Eventoj n-ro 079, 1/junio - '95, retposxta versio
**************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:      - Por ke Esperanto restu viva!

Organizaj demandoj:  - UEA-estrarkunsido per aliaj okuloj
            - Pli da atento al amerika agado

Faka aplikado:     - Mesagxo de la prezidanto de TEVA
            - Religia vortareto estas preparata
            - Vagada E-stampilo en Danio
            - Mi resanigis PPPetron
            - Bonan AERA-umadon!
            - Cxapelilo

Arangxoj:       - Aktualigo de PIV
            - Tende por gimnazianoj
            - Kunvojagxontoj sercxataj!
            - Kafoklacxo en Marburgo
            - PREFI cxi-jare ne okazos...
            - Landa kongreso
            - La BIERo translokigxisal Roskildo
            - "Virinoj kaj infanoj '95"
            - Rearbarigu Togolandon!

Movado:        - Kion mi faris, kiel UEA-estrarano?
            - Konstrui auxtomobilon
            - Lingvouzo en internaciaj konferencoj
            - Sukcesa jaro cxe
            - Brazilio - kongreso en la tria jarmilo?
            - 25 jaroj... /1986/
            - Michael Jackson, venu cxi tien!

ILEI:         - Juna Amiko igxas pli kara

Lingvo:        - Figemalafablulinidetacxoj

Revuoj, gazetoj:    - Kulture ambicia: La Gazeto

Esperanto en radio:  - Intersxangxu:raporton kontraux gazeto!
            - Katalune al la auxskultantoj

Opinioj:        - Mallojala libroservo

Kulturo:        - Ankoraux pri "Incubus"
            - E-kabareto en Parizo
Por via notlibro:   - Rete atingeblaj E-gazetoj

*************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Strategiaj  decidoj  en  Esperantujo.  Kiu  sekvos la ekzemplon?
Pornografiaj temoj en la E-gazetaro...

Por ke Esperanto restu viva!
============================

Cux la lingvo Esperanto kaj la Esperanto-movado ankorau xekzistas? Kaj
se jes, ankorau xkiom longe? - Eldonantoj de libroj, kasedoj ktp.
cixutage frontas la problemon pri la magra kvanto de acextantoj
(averagax eldonkvanto de libroj: 500 ekzempleroj. Krome, antauex ekz.
en Hungario en 1 jaro oni eldonis 36 E-librojn, nun 1...), organizantoj
de arangoxj nur revas pri amasa partopreno (antau xdekkelkaj jaroj ekz.
IJK-jn partoprenis c.x 1000 gejunuloj, nun 200), kaj esperantistoj
-aplikantoj amare renkontas la kreskantajn problemojn kaj prezojn
(memoru pri la "cixelaj" prezoj de IJK-95).

Cixo cix povus esti nur subjektiva pritakso, se ni ne rigardus la
konkretajn ciferojn. En la apudaj bildo kaj tabelo estas montrata la
kvanto de UEA membroj en la lastaj jaroj. (Fonto: UEA).

Membronombroj de UEA
--------------------

     Asocia Individua  Suma
     membro  membro  kvanto
   --------------------------------
   1979           30.810
   1983           37.501
   1985           39.556
   1987  36.361  7.291  43.642
   1989  32.474  7.355  39.829
   1991  19.146  8.071  27.217
   1992           26.591
   1993  16.041  7.272  23.313
   1994  14.495  7.018  21.513


Ne kulpas la soclandanoj!
-------------------------

Ofte oni aludis, ke la malkreskon de membroj kauzxis la orient-eurxopaj
saxngoxj, - sed tio ne estas vera, almenau x ne tiel globale! La
saxngoxj en orienta Eurxopo komencigixs en novembro-decembro de 1989,
do efiko de tiuj aferoj povas esti respegulata en la UEA statistiko
plej frue en la datumoj de 1992!

La falon post 1987 gixs 1992 do kauzxis ne tiu fenomeno, sed tute aliaj
faktoroj. Evidentas, ke esperantistoj atendis "ion", ian elstaran
sukceson de la jubilea jaro por la disvastigox de Esperanto. Tio ne
okazis, ec x paralele la mondo  eksplode internaciigaxs, tankiras
antauexn la angla - kaj multaj niaj iamaj homoj jaro post jaro
seniluziigaxs, eksigaxs.

Paralelaj tendencoj
-------------------

Evidente la Esperanto-komunumo konsistas ne nur el UEA-membroj. Sed ni
devas konscii, ke gix estas la plej granda, kaj gexnerale respegulas la
staton de Esperantujo. Se gexnerale en monda dimensio kreskas la nombro
de esperantistoj, kreskas ankau x la nombro de UEA, - kaj ankau*x
inverse!

Kompreneble en iuj landoj povas ekzisti kontrauaxj tendencoj pro
aktiva, altnivela laboro de iu kolektivo, pro lokaj cirkonstantoj, ktp.
sed en monda dimensio la UEA-statistikajox tamen estas korelativa
(samtendenca) al la gexnerala bildo.. .

Kritika (kriza) maso
--------------------

La  malaltigox  de  membronombro  (au x gexnerale  la nombro de
esperantistoj, servo-uzantoj) en si mem ne estas granda problemo - gixs
tiu malkresko atingas iun kritikan (krizan) nivelon: Se la nombro de
servo-uzantoj tro malkreskas, malmultigaxs kaj plikostigaxs la E-
servoj (perdas la allogan karakteron), kio kauzxas plian neuzon de tiuj
servoj kaj plian eksigoxn, kio denove kauzxas la malaperon de E-servoj,
aplikebloj...

Tiu diabla spiralo estas mort-dangexra al cixu firmao kaj same al nia
E-movado! Esploru la sekvan tabelon (kompilita lau xla revuo Esperanto
en la red. de Ruslanda Esperantisto):


                1983,  1992,  1993
              ---------------------------
  Nombro de libroj,      219,   205,   136
  Sumo de pagoxj,      33139,  25789,  18511
  Tradukitaj beletrajoxj,    42,   31,   28
  Averagax pagkxvanto,     151,   126,   136
  Averagax prezo (gld)    15.2,  15.9,  20.1

La konkludon faru vi mem.

Strategio necesas!
------------------

Tiuj fenomenoj estas videblaj ne nur nun. Kiam ni startigis la gazeton
Eventoj en '92, ni jam vidis gixn kaj la temo "strategio" daurxe
ricevis primaran prioritaton (vidu la (fi-?)faman artikolon de J.
Werdin en '92, la artikolojn postulantajn "laborajn kaj strategiajn
kongresojn"  en  Vieno,  Valencio ktp). Ni klopodis atentigi la
komitatanojn kaj estraron de UEA, sed nia vocox estas tre mallautxa.
(Kaj mi estas nek A- nek B-komitatano de UEA...)

Haltigu la spiralon!
--------------------

Por perspektiva ekzisto de nia komunumo ni devas haltigi la falon de
organizitaj membroj! Ni devas analizi la kauzxojn, la motivojn kaj
devas pripensi la sekvindan vojon. Tiu proceso de ellaboro kaj plenumo
nomigaxs strategio...

Ekzistas aliaj, same neprofitcelaj organizoj, kiuj estas sukcesaj.
Memoru pri la feminisma, verdula, vegetaranisma movadoj. Ni devas
atenti pri iliaj manieroj, kaj apliki la utilajn elementojn.


Ne ploru! - Agu!
----------------

Por haltigi kaj returni la nunajn tendencojn plej unue ni devas zorgi
pri niaj jamaj membroj. La plej unua pasox devas esti la zorgo pri la
baza informfluo, kaj solvo de la eduka parto de la lingvo-instruado.

Se la informfluo ne estas solvita, la informoj pri arangoxj, libroj,
eldonajoxj, servoj ne atingas la potencialan uzanton... Kaj inverse, la
renkonto de diversaj servoj generas la deziron fari aliajn.

Pionira pasox en Hungario
-------------------------

Dum la cix-jara Ronda Tablo de hungariaj E-organizoj (estas c.x 20), la
cexestantoj post longa preparo fine akceptis la sekvajn strategiajn
decidojn:

  "Partoprenantoj de la Ronda Tablo konsentas pri tio, ke se oni
  volas restigi viva kaj disvastigi la Esperanto-movadon - estas
  fundamente necese ligi la lingvolernantojn al la Esperanto-
  komunumo kaj movado. Por tiu celo

  - 1. La subskribantaj organizoj faras nur tiajn lingvoinstru-
     adojn, E-kursojn, kie krom la lingvaj elementoj ankau x la
     instruado de
       - la bazo de Esperanta kulturo,
       - movada strukturo,
       - enmovadaj servoj kaj ilia konkreta uzmaniero estas
        konsiderataj kiel integra parto de la instrua proceso.

  - 2. La subskribantaj organizoj konsideras fundamenta postulo,
     ke la instruisto (kursgvidanto) ankorau xantau xla fino de
     la kurso instigu cixujn lernantojn al abono de iu internacia
     Esperanta gazeto, certiganta la bazan informfluon.

