Eventoj, n-ro 140, 1/januaro-98
*******************************

Tekstojn de la artikoloj vi trovas post la enhavtabelo.

-------------------------------------------------------------------------

TITOLPAGxE
//////////

- Antauxen al sxancoj kaj defioj
--------------------------------
 Novjara mesagxo de la prezidanto de UEA

- Brita Televido
----------------
 La plej populara televida stacio prezentos 6-epizodan bonhumuran serion
 de famaj britaj organizoj, kio inkludas plurajn mencioj kaj uzon de
 Esperanto

- Kiu sxtelis la SAT-arkivon?
-----------------------------
 Vi povas gajni 500 guldenojn, se vi verkas detektiv-romanon pri tiu temo

- Laborplano de UEA
-------------------
 Se ni konscie volas fari ion por Esperanto, ni devas kompili labor-
 planon. Tiu de UEA volas realigi la celojn de Kampanjo-2000!
 1-a parto de la konkreta UEA-laborplano
**************************************************************************

ARANGxOJ
////////
Pli detalaj informoj pri kelkaj E-arangxoj
 - Ekskurso en Himalajo (marto, Nepalo)
 - Koruso-stagxo (februaro, Francio)
 - Listo de hispaniaj arangxoj
 - Jubilea, miela printempo (junio, Polio)
 - Skolta Jxamboreo (decembro, Cxilio)
 - Aroma Jalto (majo, Ukrainio)
 - Argentina E-kongreso
 - ARKONES!
**************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////
- Kio restas el la DLT-projekto (2-a parto)
- Junece sed science
- Enhavo de Scienca Revuo, 48.
- Hotelo Esperanto sercxas instruiston
**************************************************************************

MOVADAJ AFEROJ
//////////////
- Esperanto-fako en britia universitato
- E-videofilmo pri Lignano
- La Eta Gazeto - ne plu!
- Iranaj gazetoj ne plu prisilentas E-on
- Nova Zamenhof-placo en Francio
- Hispana audkaseda magazino pri ni
- "Normal afero cxi tie" - impresoj pri la bulgaria E-movado
- Malsxparo de 10 mil guldenoj
 Reago de M. Lipari (UEA-estrarano), kaj redaktora respondo al sxi...
**************************************************************************

KVINPETALO: Memore al Roger Bernard
KONKURSOJ : Poentokolekta konkurso, taskofolio 5.
ILEI   : - Trejna seminario por E-instruistoj
      - Kial cel-lingvaj lerniloj (1-a parto de la serio S. MacGill)
RADIO   : WRN tamen ne toleris la dornon
      Ne plu estas 4 minutoj da E-o en la monda kablo-radio...
INTERESE : - Kriptogramo
      - Doktoro Petolanto
krome:
3 senpagaj anoncetoj, 5 koresponddeziroj kaj la anontarifoj de Eventoj.


##########################################################################
##########################################################################


Eventoj n-ro 140, 1/januaro-1998, retposxta versio
--------------------------------------------------

Novjara mesagxo de la prezidanto de UEA, 1998
=============================================

Antauxen al sxancoj kaj defioj

Mi kaj la estraranoj de UEA deziras la plej felicxan kaj esperplenan
novjaron al cxiuj niaj membroj, al cxiuj esperantistoj en la mondo kaj al
iliaj familioj!

Kiam, antaux pli ol unu jarcento, Zamenhof publikigis la Unuan Libron, la
internaciigxanta mondo suferis de neinterkompreno inter la nacioj pro la
malsameco de iliaj lingvoj. Per Esperanto, Zamenhof celis faciligi la
lingvan interkomunikadon.

La malsameco de lingvoj plu estas la bazo de la lingva problemo en la
mondo. Sed, nuntempe al gxi aldonigxas kaj gxin pligravigas la tendenco
uzi unu etnan lingvon kiel faktan komunan lingvon. La trudo de unu etna
lingvo kiel efektiva komuna lingvo de internacia vivo portas kun si
diversajn problemojn, interalie kulturan trudon. Sed, la plej grava kaj
ecx detrua problemo estas, ke tia etna lingvo estas lingvovora. Gxi voras
aliajn naciajn lingvojn sur la kampoj de internaciaj kunvenoj, komerco,
scienco, teknologio, kaj turismo. La plifortigxo de la lingvo- kaj kultur-
vora tendenco de etna lingvo jam ekinstigis reprezentantojn de politike
fortaj lingvoj al memdefendo kontraux lingva hegemonio. Ili komencis
starigi diversajn kontrauxrimedojn.

