjeza Miho, Rr. Ali Demi, Pall.
263 SH. 2, Ap. 20, Tirane, Albanio.

* * *

17-jara lernantino kun s-anoj el Francio, Svisio kaj Usono:
Rabela Dezhgiu, Rr. Ali Demi, Pall. 67/1, SH. 1, Ap. 5, Tirane,
Albanio.

* * *

24-jara instruistino pri muziko, turismo kc., kolektas bk., pm.,
ktp. kun s-anoj el malproksimaj de Euxropo landoj: Eva Gergely,
Domokos str. 26, IV./20, H-4027 Debrecen, Hungario.

* * *

11-jara lernantino pri muziko, turismo, kolektas cxion: Eniko
Toth, Guher str. 19, H-4224 Bodaszolo, Hungario.

* * *

Artmetiisto-geografo: Gonzalo Collantes Garcia, N.Lopes No857
(altos) e, Barnada y S.Lora, C-90100 Santiago de Cuba, Kubo.

*************************************************************************

ANONCOJ
///////

ESTU INFORMITA
==============

Se dum la someraj e-renkontigxoj oni demandos vin pri la
aboneblo de EVENTOJ, vi sciu, ke gxi estas abonebla ankaux por
la duonjara periodo julio-decembro kontraux duono de la jara
kotizo. Ni petas vian helpon en varbado de novaj abonantoj, ja
de ili dependas la financa bazo de la gazeto. Kun antauxdanko:

La red.

* * *

En la gimnazio "Thuri Gyorgy" oni dungas ekde septembro
diplomitan instruiston pri esperanto. Esperanto estas instruata
en la gimnazio jam 20 jarojn; de 1989 gxi igxis plenrajta dua
fremda lingvo, deviga abiturienta studobjekto. Se oni frue
anoncos sin, eblos ricevi ecx favorpreze logxejon en la
konstruajxo de gimnazio. Skribu al:

Csiszar Erno,
Szent Imre u. 9, H-8100 Varpalota, Hungario

*************************************************************************
*************************************************************************
EVENTOJ, eszperanto nyelvu informacios lap.
Nyt. sz. B/TSZL/85/1991.
ISSN 01215-959 X.
A kiado es szerkesztoseg cime:
H-1675 Budapest, pf. 87. Tel.: 1228258
Megjelenik kethetente. Kezbesiti a HELIR.
Keszult az M & M nyomdaban.
H-1161 Budapest, Bercsenyi u. 10.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas Kultura Esperanto-Asocio
kaj LINGVO-Studio, Budapest
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro Laszlo Szilvasi
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj
artikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj.
*************************************************************************
La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvasi Laszlo kaj
                    Kristaly Tibor