  - 3. La subskribantaj organizoj akceptas kiel celo, ke cixu ilia
     membro abonu al iu internacia Esperanta gazeto, certi-
     ganta la bazan informfluon.

Estas certe, ke tiuj pasoxj ne suficaxs por haltigi la tendencon, sed
ili estas la unuaj pasoxj. Pri pliaj pasoxj por plibonigi servojn, en
praktiko utiligi la lingvon, faka aplikado ktp. serioze oni povas
pensi nur post la plenumo de tiuj unuaj, nepre necesaj pasoxj!

Kiu sekvos?
-----------

Evidente la problemo ne estas nur hungaria. Dependas de la konscienco
de estraranoj, aktivuloj de cixuj E-societoj, kiel daurxigaxs nia vojo.
La suprajn decidojn ni proponas al la atento de cixuj konsciaj
Esperanto-organizoj. Kaj fine mi esperas, ke la temitajn "internaciajn
E-gazetojn" - kaj ne nur Eventoj-n, oni volonte kaj kun utilo legos -
ec xsen pornografiaj temoj.

Laszlo Szilvasi

*************************************************************************

ORGANIZAJ DEMANDOJ
//////////////////

UEA-estrarkunsido per aliaj okuloj
==================================

Lastfoje kunsidis en sia nuna konsisto la Estraro de UEA inter la 24-a
kaj la 26-a de marto, dum pli ol dudek horoj. Kompletigis gxin la
observantoj de ILEI kaj TEJO, kaj CO-oficistoj.

Almenaux tri estraranoj ne kandidatigxos en Tampereo por nova 3-jara
mandato: So Gilsu, Ulrich Lins kaj John Wells, kiu nun kompletigas sian
duan sinsekvan periodon kiel prezidanto, kaj sekve, laux la Statuto, ne
povas esti reelektebla.

La Estraro notis kun kontento la unuigxon de la du tutlandaj asocioj en
Rusio kaj la proksimigxon de la du argentinaj asocioj. En Kroatio dauxras
organiza dueco, sed Kroatia E-Ligo kaj Kroata E-ista Unuigxo ja
kunlaboras plurkampe. Kiel granda atingo taksigxis la starigo de komuna
asocio en Nederlando (vd. Eventoj 2/nov '94). Male, zorgigis la malfondo
de Slovakia E-Asocio, kiu en 1994 donis 7 % de la aligita membraro de
UEA. Estis nomumitaj novaj cxefdelegitoj por Cxehio (Stanislava
Chrdlova), Danio (Kaj Rossum), Kanado (Olga du Temple) kaj Nov-Zelando
(Davi Dewar).

Oni konstatis la forvelkon de Internacia Unuigxo de la E-istoj-Filologoj.
(Strange, se pensi pri filologiemo de multaj e-istoj.) Gxermis vigla
diskuto pri la neceso de klara politiko rilate fakajn asociojn: gxenerala
sekretario Mark Fettes favorus sintenon pli malferman al organizoj
neesperantistaj, kies celo proksimas al la niaj. Formale ili ja ne povus
mem aligxi al la sistemo de fakaj asocioj, ligitaj al UEA, sed tio eblus
por iliaj iamaj aux fondotaj E-sekcioj.

La financa stato de UEA kontentigas: gxia plej tauxga montrilo, la
bilanco, fartas bone i.a. pro la pliigxo de donacoj kaj heredajxoj, kaj
pro la rezulto de la Seula UK: cx. 110 mil gld, kiuj dividigxas inter
Korea E-Asocio kaj la Propaganda Kaso de UEA.

La malgrandigo de la negativa saldo de la spezokonto progresas konforme
al la Komitataj instrukcioj: por 1994 gxi proksimas la bugxetitajn 38.000
gld. (t.e. 8.000 gld. malpli ol en 1993). Tio rezultis el kostreduktaj
kaj sxparaj arangxoj de la CO. La atingo des pli notindas, cxar 41.000
gld. da rentoenspezoj ne plu eniras la spezokonton, sed aldonigxas al la
kapitalo de dumvivaj membroj. Se la spezokonto estus farita kiel en
antauxaj jaroj, gxi montrus profiton de 3.000 gld.!

La interna kontosistemo de UEA estas cxiam pli uzata de esperantistoj.
Tio metas sxargxon de multhora kromlaboro sur la kasiston. Levigxis pro
tio la ideo fiksi minimuman kurtagxon por cxiu transpago (ekz. 0,10
gld.).

Por 1996 la Estraro ne proponas altigon de la baza membrokotizo. Pro la
relativa forteco de la guldeno, la kotizoj tamen devos altigxi en multaj
landoj. Malgraux tio, atendeblas kresko de la individua membraro.
(Komence de aprilo 1995 estis cx. 500 IM pli ol en la sama monato de
1994.)

Pro manko de laborforto, la Informa Fako dauxre lame agas. Gxi almenaux
planas vigligi la serion Esperanto-dokumentoj, gxis atingo de kvar
numeroj jare. La anglalingvajn erojn ekde nun redaktos Fettes kaj eldonos
la usona asocio, ELNA.

Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la monda lingvo-problemo (CED)
denove okazigos sian tradician Novjorkan konferencon en majo, kun la
Traduka fako de UN. Same en majo, Kanada Centro pri Lingvaj Rajtoj
(Otavo) kaj CED arangxos komunan seminarion.

Cxe la Novjorka oficejo de UEA neprus trovi pli da laborpretaj homoj;
gxuste nun la 50-jarigxanta UN sxajnas tre malfermita al reform-ideoj,
ecx radikalaj.

Hans Erasmus, komisiito pri rilatoj kun Konsilio de Euxropo, antaux
nelonge traktis kun funkciuloj de KdE pri ebloj de kunlaboro. (Post la
estrarkunsido, dum aprila kongreso de Radikala Partio en Romo, li
interparolis ankaux kun Emma Bonino, komisionanino de Euxropa Unio, kiu
pretas lancxi esploron pri la lingva problemo rilate la rajtojn de
konsumantoj.)

ILEI povis raporti vigligxon en pluraj aziaj landoj. La gxisnuna
redaktoro de Internacia Pedagogia Revuo, Marta Kovacs, demisiis, sed
Jozefo Nemeth (Kilian ltp. 75/9, HU-8500 Papa, Hungario) tuj transprenis
la laboron. La supera nivelo de la ILEI/UEA-ekzamenoj (vd. Eventoj 2/majo
'95) dauxre ne estas lancxebla, cxar mankas sekretario kaj prezidianoj.
Fettes esprimis la opinion, ke la prestigxo de la ekzamenoj plialtigxus,
se la delegitoj de UEA estus instigataj atingi almenaux la nivelon de
meza ekzameno.

La nova grafika vesto de Esperanto rikoltis lauxdojn same cxe la
estraranoj kaj cxe la publiko. La aperritmo estas nun de longe akurata.
Kritikoj trafis la enhavon: la revuo donu pli inspiran bildon pri la
movado kaj peru pli da utilaj lokaj spertoj tutmonden. La Estraro
decidis, ke gxia jarraporto, post dujara aparta apero, denove eniru la
revuon junie.

Istvan Ertl

el Esperanto UEA, majo 1995

*************************************************************************

Pli da atento al amerika agado
==============================

Atilio Rojas intencas kunordigi la laboron en Komisiono pri Amerika
Agado, al kiu li sercxas kunlaborantojn. Jen citajxoj el dissendita
cirkulero:

Ni planas realigi kalendaron pri la diversaj okazontaj dum la venonta
jaro... Mi kolektos cxiujn informojn, ordigos laux monatoj kaj sendos
por diskonigo pere de la oficialaj organoj de la Landaj Asocioj, kaj
mi plusendos ilin ankaux al E-revuoj.

Estus bone kadre de niaj Naciaj Kongresoj okazigi iajn kunvenojn por
tiuj, kiuj interesigxas pri la Amerika Agado. Tiuj kongresoj estas la
plej konvenaj forumoj por pridiskuti niajn planojn, esperojn, laboron...

Aliflanke, mi deziras koni, cxu ekzistas en via lando perkorespondaj
kursoj, kaj se jes, por kiaj niveloj. Por interesigxantoj estas plej
utile doni adresojn el sia propra lando. Aldonu nepre la kontaktadreson.

Inter la plej gravaj problemoj de Amerika E-agado estas la informfluo.
Mi, ekzemple, en Koreio ekauxdis de auxstra amiko pri Mezamerika E-
Kongreso, okazonta iam en januaro de la venonta jaro. Mi demandis al
pluraj homoj pri la afero, sed neniu sciis ion konkretan, ecx cxe UEA oni
ne auxdis pri tio... tamen Mark Fettes diris al mi, ke en Kosta-Riko
estas serioza laboro tiucela. La informon li ricevis dum restado en tiu
lando antaux nelonge. Tiu enketa vojo certe ne estas la plej konvena por
informigxi pri niaj eventoj...