Ironie, la vera lingva problemo en Unuigxintaj Nacioj kaj Euxropa Unio
kusxas ne en manko de interkompreno inter naciaj delegacioj pro ties
malsamaj lingvoj, sed en la efektiva komunlingvigxo de unusola etna
lingvo. UN kaj EU uzas respektive 6 kaj 11 oficialajn lingvojn pere de
tradukistoj, ne pro lingva neinterkompreno inter iliaj stabanoj kaj
sxtataj delegacioj, sed pro politika motivo, nome por kontrauxi lingvan
hegemonion. Malhelpi lingvan hegemonion estas nun granda problemo de la
internaciaj organizajxoj, kvankam ili ne emas oficiale agnoski tion. Ili
estas sub premego trovi tauxgan solvon. En la kazo de EU tiu solvo povus
esti sxlosilo al efektiva euxropa unuigxo, ecx pli grava ol la mona
unuigxo. Jen sxanco por Esperanto, neuxtrala komuna lingvo pruvita sian
valoron dum 110 jaroj!

En Adelaide la Komitato de UEA lancxis Kampanjon 2000. Gxia cxefa celo
estas krei favoran atmosferon cxe internaciaj organizajxoj, por ke ili
rekonu kaj studu la eblecon de neuxtrala komuna lingvo. Kampanjo 2000
celas ankaux instigi la esperantistaron agadi por levi la idean kaj
organizan nivelon de nia movado. Esperanto estas vivanta lingvo kaj gxi
devas kreski. Gxi ne estas "aux movado aux komunumo" sed estas "kaj movado
kaj komunumo". La Kampanjo celas fortigi kaj grandigi la komunumon de
Esperanto kaj antauxenigi gxian movadon. Tio signifas interalie ke ni
devas pli alte montri nian lingvon en la ne-Esperanta mondo.

En tiu kampo, mi fieras raporti pri kelkaj el niaj lastatempaj sukcesoj.

En la pasinta jaro UNESKO rekonfirmis la statuson de UEA kiel oficiala
partnero de tiu grava monda organizajxo. En novembro UEA estis elektita
kiel membro de Konsilio de Neregistaraj Organizajxoj havantajn oficialajn
rilatojn kun UNESKO. Krome, UNESKO jxus asignis operaciajn rilatojn ankaux
al InternaciaLigo de Esperantistaj Instruistoj. La sukceso de UEA kaj ILEI
estas fierinda, cxar nur duono el la organizajxoj kiujn UNESKO antauxe
agnoskis, konservis tiun prestigxan statuson. Kelkaj fakaj Esperanto-
asocioj establis kontaktojn kun samfakaj internaciaj organizajxoj. Cxe la
sidejo de UN en Novjorko UEA sukcese iniciatis fondon de Koalicio de
Neregistaraj Organizajxoj por Internacia Helplingvo. En aprilo de la nova
jaro UEA okazigos cxe la sidejo de UN en Gxenevo seminarion pri lingvaj
dimensioj de homaj rajtoj, kun oficiala subteno de la UN Altkomisiito por
Homaj Rajtoj. Per gxi ni omagxos la 50-jarigxon de la Universala
Deklaracio de Homaj Rajtoj kaj la 90-jarigxon de UEA mem. Estas nature
festi tiujn datrevenojn samtempe, cxar jam unu jaron antaux la akcepto de
la ?Universala Deklaracio UEA skribis en sia Statuto ke "la respekto de
homaj rajtoj estas gxia [de UEA] laboro esenca kondicxo".

Sojle de nova jarcento mi vidas esperon kaj novajn sxancojn. En la nova
jarcento, la monda komunumo bezonas novan internacian lingvan ordon.
Esperanto estas la lingvo de la 21-a jarcento! Tial mi nun, komence de la
nova jaro, alvokas cxiujn esperantistojn kaj Esperanto-grupojn, lokajn,
landajn kaj fakajn, etajn kaj grandajn, ke ili imitu la antauxenemon kiu
markis la diskutojn de la Komitato de UEA en Adelaide. Mi apelacias por
pli forta al-ekstera agado laux la Praga Manifesto de la Esperanto-Movado.
Ni atentigu la internacian komunumon pri Esperanto kaj konigu gxin, cxiu
en sia propra medio!