Pri monaj temoj: ni cxiuj scias pri la ekzisto de Fondajxo Ameriko cxe
UEA, kiu celas helpi la Movadon en Centra kaj Suda Ameriko. Cxi tiu
fondajxo ne kalkulas je multe da mono, kaj estus trafe, se ni, kiel
logxantoj de kontinento favorata, ankaux inkluzivas inter niaj celoj
informadon pri gxi, cxar tiel ni altiros kontribuojn ankaux flanke de
amerikaj esperantistoj. Certe ni devas veki intereson ankaux en la plej
ricxaj landoj en la kontinento, kiel Usono kaj Kanado.

... Dum la 80-a UK estas ebleco starigi budon pri Ameriko, kiam ni povos
informi al ceteraj esperantistoj pri la stato kaj evoluo de la E-movado
en la kontinento, distribui revuojn kaj bultenojn el niaj landoj, ktp.

Atilio O. Rojas, Argentinio

laux La Lampiro, decembro/94

*************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Mesagxo de la prezidanto de TEVA
================================

Estimataj vegetaranoj esperantistaj!

Vi versxajne rimarkis ion strangan pri la eldonajxoj, kiuj portas la
nomon de nia asocio. Tiu cxi letero celas klarigi la situacion kaj ni
petas vian helpon solvi la problemon.

Antaux multaj jaroj unu el niaj plej dedicxitaj pramembroj, s-ano Havkin,
transdonis al Ernesto Vana la taskon dauxrigi la ekzistadon de la movado,
kiu nun nomigxas Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio.

Dank' al laboro de s-ano Vana, nia bulteno reaperis antaux 25 jaroj, kaj
ni akiris membrojn en multaj landoj. Sekve de tio, ni decidis starigi
statuton, kiu gvidus la progreson de la asocio. Tiun statuton ni ne
registris, sed gxi konstatas, same kiel la statutoj de aliaj asocioj,
ligitaj kun UEA, ke la estonteco de la asocio dependas de la decido de la
plimulto, kutime post vocxdono, farita dum Jarkunsido okaze de U.K.

Dum la Jarkunsido de 1992 (en Vieno) la partoprenantoj decidis, ke pro la
kreskanta abundeco de legajxoj en E-to, ili preferus ricevi nur unu
numeron de Esperantista Vegetarano en cxiu jaro, kondicxe ke gxi estu
belaspekta, tauxga kiel propagandilo inter e-istoj nevegetaranaj kaj,
aparte, inter vegetaranoj neesperantistaj: tian allogan revuon realigis
nia nuna sekretario, Lilia Fabretto.

Estas tamen problemo. S-ano Vana opinias, kaj povas esti ke li lauxlegxe
pravas, ke s-ano Havkin donis al li la gxismortan rajton decidi pri la
aferoj de TEVA; kaj li decidis, ke Esperantista Vegetarano devas nepre
aperi en cxiu jaro kvarfoje. Pro tio vi versxajne ricevis kaj koloran
"Esperantista Vegetarano 1994" el Italio, kaj tri nigra-blankajn (unu
duoblan) numerojn el Slovakio. Komplikigas la aferon la fakto, ke la
bonega ekologisma gazeto "VERDire" nun aperigas kvar A4-pagxojn de VEGO,
la Vegetarana Esperanto-Grupo, kiu, aldone al la celoj de TEVA, klopodas
"montri la ligojn inter aferoj homrajtaj, bestrajtaj kaj mediaj." (Mi
aldonu, ke la fondinto de VEGO estas bonkora membro de TEVA.)

Pri la estonteco devas decidi laux mi ne nur la estraro de TEVA, ne nur
s-ano Vana, ne nur niaj Jarkunsidoj, sed vi, la ordinaraj membroj.
Kompreneble, se s-ano Vana povas pruvi sian rajton decidi cxion pri la
Asocio, ecx 99 % - plimulto inter la membroj ne povos forpreni gxin; sed
tiuokaze ili supozeble eksmembrigxos.

Fine de tiu cxi klarigo mi urgxe petas al cxiu individua membro, ke tiu
sendu al mi kiel eble plej frue siajn pensojn pri estonteco de la movado
de vegetaraj esperantistoj. Ne skribu longe, sed klare - kaj prefere
rapide!

Christopher Fettes
St. Columba's College, Dublin 16, Irlando
Fakso: +353-1493-1984

*************************************************************************

Religia vortareto estas preparata
=================================

Dum pasintjara ISE (Interreligia Semajno Esperantista) levigxis la ideo,
kaj dum la cxi-jara en Szombathely (Hungario) plicertigxis la bezono de
religia vortareto kun bazaj religiaj nocioj.

Pavla Dvorakova klopodas estigi tian vortareton. Sxi bezonas precipe:

 1. Laux lingvistika temo: lauxeble koncizan (vortarecan) klarigon pri
  kompreno de bazaj nocioj en hinduismo, taoismo, judismo, kristanismo,
  islamo, bahaismo, budhismo, zeno, sxintoismo...

 2. Etiko en teorio kaj praktiko: koncepto pri amo kiel elirpunkto,
  principo de rilato al aliaj, personaj rakontetoj kaj spertoj.

 3. Sxatataj de vi uzataj pregxoj kaj meditoj.

Cxiuj kontribuoj, kunlaboro estas dankataj. La adreso (ankaux por peti
informon pri sekvontjara ISE):

P. Dvorakova
Ostravska 637, CZ-19900 Praha 9.

laux Asistilo, 16/1995

*************************************************************************

Vagada E-stampilo en Danio
==========================

La reklam-stampo kun la teksto: "esperanto - et mellemfolkeligt sprog"
(vidu Eve 2/aprilo) estas uzota en la jenaj posxtoficejoj en Danio:

24.06. - 04.08. Posxtcentro Aarhus28.08. - 06.10. Nordselando30.10. -
08.12. Aalborg

J.S. Meyer

*************************************************************************

Mi resanigis PPPetron
=====================

Germana eldonejo MZ-Verlag, gvidata de naturkuracisto Harald Schicke,
kies eldonajxo Homa korpo furoris inter la plej bone vendataj E-libroj,
nun eldonis verkon pri balbutado. Auxtoro estas zagreba jxurnalisto Pero
Cimbur, kiu en la libro prezentas proprajn spertojn pri venkado de
balbutado. Antaux ol aperi en Esperanto en flua traduko de Lucija
Borcxicx, la libro aperis en du kroataj eldonoj.

Komunikado, kara temo al esperantistoj, jen cxi-foje aperas en Esperanto
en lauxvorta traktado.

Aparta valoro de la libro estas, ke gxi surbaze de unuopula sperto
prezentas kuragxigilon por tiuj, kiuj ne kuragxis alfronti la problemon
de balbutado.

La 140 pagxa libro kostas 18.5 DEM + sendokostoj. Kontaktu la eldonejon:

MZ-Verlag, Harald Schicke
Postfach, D-21244 Buchholz, Germanio

*************************************************************************

Bonan AERA-umadon!
==================

Nova asocio baldaux agados en Esperantio, laux instigo de Bruno Masala:
AERA (Asocio de Esperantistaj Radio-Auxskultantoj).

AERA celos diskonigi radio-auxskultadon cxe e-istoj, instigi al uzo de E-
radioprogramoj, instigi novajn E-programojn en radioj (kurtondaj, FM-aj,
satelitaj) kaj en televido, ktp.

Bruno Masala disponigas informojn, frekvencarojn kaj horarojn, aligxilojn
ktp.:

AERA
p/a Bruno Masala, 2 rue des Vignes, F-57530 Coincy, Francio.
Fakso: +33-87-320300

*************************************************************************

Cxapelilo
=========

"Cxapelilo" estas profesinivela, subvindoza teksto-redakta programo por
esperantistoj. (Interesigxantoj kontaktu la produktiston: Pejno Simono,
Adolf Moller Str. 4, D-61250 Usingen, Germanio.) La komencon de la
prezento vidu en la antauxaj numeroj.

Uzi Esperantan karaktraron ene de tekstoprilaborilo sur ne-Esperanta
Vindoza platformo estas teknike ne tiom facila afero, kiom oni eble
supozas tion. Fakte Vindozo estas nur en tre limigata senco entute
multlingva. Oni povas efektive nur acxeti diversajn Vindozajn versiojn
tauxgigitajn por grupo da nacilingvoj. La grupoj signare malmulte rilatas
reciproke kaj Esperanto trovigxus, se tia versio entute ekzistus, apud la
Turka. Tiu lingva neflekseblo de Vindozo estis iu el la precipaj
problemoj, kiujn la programista skipo devis solvi.

Karaktraroj
-----------
Menciinda estas la abundo da skaleblaj TTF tiparoj, pri kiuj Cxapelilo
disponas. Skribdate temis pri "Svisujo" (kvar varioj), "Sudo" (kvar
varioj), "Tempo" (kvar varioj), "Metroo" (kvar varioj) plus la specialaj
tiparoj "Teatro", "Aladino", "Peniko", "Akrido", "Kolcxeno", "Kvadrato",
"Tajpilo", "Inkujo", "Festo", "Vento", "Titolo" kaj vere mistifike
auxtentaspekta manskribeca "Foiro". (Ndlr: Tiuj karaktraroj ne estas la
samaj, kiel tiuj ellaboritaj kaj dissendataj de nia redakcio.)

La funkcioj ne speciale Esperantaj kaj komunaj al cxiuj tekstprilaboriloj
rangas laux takso de iliaj nombro kaj potenco inter tiuj de la Vindoza
utilajxo Write kaj iu pinta produkto sur tiu kampo. En la debuta versio
Cxapelilo 1.0 jam trovigxas disadresado (ege grava por kluboj),
literumad-kontrolado, ensxovo de bitajxaj grafikajxoj, kapoj kaj piedoj
kaj memkompreneble la kutimaj bazaj funkcioj kiel sercxo kaj
anstatauxigo, diversmaniera rektigo kaj diversspecaj tabelilajxoj. Cxio,
kio aperas sur la ekrano, aperas ekzakte samfasone sur la papero de la
printilo.

Literumadkontrolilo
-------------------
Subtene al verkema "Cxapelisto" dejxoras tre ampleksa
literumadkontrolilo, kiu ne ecx per umeto malsuperas la plej pintan
produkton por iu vaste uzata nacia lingvo. Kontrauxe, la Esperanta
kontrolilo de Cxapelilo posedas konsiderindan inteligenton kaj konas la
bazajn finajxojn de Esperanto. Per cxirkaux 120.000 registrajxoj la
liverata vortaro kapablas efektive kontroli nombron inter 250.000 kaj
500.000 da normalaj Esperantaj vortoj. Cxapelilo povas sam-tempe konsulti
plurajn vortarojn. Tiujn la uzanto povas mem redakti, sxangxante kaj
kompletigante ilin lauxplacxe.

Por la intersxangxo de tekstoj kun aliaj Esperantistoj oni provizis
importajn kaj eksportajn funkciojn por cxiuj popularaj komputilretaj
formatoj, por la oficiala internacia ISO-normo LATIN-3 kaj por la
dokumenta intersxangxformato RTF. Ene de Cxapelila dokumento oni povas
memkompreneble ankaux uzi iun nacian lingvon de la respektiva Vindoza
medio. Oni simple elektu alian ne-Esperantan tiparon (kaaktraron). La
liverataj Esperantaj tiparoj fakte subtenas aldone al Esperanto mem
cxiujn lingvojn de LATIN-1 (angla, germana, franca, itala, hispana,
portugala ktp) sed sen la skandinavaj lingvoj kaj la antikva angla.

Risko
-----
La liveranto konscias, ke li entreprenas konsiderindan riskon, lancxante
programaran produkton en tiom malgrandnombre popoligxinta lando kiel
Esperantujo. Nur la sukceso de la vidbenda kurso "Mazi" instigis lin fari
tian pasxon. Se la afero sukcesos - kaj baze de la unuaj ankoraux
antauxlancxaj reagoj oni povis esperi tion - Professional Consulting plu
disvolvos Cxapelilon. Interalie la produkto ricevos ligilon al
datumbankoj laux la normo ODBC kaj plion da prilaboradaj funkcioj.

La firmao havas ankaux alian atutan ideon en la maniko, aferon, je kiu
Esperantujo vere soifegas. Sed jen ero el tute alia rakonto. Plej unue
Cxapelilo devos per la unuaj 1000 vendoj financi siajn proprajn
evoluigkostojn. Nur poste oni konsideros la lancxon de plia produkto. Nun
estas la vico de esperantistoj montri, ke ili estas pretaj acxeti veran
profesiajxon por sia sxatokupo. La tagoj de tiuj mallertmane dekoracxitaj
skribmasxinajxoj nun finege apartenu al la pasinteco - movadhistorie
enrubrikendaj en la antaux-Cxapelila epoko.

- x -

*************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Aktualigo de PIV
================

La 4-a Mediteranea Konferenco de Esperantologio okazos en Triesto
(Italio) 28-31.08.1995 kaj estos dedicxata al la nuntempa leksikografio
en E-o: aktualigo de PIV, jxusa aperigo de E-vortaroj en franca-itala-
germana lingvoj, pretigo de vortaroj en bulgara-hispana-hungara lingvoj,
frazeologiaj demandoj, fakaj terminaroj, rolo de la lingvaj institucioj.

Aligxkotizo: 50 svisaj frankoj (gxis 30.06.1995 por membroj de TEA, IIC,
LF-koop aux orienteuxropanoj 30).

Plia informo, aligxoj cxe:

Triesta E-Asocio
CP 601, I-34100 Trieste Centro, Italio.

*************************************************************************

Tende por gimnazianoj
=====================

La tria Internacia Somera Gimnazia Semajno okazos en Ovik, Finnlando, de
la 29-a de julio gxis la 4-a de auxgusto, paralele kun ILEI-konferenco.
Restas lokoj por 13-16-jaraj junuloj, bone scipovantaj E-on. Ili povos
amikigxi kun samagxuloj el multaj landoj, kune ekskursi, ludi, prezenti
scenojn, muzikon k.s., kaj partopreni en 30-minutaj lecionoj.

Gimnazianoj devos kunporti tendojn kaj dormosakojn. Kotizo por la tuta
semajno kun cxiuj mangxoj: 184 NLG, 800 SEK, 512 FIM aux (por reform-
euxropanoj) 8.800 HUF. Informoj:

s-ino Zsuzsa Barcsay
Bem rakpart 25-B, H-1101 Budapest, Hungario.
Tel.: +36-1-2012342

*************************************************************************

Kunvojagxontoj sercxataj!
=========================

Ni sercxas kunvojagxontojn al IJK, aviadile de Budapesxto la 31-an de
julio al Peterburgo kaj reen la 7-an de auxgusto.
La flugo tien-reen kostas 25.000 HUF, kondicxe ke min. 6 personoj grupe
kunflugos. Povas kunveturi ne nur hungaroj! Aligxu kiel eble rapide cxe:

Nora Csiszar
Erdody Palffy T. u. 25, H-8100 Varpalota, Hungario.
Tel: +36-88-371095.

Atentu:
En la n-ro 1/majo la samteksta anonco havis eraran telefonnumeron.
Pardonon! La red.

*************************************************************************

Kafoklacxo en Marburgo
======================

Kafoklacxa Internacia Somera Renkontigxo okazos en Marburgo (Germanio) de
la 17-a gxis la 23-a de julio '95.

Kondicxoj: romantikaj (naturamika domo en la arbaro, litoj, matracoj,
aermatracoj, subtegmentejo, tendoj, lignofajro, ktp.).

La temo de KJSO: "ludi, krei, sperti sin mem". En la kadro estas plenataj
diversaj laborgrupoj kaj aktivadoj. Kotizoj: depende de la kondicxoj de
80 gxis 130 DEM, rabatoj por junuloj (16-26 j.), kaj por orientlandanoj.

Aligxoj (ju pli frue - des pli certe), informoj cxe:

Marburga E-Grupo
Kaffweg 96, D-35039 Marburg/Lahn, Germanio.
Tel.: +49-6421-27889

*************************************************************************

PREFI cxi-jare ne okazos...
===========================

PREFI (Pop & Rok-Esperanto-Festivalo), planita al 13-16 de julio '95 en
Toulouse (Francio) ne okazos pro financaj kialoj.

Ni petis subenciojn de pluraj instancoj, du el ili respondis nee, kaj
jxus alvenis la nea sciigo ankaux de Euxropa Unio.

Do, PREFI ne okazos cxi-jare, sed la projekto validos por 1997.

Por 1996 ni koncentros niajn fortojn por Kultura E-Festivalo, KEF,
okazonta inter 06-11 de auxgusto 1996 en Kopenhago, Danio. KEF estas
nemaltrafinda festivalo. Ni invitas vin partopreni gxin senhezite: vi ne
bedauxros.

Informoj kaj aligxoj - komence de 1996 cxe Eurokka aux rekte cxe:

Jacob Nordfalk
Raadmandsgade 53, 2 th., DK-2200 Kobenhavn N, Danio.
Floreal Martorell, respondeculo de Euxrokka

*************************************************************************

Landa kongreso
==============

Islandaj esperantistoj okazigos sian landan kongreson la 19-an kaj 20-an
de auxgusto. Krom ordinaraj cxefkunvenaj taskoj okazos prelegoj kaj
ekskurso. Inter prelegantoj estos Robert Pontnau de Castelmaurou en
Francio, poligloto. Ekskurson oni faros al loko en la proksimo de vulkano
Hekla.