Jen novjaraj defioj por cxiuj. Kadre de Kampanjo 2000 cxiuj membroj, cxiuj
landaj kaj fakaj asocioj, kaj cxiaspecaj Esperantaj komunumoj tra la mondo
antauxeneme kaptu la sxancon kaj alfrontu tiujn defiojn!

LEE Chong-Yeong, prez. de UEA LEE@forigu.esperanto.net

**************************************************************************

Laborplano de UEA
=================

Instigite de la prezidanto, la komitato akceptis novan laborplanon de UEA,
kiu bazigxas sur la plenumo de la Kampanjo-2000, celanta ekspansigi la E-
movadon, kaj vere disvastigi la lingvon.

En la rubriko "Movadaj aferoj" ne nur trovu la tekston de la laborplano,
sed trovu konkretajn terenojn kie ankaux vi mem povas partopreni!
UEA estas ja ne la estraro, sed la tuto de la membroj!

L.S.

**************************************************************************

Brita televido
==============

En Britio la plej populara televida stacio prezentos ses-epizodan
bonhumoran serion de famaj britaj organizoj, kio inkludas plurajn menciojn
kaj uzon de Esperanto.

La titolo de la serio estas "The last salute", temas pri amika rivaleco
(1961!) inter du auxtoservoj, kie trupestro insistas, ke cxiu trupano
lernu Esperanton, cxar gxi estos la savanto de la mondo. Li urgxigas al
siaj kolegoj lerni kaj uzi la lingvon. Plurfoje oni parolas E-on, pli aux
malpli gxuste. La prezentado de la serio okazos iam jarkomence. Gxin
spektos pluraj milionoj sed estos mencio ankaux en gazetoj de la du
organizoj, same kun pluraj milionoj da legantoj.

Plua informo cxe BBS TV Press-Service, Wood Lane, London W12.

inf: Will Green, Londono

**************************************************************************

Kiu sxtelis la SAT-arkivon?
===========================

En Eventoj (n-ro 133, 2/sept.) antaux nelonge legeblis la komuniko, ke oni
prirabis la SAT-sidejon!

Temas efektive pri nekredebla kaj senprecedenca evento en nia Movado. Kiu
povus sxteli la kompletan arkivon de SAT kaj, kvazaux moke, ecx masoni
pordon?

Jen demando solvota kredeble ne nur de la pariza polico, sed tikla por
cxiu detektivo aux verkisto. Tial, por solvi la problemon almenaux en la
limoj de la fantazia probablo, la eldonejoj Fonto en Brazilio kaj Edition
Iltis en Germanio decidis anonci "Premion Fonto-Iltis", premion de 500 NLG
por la plej bona detektiva romano pri tiu cxi temo: Kiu sxtelis la SAT-
arkivon?

Premio Fonto-Iltis
------------------

Kondicxoj: Rajtas partopreni cxiu verkemulo kun la escepto de oficistoj
  kaj estraranoj de SAT.

Limdato: La manuskripto devas atingi unu el la eldonejoj plej malfrue la
  30-an de junio 1998. Kopio estu sendita al la dua eldonejo.

Amplekso: La romano ampleksu minimume 100 presitajn pagxojn.

La premio nuligxos, se antaux la limdato la polico sukcesos klarigi la
aferon. La decidon pri la plej bona konkursajxo rezervas al si la du
eldonistoj. La premiita verko aperos kiel komuna eldono de Fonto-Iltis.

Adresoj:

Fonto, Gersi Alfredo Bays, Caixa Postal 49, BR-89801-970 Chapeco (SC),
  Brazilio, tel/fakso: +55-497-221454

Edition Iltis, Irmi Haupenthal, Schulstr. 30, DE-66133 Scheidt, Germanio,
  tel.: +49-681-811653, fakso: +49-681-816713

inf. Irmi Haupenthal

**************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Ekskursu en Himalajo
====================

Post la sukceso de simila renkontigxo en 1995, cxijare estas organizata la
2-a Internacia Himalaja Renkontigxo. Gxi okazos inter 26.02-07.03.98,
organizata de Nepala E-Asocio (IHR-Komitato, P.O. Box 3565, Kathmandu,
Nepalo).