Gastoj estas tre bonvenaj. Plia informo cxe:

Islanda Esperanto-Asocio,
pk. 1081 - 121 Reykjavik, Islando.

*************************************************************************

La BIERo translokigxisal Roskildo
=================================

Mi arangxas tendaron dum "Roskilde Festivalen" kaj antauxvidas 5-15
danojn kaj 10 eksterlan-danojn. La festivalon normale partoprenas
60-80 mil homoj. Estos 7 scenejoj kie oni ludos 14 horojn tage
ekde la 29-a de junio gxis la 2-a de julio. Ekde la 26-a homoj
venos por starigi siajn tendojn, kaj dumnokte estas festetoj,
kantado ktp. Tiu antauxfesto ofte estas tre amuza!

La kotizo por la programo estos cx. 500-600 danaj kronoj (125-150
DEM). Kunportu tendon aux mendu lokon cxe mi, dormosakon ktp. Bv.
sciigi pri la alveno unu semajnon antauxe.

Jacob Nordfalk
Radmandagade 53, 2 TH, DK-2200, Kobenhavn N, Danio.
Tel.: +45-31-838220, fakso: ..-320460
Rete: nordfalk@forigu.fys.ku.dk

*************************************************************************

Fotokonkurso

"Virinoj kaj infanoj '95"
==========================

Septembre de 1995 okazos en Pekino la Kvara Monda Virina Konferenco de
UN, kaj la Cxina Organiza Komitato anoncas konkurson de fotoj pri cxinaj
virinoj kaj infanoj. Elektitaj fotoj estos eksponataj en Pekino,
Hongkong, Usono, Francio kaj Japanio.

La limdato estas la 15-a junio 1995. La foto, cxu kolora, cxu nigra-
blanka, estu en grandeco de 8 coloj. La filmon sendu kun la foto al la
redakcio de EPCx. Auxtoroj de elektitaj fotoj ricevos premion.

el El Popola Cxinio, aprilo 95

*************************************************************************

Rearbarigu Togolandon!
======================

Gejunuloj de la tuta mondo estas invitataj en julio al rearbariga tendaro
en Nocxe (Togolando) kaj internacia ekskurso tra Togolando, Ganao kaj
Benino. Aligxiloj kontraux 1 IRK cxe:

Afantchao-Biakou Yao, BP 20225 Lome
Togolando

*************************************************************************

MOVADO
//////

Kion mi faris, kiel UEA-estrarano?
==================================

En somero finigxos la mandato, kaj en la Tamperea UK la Komitato de UEA
elektos novan estraron. Por rerigardi la pasintan tri jarojn, ni turnis
nin al cxiuj UEA-Estraranoj petante respondon al kelkaj demandoj. La
difinita dimensio de respondoj ebligas nur konkretajn sed liberformajn
esprimojn.

JOHN WELS
---------

Date: Fri, 28 Apr 1995 09:56:31 +0100 (CET)
From: John Wells
Message-Id:
To: eventoj@forigu.odin.net

Mi revenis el trisemajna restado en Karibio kaj trovis unu faksan kaj tri
retposxtajn mesagxojn de vi. Estu certa, ke mi bonorde ricevis cxiujn.

Mi ne estos kandidato por la nova Estraro en Tampereo. Raporton pri
mia oficperiodo kiel Prezidanto mi faros kompreneble al la kongreso mem
kaj al la komitato. Mi notas vian peton, ke mi verku ion ankaux por
Eventoj.

Kore salutas via
John Wells

SO GILSU
--------

-- malplena blanka spaco en la gazeto -- 

La unua fakso kun respondpeto estis faksita la 6-an de marto, kaj
atentigo sammaniere la 6-an de aprilo. Cxar respondo ne venis, la
peto estis ripetita ankaux e-posxte...

Rim:
Supre vi povas legi la ricevitajn respondojn al cxiuj 5 demandoj. Mi
bedauxras, ke la legantoj de Eventoj, inter ili multaj komitatanoj,
landaj kaj lokaj gvidantoj, aktivuloj kaj "ordinaraj" esperantistoj
meritas nur tiom da atento. Ni dankas al Mark Fettes, Ulrich Lins, Hans
Bakker kaj Michela Lipari pro ilia respondo (vidu en la antauxaj numeroj)

La red.

*************************************************************************

Misilo ne trafis E-Societon
===========================

La 2-an kaj la 3-an de majo Zagrebon trafis 12 misiloj. La ejo en str.
Amrusxeva ne estis trafita, kvankam unu falis proksime. Cxiuj membroj de
E-Societo "Bude Borjan" fartas bone.

S. Sx.

*************************************************************************

Konstrui auxtomobilon
=====================

En la Moskva Auxtomobilkonstrua Instituto Irina Goncxarova instruas E-on
en la fremdlingva katedro.

La kursfinintoj (inter ili ankaux la rektoro) februare fondis novan E-
klubon, kies inauxguron partoprenis ankaux G. Nanovfszky, ambasadoro de
Hungario. Kontaktadreso de la klubo:

MASI, "Ruthenia", Esperanto-klubo
Avtozavodskaja 16, RUS-1109280 Moskvo, Rusio.

laux Ruslanda Esperantisto, aprilo/95

*************************************************************************

Lingvouzo en internaciaj konferencoj
====================================

La Unio de Internaciaj Organizoj (Bruselo) meze de 1993 dissendis pli ol
10.000 enketiloj al internaciaj neregistaraj organizoj. Revenis 2.905
respondoj. Nun gxi aperigis la rezultojn de la enketo.

Evidentigxas, ke okaze de internaciaj kunvenoj 52 % uzas unu lingvon por
busxa komunikado, 22 % uzas du lingvojn kaj 16,5 % uzas tri lingvojn.
Kompare al la enketo el 1985, la unulingveco kreskis je 9,5 %. Plej
uzataj estas la angla (90,45 %), franca (44,70 %), germana (20,85 %) kaj
hispana (15,25%).

el La Merkato, aprilo/95

*************************************************************************

Sukcesa jaro cxe Inter-Kulturo
==============================

La jaro 1994 estis malfacila, sed sukcesa por INTER-KULTURO, unu el la
malmultaj E-entreprenoj.

Laux nova legxo en Slovenio necesis plialtigi la bazan kapitalon de
kompanioj kun limigita respondeco al valoro de 20.000 germanaj markoj,
kio arangxigxis per malavara helpo de deko da esperantistoj el Italio,
Nederlando, Japanio, Svisio, Auxstrio, Slovenio kaj Usono.

Kun la Pedagogia Fakultato de la Maribora Universitato ekrealigxis la
projekto "Esperanto kiel propedeuxtika rimedo por lerni aliajn
fremdlingvojn". Laux la iniciato de INTER-KULTURO la fakultato igxis
oficiala prezentanto de tiu projekto al la Slovenia Ministerio por
Lernejoj, kiu aprobis cxi jare la monon kaj la eksperimento komencigxis.
Du kursoj en 5-aj klasoj jam okazis en Maribor kaj Zagreb kaj okazis la
testado de tiuj grupoj kune kun paralelaj neesperantistaj. Okazis la unua
testo de grupo en Deutschlandsberg, kiu lernis E-on antaux unu jaro kaj
nun ekfunkciis 3 novaj kursoj:en kvaraj klasoj (Zagrebo-Kroatio kaj
Radlje-Slovenio) kaj en kvina klaso en Maribor. Do, en la tuta
eksperimento partoprenas 6 grupoj en tri landoj kaj gxi dauxros du
jarojn: 1994 - 95.

INTER-KULTURO organizis sukcesan UEA-arangxon, dedicxitan al la
internacia jaro de familioj: sciencan simpozion en Graz, Auxstrio
"Internacia familio - cxu utopio aux realajxo?", kion partoprenis 80
personoj el deko da landoj. Estis formulitaj konkludoj kaj rekomendoj al
UN, kiuj estis akceptitaj per dankletero de d-ro Sokalski, sekretario de
UN por tiu jaro.

Krome okazis multaj aliaj aferoj: E-arangxoj, eldono de 7 libroj,
elpasxoj en la lokaj amaskomunikiloj.

Kontaktadreso por novaj projektoj kaj informpetoj:

INTER-KULTURO, Zlatko Tisxljar
Kocxevarjeva 12, SLO-62000 Maribor, Slovenio.
Fakso: +386-62-221371

*************************************************************************

Brazilio - kongreso en la tria jarmilo?
=======================================

Dum la 30-a Brazilia Kongreso de E-o en Natal, BEL (Brazilia E-Ligo)
decidis kandidatigxi por organizi en Brazilio la Universalan Kongreson de
Esperanto en la jaro 2001.

el KEC-Bulteno, aprilo 1995

*************************************************************************

25 jaroj...
===========

En septembro '94 estis arangxita en Budapesxto jubilea ekspozicio (25
jaroj de LF), kio resumis la plej gravajn eventojn de nia kulturo en la
lastaj 25 jaroj. Por eventuale uzi aliloke la ilustrajxojn oni devas
nepre havi la skriban konsenton de LF-Koop.

* * *

1986
====

Krei trafpunkton por artistoj en nia lingvo: kantistoj, aktoroj, poetoj,
deklamistoj...

Tion lancxas en Upsalo Leif Gunnar Nordenstorm, cxefredaktoro de la
junulara revuo de TEJO, Kontakto. La unua Kultura Esperanto-Festivalo
kunigos precipe kantistojn: partoprenas ecx Gianfranco Molle, fine de sia
lasta turneo en Esperantio, kaj Amplifiki 1, kies kasedo, eldonota de LF-
koop, fine de 1986, estas la unua rok-muzika specimeno en nia lingvo.

La plej grava junulara gazeto, Kontakto, atingas sian centan numeron.
Fondite en 1963, Kontakto atestas la evoluon de la esperanta inteligencio
en sia plej juna generacio: ne hazarde gxiaj cxefredaktoroj farigxas ofte
tre influaj personecoj en nia parolkomunumo - Hamphrey Tonkin, Stefan
Maul, Ulrich Lins, Simo Milojevicx, Giorgio Silfer estis cxefredaktoroj
de Kontakto.

Kvankam la 80-aj jaroj reduktis la kulturpolitikan valoron de la revuo,
pro la parta adapto de gxia enhavo al la bezonoj de eklernantoj, Kontakto
konservas relative avangardan rolon en nia gazetaro.

*************************************************************************

Michael Jackson, venu cxi tien!
===============================

Antaux du tagoj (25.06) mi hazarde rigardis la plej unuan televidan
elsendajxon de la nova videoklipo de Michael Jackson en la satelita
elsendo de MTV (Muzika TV). Gxi estis nur parto, cxar la tuta ankoraux ne
pretas.  Mi surbendigis gxin, esperante ke mi povos tuj informi la
esperantistaron pri gxi. Vere gxi komencigxas per la bone auxdeblaj
vortoj:

Diversaj nacioj de la mondo konstruas cxi tiun skulptajxon en la nomo de
tutmonda patrineco kaj amo kaj la kuraca forto de muziko.

Dum tio oni vidas konstruistojn kiuj fandas metalon, konstruas kvinpintan
grandan argxentan/metalan stelon kaj kelkfoje iu krias al ili "Venu cxi
tien" aux simile, kiel dum kutima konstruado.

La skulptajxon oni vidas poste, gxi estas kelkcentmetra kaj montras M.J.
mem. La stelo trovigxas nun sur la brako de la skulptajxo.

Espereble ni povus uzi tiun cxi aferon por famigi Esperanton precipe en
la rondo de gejunuloj kiu sxatas Michael Jackson aux interesigxas pri li.

Diana Soest
Germanio, diana@forigu.hsp.zer.de

Rim:
Peto al niaj legantoj: Kontaktu ankaux vi iun junularan magazinon!
La red.

*************************************************************************

ILEI
////

Juna Amiko igxas pli kara
=========================

La abonprezoj por JA certe devas altigxi en 1996; tra tri jaroj la
guldena prezo restis sensxangxa, dum niaj kostoj pli ol duobligxis.

Ni cerbumas, cxu anonci modestan altigxon (cx. 10 %) kun sensxangxa
amplekso, cxu altigi cx. 20 % kaj aldoni 4 pagxojn ekskluzive kun pli
simplaj kaj mallongaj eroj specife por komencantoj. Kion vi opinias: cxu
32- aux 36-pagxajn numerojn vi preferos? Gxis julio ni devos decidi kaj
anonci la abonprezojn por 1996.

Sed ekzistas ankaux bona novajxo. Se vi mendos kaj pagos frue por 1996
(gxis 30.09.95.) vi rajtas pagi laux la tarifo por 1995 (vidu pli detale
en JA 94/3). Gxis tiu sama limdato ILEI ofertas 18-monatan abonon (95/3,
95/4 kaj la tuta 1996), por koincidi kun la nova lerneja jaro en la norda
hemisfero: simple obligu la jarabonon per 1,5.

Stefan McGill
pf. 193, H-1368 Budapest, Hungario

*************************************************************************

La kursgvidantoj, instruistoj grandparte respondecas, ke la kursanoj
restu en la movado ankaux post la fino de la studado! Zorgu pri tio, ke
ili abonu iun internacian gazeton jam en la dauxro de la kurso!

*************************************************************************

REAGOJ
//////

Bonne bone ...
==============

Karaj, jen "Reagoletero al la artikoleto 'Bonne bone, sed cxu Berline pli
bone?" en Eventoj 2/aprilo 1995". Ni tre gxojus, se vi povas aperigi tiun
leteron.

Kun granda surprizo ni devis legi kelkajn miskompreneblajn liniojn pri
GEJ en EVENTOJ 2/aprilo - 95 sur p. 5. Ni ne scias, kiu skribis tiun
suficxe malaltnivelan polemikan artikoleton kontraux GEJ (evidente s-ro
aux s-ino -x-, subskribo de tiu artikolo, ecx ne kuragxas malkasxi la
devenon de tia literatura talento). Fakto estas, ke

 1e) la bonna teamo tre bone laboris ekde 1987 ene de GEJ, sed ke certe
   ne meritas al gxi sole la gravaj atingajxoj en tiu tempo.

 2e) ne ekzistas ajnaj "berlinemuloj, kiuj simple eljxetis la bonnan
   GEJ-teamon komplete ...", sed la decido por la berlina oficejo
   estis farita de la demokratia GEJ-jarcxefkunveno. Dauxre aktivas
   multaj iamaj bonnaj GEJ-teamanoj verve ene de GEJ.

 3e) ni bedauxras esprimojn kiel "envio" kaj "fusxprofitiemo", kiuj tute
   ne veras, sed nur celas kontentigi personajn revengxajn sentojn.

GEJ dauxre intense laboras, ne nur kunlaborante kun aliaj Esperanto-
Junularoj, ankaux organizante IS-jn, zorgante pri surloka agado kaj
finfine pri la granda evento en 1996: IJK en Germanio.

Aux cxu tion kapablus asocio, kiu lauxdire "mortis"? Nome de la GEJ-
estraro:

Marko Lins kaj Ulrich Gortz

Rim: La subskribon - x - ni uzas por tiuj materialoj, kie la auxtoro
estas konata por ni, sed li ne volas aperigi sian nomon, aux kie
gravas la enhavo - ne la informanto.

La red.

*************************************************************************

LINGVO
//////

Figemalafablulinidetacxoj
=========================

Mi trovis la vorton de la titolo, figemalafablulinidetacxoj, en la libro
"La fenomeno Esperanto" de William Auld.

Auld uzis la vorton por montri la eblecon konstrui vortojn pere de
kunmetado, sed mi uzas lian vorton por montri ion tute alia: ke ecx pere
de logika kaj tute fundamenta agado oni povas malbone uzi la lingvon kaj
igi gxin ne helpa, sed malhelpa lingvo! Ne temas pri korekteco, cxar la
ekzemplo estas tute korekta, ne temas pri logikeco, cxar la ekzemplo
estas tute logika, sed temas pri bona sagxo! Kial komplikigi la aferon?
Kial klopodi pravigi komplikecon anstataux plisimpligi la diron?
Komplikajxoj ne helpas komunikon, kaj Esperanto (mi pensas) devus esti
helpa lingvo.

"Estas tuj klare al cxiu esperantisto, ke figemalafablulinidetacxoj estas
abomenindaj malgrandaj buboj kaj bubinoj, infanoj de virino ne societema
... !" Jes, TUJ klare ... cxu?

Arthur G.Lukas

laux "la svisa kanguruo", aprilo-95

*************************************************************************

REVUOJ, GAZETOJ
///////////////

Kulture ambicia: La Gazeto
==========================

Cxu estas Esperanta gazeto, kiu jam estas interesa nur pro la rubriko
Vortoj de la redaktoro? Fakte jes; sub la simpla nomo "La Gazeto" aperas
jam la dekan jaron en Creue (Francio) gazeto kun apartaj trajtoj, kiuj
certe kongruas kun tiuj de multaj esperantistoj:

Kulture ambicia, gxi prezentas konstante (ses numeroj jare) kaj alloge
(kaj enhave kaj grafike/presoteknike) priartajn, filozofiajn,
lingvistikajn, historiajn, primovadajn temojn.

Sed ankaux la distra flanko kun satiroj, enigmoj, belaj bildoj, rakontoj,
ludoj ktp. estas bone reprezentata.

Legantoletera rubriko, recenzoj kaj multaj bonvenaj aktualaj informoj pri
Esperantio tamen ligas la pli ol tridekpagxajn kajerojn al la reala vivo.

Jen enhavoricxa gazeto, kiu meritas vastan interesigxon flanke de
kulturitaj esperantistoj.