Ebloj el la diversaj programeroj: en Nacia Parko - unukorna rinocero,
krokodilo, tigro; ekskurso surelefante; viziti tribon; kantado, dancado.
Eblas kontakti ankaux s-ron Narendra Bhattarai (vicprez. de Nepala E-A.),
G.P.O. Box 2323, Kathmandu, Nepalo. Tel.: +977-1-270164, fakso:
+977-1-272822

**************************************************************************

Koruso-stagxo
=============

La 9-a koruso-stagxo okazos en gastejo "La Frechede" - Montferrier,
Francio inter 14-21 de februaro. La koruson estros bulgarino Zdravka
Bojcxeva. La vesperojn ni dedicxos al ripozo, debatoj, ludoj kaj
interspertigxoj kun lokaj korusoj. Informoj pri partopreno cxe:

Jorgos, FR-09120 St Felix, Francio
Tel.: +33-5-61608683

**************************************************************************

Jubilea, miela printempo
========================

Inter 09-18 de junio la filio de Pola E-Asocio en Koszalin organizas la
20-an internacian renkontigxon de e-istoj kaj naturamikoj en la cxarma
ripozloko en Mielno, Polio.

Dumtagaj kaj vesperaj programoj por komencantoj kaj progresintoj, do cxio
necesa. Eblas prezenti ankaux proprajn programerojn. Kunportu E-
videokasedojn, -sonkasedojn kaj belajn kanzonojn por la planata auxkcio.
Necesas frua interkonsento. Ekssoclandanoj, prelegantoj kaj
lingvoinstruistoj povas ricevi 30 %-an rabaton. Necesas antauxpago de 15
USD aux egalvaloro por aligxo. Informoj:

Pk. 30, PL-75-016 Koszalin-1, Polio

**************************************************************************

Hispaniaj arangxoj
==================

2-6 de marto: "Baza kurso de E-o". Fakultato pri Filologio de la
Universitato de Valencia. Oficiala studobjekto de la kariero unuafoje en
Hispanio. Akademia valoro: 2 kreditoj. Malferma prelego fare de Miguel
Fernandez. Ferma fare de Gian Carlo Fighiera. Informoj cxe: prof. Augusto
Casquero, Avenida Burjasot, 29, A-31, ES-46009 Valencia, Hispanio. Rete:
a-casquero@forigu.redestb.es

4-5 de aprilo: "9-a kongreso de Valencia kaj Murcio" en Castellon cxe la
mediteranea marbordo. Informoj: Grupo E-o de Valencia. Gran Via Fernando
el Catolico 45, 3-a. ES-46008 Valencia, Hispanio.
Rete: a-casquero@forigu.redestb.es

1-3 de majo 1998: "57-a Hispana Esperanto-Kongreso" en Valladolid. Inf:
Hispana Esperanto-Federacio. Strato Rodriguez San Pedro, 13, 3-a-7.
ES-28015 Madrid, Hispanio. Telefono kaj fakso: +34-1-4468079.
Rete: admin@forigu.esperanto-es.org

25-30 de julio: "Kultura Esperanto-Semajno en Valencia". Tutsemajna
feriado kaj Cseh-metoda E-kurso cxe la mediteranea marbordo en bela kaj
komforta universitata hotelo. Post la arangxo povas okazi komuna vojagxo
al la UK en Montpellier (Francio). Informoj cxe: Augusto Casquero. Avenida
Burjasot, 29, A-31. ES-46009 Valencia, Hispanio.
Rete: a-casquero@forigu.redestb.es

**************************************************************************

Skolta Jxamboreo
================

Cxilia Geskolta Asocio organizos de la 27-a de decembro 1998 gxis la 7-a
de januaro 1999 la 19-an Skoltan Mondan Jxamboreon.

Oni invitis partopreni tie Skoltan Esperanto- Ligon, por starigi budon
tute senkoste (kompreneble tio liberigas al ni pagon pro luado de loko
nur). Ni deziras havigi en tiu budo, elmontron pri la plej diversaj E-
kursoj por junularo en kiel eble plej malsamaj nacilingvoj, kaj cxefe tiuj
fulmokursoj korespondaj en 10 gxis 20 lecionoj.