Rossler Franz-Georg

Rim: Provnumeron petu cxe: La Gazeto, F-55210 Creue, Francio

*************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

Intersxangxu:raporton kontraux gazeto!
======================================

Laux niaj eblecoj, ni sendas senpage malnovajn ekzemplerojn de E-revuoj
(Auxstria E-Revuo, Dia Regno, El Popola Cxinio,  Esperanto Aktuell,
Esperantista Vegetarano, Internacia Fervojisto, Koncize, La Espero el
Koreio, La Eta Gazeto, La Kancerkliniko, Monato, Voko el Stirio ktp.).

Rekompence, ni sxatus ricevi raportojn de auxskulto, pozitivajn aux
negativajn, kaj novajxojn de Esperanto-kluboj tutmonde.

ORF-Radio Auxstria Internacia, Esperanto-Redakcio
A-1136 Vieno, Auxstrio

*************************************************************************

Katalune al la auxskultantoj
============================

La 1-an de februaro komencigxis programo pri E-o en radio, apartenanta al
la reto de la Liberaj Radioj, Punt 6 Radio, de la kataluna urbo Reus, 100
km-ojn sude de Barcelono.

Temas pri 30 minuta programo en la kataluna, en kiu estas 10 minuta E-
kurso, kaj en la cetera tempo novajxoj, historiajxoj, organiza kaj
muzikaj aferoj. Gxi estas auxskultebla cxiumerkrede inter 20.30 kaj 21.00
en la fvrekvenco 104,6 MHz.

Estas tre bonvenaj salutmesagxoj cxe:

Centre de Lectura
c/Major 15,E-43201 Reus, Katalunio, Hispanio.

*************************************************************************

OPINIOJ
///////

Mallojala libroservo
====================

Oni petas nin disvastigi la jenan komunikon: En Belgio ekde multaj jaroj
ekzistas la libroservo "Sonorilo". Pro plendoj de pluraj el gxiaj
klientoj, kaj pro mispasxoj, la "direktorino" de tiu libroservo estis
eksigita komence de 1995.

Nun tiu persono kreis novan libroservon, kiu jen nomas sin "Kariljono",
jen "Karjilono". (Vidu la artikolon en Eventoj 1/majo 95).

Sxajne ne cxiuj komprenis la supran mesagxon. Pro tio jen ekzemplo:

Tiu "libroservo" nomis sin "peranto de la magazino Monato" sen la scio
aux interkonsento de Monato. Kelkaj homoj plenfide pagis kotizon al ili
kaj poste auxdis nenion plu... Pro tio ke almenaux du personoj plendis
rekte cxe Monato, ni scias pri la fakto, ke ili enkasigas kotizojn kaj
neniam plupagas ilin.

En klaraj vortoj: ne fidu anoncojn, reklamilojn, k.s. kiuj venas de la
adreso "Doornstraat 22, B-2610 Wilrijk, Belgio".

Flandra Esperanto-Ligo, eldonanto de Monato

inf. el Internet s.c.e.

*************************************************************************

KULTURO
///////

Ankoraux pri "Incubus"
======================

Mi legis en "Eventoj", 2/09/94, artikoleton pri filmo "Incubus", el la
gazeto "Esperanto-USA", kaj vi petis reagojn, cxar vi mem neniam vidis
tiun filmon. Mi vidis gxin antaux pli ol 25 jaroj. Mi tute bone memoras
pri gxi, cxar gxi okazigis skandaleton en nia loka Lyona rondo.

Mi estis jam preskaux 40-jara, sed tamen ankoraux junanima kaj provokema.
Profesie mi eldonis spektaklan bultenon. Mi do eksciis baldauxan
prezentadon de "Incubus", Esperanto-parolata, en avangarda kinejo. Mi jam
sciis, ke Esperanto estis uzata en tiu filmo ne kiel propagandilo por nia
lingvo, sed kiel stranga nekonata lingvo tauxga al stranga infera
rakonto. Tamen mi pensis, ke gxi povis fari iom da bruo pri E-o. La
kinejestro konsentis pri debato, organizota post la lasta prezentado,
vespere. Mi ecx dungis onklon mian, profesoro pri angla lingvo, por esti
la "kontrauxstaranto".

Multaj geesperantistoj cxeestis la prezentadon. Komencigxis la debato.
Mia patro, prezidanto de la Lyona E-Societo, estis tre tolerema. Sed
kelkaj malnovaj kaj maljunaj s-anoj (cxu mi precizigu: cxefe inoj?)
furioze protestis kontraux tia fusxa uzado de nia lingvo, tre malbone
prononcita de ne-esperantistaj aktoroj, kaj forlasis la kinejon kun
bruego. Tiel finigxis la debato.

Marc Levin, Lyon, Francio

*************************************************************************

E-kabareto en Parizo
====================

Iniciate de Michel Audibert kaj Vincent Charlot kaj kun konsento kun Jean
Thierry, la 31-an de marto malfermigxis E-kabareto en Parizo cxe la
restoracieto "Au Rendez-vous des Amis" ("Randevuo de amikoj"):

23 rue Gabrielle, Parizo
el KEC-Bulteno, aprilo '95

*************************************************************************

HUNGARA ANGULO
//////////////

Minimum-vortaro!
================

La vortaro enhavas la plej ofte uzatajn 1237 e-vortojn, listigitaj laux
la unuaj 7 grupoj de E-Akademio. Kompilinto: Kurucz Geza. Mendebla
kontraux 90 forintoj cxe:

E-societo Praktika Linio, Baksa Jozsef
pk. 263, H-8901 Zalaegerszeg.

Deklamkonkurso

En la landa deklamkonkurso, okazinta 07-09.04 en Papa partoprenis pli ol
60 personoj. Gajnintoj:  Eszter Horvath kaj Szabolcs Nemeth  (6-10
jaruloj), Gyongyi Siffel kaj Veronika Totos (10-14 jaruloj), Peter Fuzesi
(mezlernejanoj), Monika Molnar (plenkreskuloj). Gratulojn al cxiu partop-
renanto!

Kamparani en Hungario

Franca paro (40 j., eks-terkulturistoj) kun 3-j. filo sercxas hungariajn
familiojn, kiuj povas helpi ilin malkovri la nunan kamparan vivon. Ni
volas partopreni la cxiutagan vivon kaj laboron julie kaj auxguste por
fari poste raportajxon. Ni jam faris 8-jaran migradon, laborante en
kamparo en multaj landoj. Lingvoj: franca, E-to, angla, hispana. Ni povos
logxi en propra kamioneto. Kontaktu:

Bruno Robineau
F-49270 Landemont, Francio,
tel.: +40-98-7876
fakso (cxe najbaro): +40-98-7894
Post la 25-a de junio: p.f. 87, H-1675, Budapest. Tel.: 2828885.

*************************************************************************

POR VIA NOTLIBRO
////////////////

Rete atingeblaj E-gazetoj
=========================

La plej rapida kaj malmultekosta maniero sendi informojn al E-gazetoj
estas la elektronika posxto. Laux nia datumbazo la sekvaj gazetoj estas
tiel atingeblaj:

Cirkulero Junulara en Leipzig, Wolfram Diestel, diestel@forigu.rzaix340.rz.uni-
leipzig.de

  - Dia Regno, Philippe Cousson, diaregno@forigu.altern.com
  - ELNA Update, elna@forigu.netcom.com
  - Esperanto U.E.A., uea@forigu.wammes.erc.eur.nl kaj uea@forigu.inter.nl.net
  - Esperanto Aktuell,Dirk Kretschmann, kretschi@forigu.on-Luebeck.de
  - Esperanto Sub La Suda Kruco,Dr. Donald Broadribb
   don@forigu.enkidu.dialix.oz.au
  - Esperanto USA, Donald Harlow, donh@forigu.netcom.com kaj elna@forigu.netcom.com
  - Esperantolehti, Jukka Pietilainen, tijupie@forigu.uta.fi
  - Espero Katolika, c.sarandrea@forigu.agora.stm.it
  - Espero, La Per Aarne Fritzon, fritzonp@forigu.jmk.su.se
  - Euxropa Esperantisto, Edmund.Grimley-Evans@forigu.cl.cam.ac.uk
  - EVENTOJ, Szilvasi Laszlo, eventoj@forigu.odin.net
  - Franca Esperantisto, Herve Gonin, Minitel: 36.12+(1)42786886
  - GEJ-gazeto, Ulrich Gortz, gejgazeto@forigu.uni-muenster.de
  - InterTEMPO, Haramina@forigu.phy.hr
  - JEN (Junularaj E-Novajxoj Sjoerd Bosga, S.G.Bosga@forigu.ele.tue.nl
  - Komputila Rondo, Jurgen Wulff, kompro@forigu.kaihh.hanse.de
  - Koncize, Klaas Dijkstra, Klaas.Dijkstra@forigu.f323.n283.z2.fidonet.org
  - Kontakto T.E.J.O., uea@forigu.inter.nl.net
  - Kvinpinto, Jesper Lykke Jacobsen, lykke@forigu.dfi.aau.dk
  - L' Esperanto, Umberto Broccatelli, U.Brocatelli@forigu.agora.stm.it
  - Lanterno Azia La, Choe Taesok, keast@forigu.soback.kornet.nm.kr
  - Monato, Paul Peeraets, F.E.L., 100272.1601@forigu.compuserve.com
  - Monda Forumo, Mark Fettes, ad695@forigu.freenet.carleton.ca
  - Moskva gazeto, Elena Sxevcxenko, hela@forigu.junior.msk.su
  - Movado, ( REU), Andrej Ananjin,aaa@forigu.junior.msk.su
  - Nia Bulteno, Antonio Martins, b40@forigu.ptearn.bitnet
  - Norvega Esperantisto, u_draper_d@forigu.kari.uio.no
  - Novajxoj Tamtamas,Jokohama Esperanto Rondo
   Venus-P(KDD)DTE: 440881407647
  - Novjorka Prismo, Jim Medrano, 71204.52@forigu.compuserve.com
  - Ondo La, Eldonejo Sezonoj, vak@forigu.ntmk.e-burg.su
  - Ruslanda Esperantisto, hrgo@forigu.sbank.e-burg.su kaj vak@forigu.ntmk.e-burg.su
  - Saluton, Howard I. Aronson, hia@forigu.midway.uchicago.edu
  - Skolta Mondo, La Anna Ritamaki, A.Ritamaki@forigu.sheffield.ac.uk
  - Spektro, Eldonejo Sezonoj, vak@forigu.ntmk.e-burg.su
  - svisa kanguruo la, Rolf Ernst, 100271.1000@forigu.compuserve.com
  - TEJO-Tutmonde, Kalle Kniivila, kallekn@forigu.walli.uwasa.fi
  - TEMPO, iivaci@forigu.oleh.srce.hr
  - Translimen, E-Radikala Asocio, e.r.a.@forigu.agora.stm.it
  - Verda Lumo, Arnold Langberg, 73554.1235@forigu.compuserve.com
  - VERD-ire, Claude Rouget, verdire@forigu.bbb.no

Se iu mankas el la supra listo, aux okazis sxangxoj, bv. informi nin! Ni
memorigas, ke ankaux nia redakcio estas ret-posxte atingebla. Por utiligi
la rapid-eblecon, ni legas nian "posxtkeston" cxiutage. La red.

*************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

"Professional Consulting", produktanto de la E-programo Cxapelilo
translokigxis. Notu la novajn datumojn: Professional Consulting, s-ro
PEJNO Simono, Adolf Moller Str. 4, D-61250 Usingen, Germanio. Telefono
kaj fakso:: +49-6081-3955, Rete: 100103.24@forigu.compuserve.com

***

Mi volus scii, kiel oni uzas abakon. Mi volus acxeti por mi propran, sed
mi ne povas trovi en Finnlando. (Veran japanan aux cxinan abakon, ne la
rusan!) Se vi povus helpi, bv. skribi. Mia retadreso:
jkorva@forigu.paju.oulu.fi.

***

La berlina GEJ-oficejo estas retposxte atingebla per neffets@forigu.cs.tu-
berlin.de

***

Mi sercxas kunvojagxontojn el Berlino al la IJK. Kontaktu: (Steffen
Pietsch) neffets@forigu.cs.tu-berlin.de

***

Kiu povus sendi al mi fotokopion de artikolo en "Hungara Vivo" (okdekaj
jaroj) pri J. A. Komenski? Kiu povas certigi, ke L. Zamenhof uzis teorion
de Komenski? Andrzej Szczudlo, ul. Konopnickiej 53, PL-67-400 Wschova,
Polio. Tel. +48-65-401991

***

Pro la kontrauxfajraj laboroj en la imperiestra kastelo Hofburg en Vieno
la Internacia Esperanto-Muzeo estos fermita gxis julio 1995. La
biblioteka parto tamen funkcias.

***

Mi petas "Sandor Nagy, k.a." verkinto de "Malferma letero pri
malfermiteco" kontakti nin: Eventoj, pk 87, 1675 Bp, tel: 2828885

***

Nova adreso de la revuo Le Travailleur Esperantiste: c/o Gerard Requigny,
33 rue de Lorraine, F-93200 Saint-Denis, Francio.

***

Mi estas malnova kolektanto, kaj nun verkas studon pri vizitkartoj
(historio, gxenerala kaj nacia trajtoj ktp.), sed la materialo pri E-
lingvaj kartoj estas negranda. Cxu vi povus helpi, sendante vian karton?
Denes Botta, Dorottya u. 9, H-1051 Budapest, Hungario.

***

En Cxinio fondigxis la Paco-kompanio por internaciafera konsilado en
Anhui: P.O.Box 2, CN-230001 Hefei, Cxinio. Direktoro: Lin Bo. Tel. kaj
fakso: +86-551-4484606 kaj -2610570. La entrepreno okupigxas pri
konsilado por investantoj en Cxinio, sercxado de kunlaborantoj, kultura
intersxangxo, turismo, importo kaj eksporto. Gxi eldonas la gazeton
"Cxina merkato".

*************************************************************************

Redaktoraj mesagxoj
===================
Ofte okazas, ke en la alvenintaj leteroj oni faras demandojn, kies
respondoj eble povas esti interesaj ne nur por la adresito, sed ankaux
por aliaj. Do ni enkondkas novan (neregulan) rubrikon. Bv. sekvi gxin,
cxar eble anstataux letero ni respondas ankaux al via letero cxi-tie. La
red.

A. Schubert, Germanio: Ni ne havas grandan stokon el tiu posxtkarto kun
multaj E-vortoj. Adreso de produktinto: Eldonejo Ernesti, Talwiesenstr.
150, CH-8055 Zurich, Svisio.

J. Zielonka, Polio: La karaktro-arangxo de via programo WP-6/Win ne estas
korekta. Gxi uzas siajn proprajn cxapelitajn literojn anstataux la
kunsenditaj. Mi proponas kontakti fakulon por algxustigo (menuo klav-
arangxo - mapo).

A. Peraj, Albanio: La adreso de Esperantolehti en la adresaro estas
gxusta - laux nia scio. Dankon pro la ofertita helpo.

Csaba Kovacs: "...Kien malaperis la heredajxo de Kalocsay..?" - Vi
miskomprenis la artikolon (Vivhistorioj, 2/apr). La Amika Societo de
Kolomano Kalocsay regule kolektas kaj prizorgas cxiujn koncernajn
materialojn. Ilia adreso: Ada Csiszar, Zsigmond ter 1/B, H-1023 Budapest.

*************************************************************************

Cxapelilo 1.0
=============

Komerce pretigita tekstoprilaborilo por Esperanto sur IBM-kongruaj
komputiloj ekde Vindozo 3.0. Helpsistemo kaj manipulado pure en
Esperanto. Ankaux por novuloj facilege majstrebla. Esperantaj kaj
nacilingvaj signoj sur ekrano kaj printilo. Skaleblaj tiparoj por cxiuj
aplikoj. Cxiuj necesaj funkcioj por alloge arangxi vian tekston.
Literumadkontrolilo baze de redakteblaj vortaroj kun pli ol 120.000
vortoj. Disadresada funkcio. Importo kaj eksporto per diversaj formatoj
por intersxangxo. Grafikajxoj integreblaj.

Enkonduka prezo nur 200 germ. markoj plus ekspedo. Tuj mendu! Esperanto
parolata!

Telefono kaj faksilo: +49-6081-3955, reto: 100103.24@forigu.compuserve.com

Professional Consulting, s-ro PEJNO Simono, A. Moller Str. 4, D-61250
Usingen

*************************************************************************

Cxu vi volas gxojigi viajn amikojn?
===================================

Kaptu la okazon, kaj utiligu la senpagan bondezir-koncertan servon por
saluti viajn diverslandajn geamikojn aux ecx samklubanojn!

Jxus aperis nova muzik-mendilo. Skribu, kiom da pecoj ni sendu al via
adreso.

Pola Radio, E-redakcio,
pk. 46, PL-00977 Warszawa.

*************************************************************************
*************************************************************************
EVENTOJ, Nyt. sz.: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X
A kiado es a szerkesztoseg cime:
H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fax: 282-88-85. Internet: eventoj@forigu.odin.net
Megjelenik kethetente. Kezbesiti az MPV-HPI.
Nyomas: SZELKER Bt. H-1161 Bp, Baross u. 114.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
Kunlaborantoj: Istvan Bajnogel, Abdurahman Junusov, Istvan Meszaros,
Zsuzsanna Virag
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, kaj ne
respondecas pri la anonc-enhavoj.
Represo estas permesita, kun indiko de la fontoj!
Abonkotizo: 65 nlg (aere 76 nlg) al la UEA-kodo ells-s.
*************************************************************************

La kompiladon de reta versio prizorgis: Kristaly Tibor