Se vi pretas helpi nin, bonvolu kontakti min pere de e-posxto aux rekte
cxe:

Skolta E-Ligo, Hector Campos Grez
Casilla 231, Curico, Cxilio
Rete: strigo@forigu.entelchile.net

**************************************************************************

Aroma Jalto '98
===============

Cxu vi iam jam vizitis Jalton, kiu situas sude de suna Krimeo?

Jes? Do, tial vi nepre gxojos ankorauxfoje viziti la urbon, kaj vi scias,
kial... Ne? Cxu gxis nun?! Multaj homoj cxiujare lasas ilian laboron
speciale por viziti Jalton....

La festivalo "Aroma Jalto-98" okazos inter 03-10 de majo 1998, kaj atendas
ankaux Vin. En programo de arangxo:

- diversgradaj E-kursoj, ekskursoj al belegaj vizitindajxoj, Esperantaj-
sportaj- kaj intelektaj ludoj, koncertoj;, ULEJ-kongreso, kaj ankoraux
io...

Aligxkotizoj 5-7 USD, logxado en turismejo 2-4 USD, mangxoj 4 USD per
tago.

Lingvoordo: Dum la festivalo funkcios S.L.S. (Servo de Lingva Sekureco),
bonvolu esti pretaj akcepti lingvoordon de "Aroma Jalto".

Pliajn informojn, aligxilojn petu cxe:

Hordijenko Vladimir Viktorovicx
UA-252133 Kiev, p.k. 35.
telefono: +7-044-2951701
Rete: lnp@forigu.un.kiev.ua

**************************************************************************

Argentinia kongreso
===================

Dum la 51-a Argentina Kongreso de Esperanto okazis decido pri la sekva
kongreso, kio okazos en urbo Pcia. R. Saenz Pena, prov. Chaco, inter la
09-a kaj 12-a de oktobro 1998. La cxeftemo estos: Kiel levi la profesi-
nivelon de Esperanto?

**************************************************************************

              ARKONES? - JES!
              ===============

      La arangxo ARKONES (Artaj Konfrontoj en Esperanto)
   estas unu el la cxefaj poliaj E-arangxoj. En la lasta okazis i.a.

          - 8 prelegoj
          - 2 spektakloj
          - 2 auxtoraj prezentoj
          - pornologia vespero...
          - 2 koncertoj
          - 2 recitaloj
          - 2 ekspozicioj
          - 3 libroservoj
          - fotoservo
          - videoprezentado
          - distra vespero, fungokolektado, diskoteko, 
          - ktp.

            INDAS PARTOPRENI ARKONES-on!

     Pawel Janowczyk, ul. Zawady 2/7, PL-61002 Poznan, Polio.

**************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Kio restas el la DLT-projekto?
==============================

Post la aperigo de resumo pri DLT-projekto (vidu la antauxan numeron)
aperis pliaj demandoj. Cxi sube vi trovos tiujn formulitajn de Herman
Deceuninck, kaj responditaj de Klaus Schubert.

D: Kio restas de la DLT projekto?

R: Gxi finigxis en 1990, atinginte la prototipon, kiu estis gxia celo. La
firmao BSO ne havis la financan kaj organizan kapablon pluporti gxin de
esploro al evoluigo.

D: La nederlanda firmao BSO en Utrecht (kun esperantista lingvisto K.
 Schubert) ricevis subtenon de la Euxropa Unio je 4,5 milionoj BEF (=
 5.245.340 NLG) + 7,6 milionoj guldenoj de la nederlanda ministerio de
 ekonomio, kaj investis mem 160 milionojn de BEF (9 milionoj de NLG) en la
 projekton? Cxu fiasko financa por BSO kaj imagofiasko por Esperanto?

R: La nombroj ne estas tute gxustaj. BSO ricevis de EU subvencion por la
preparstudo (vidu la apartan tekston). La kalkulo de 4,5 milionoj BEF =
5,2 milionoj NLG estas sendube malgxusta: la rilato inter BEF kaj NLG
estas cx. 18 BEF = 1 NLG. Mi ne scias la ekzaktan sumon de la EU-
subvencio, sed devus esti unu-du centmiloj da guldenoj, ne pli.

La prototipa fazo havis bugxeton de cx. 17 milionoj NLG, kiun gxi tamen ne
elcxerpis. La fakte foruzita sumo estis cx. 10,5 milionoj NLG. Tiun sumon
pagis duone la nederlanda ministerio pri ekonomio kaj la firmao BSO mem.

D: Oni multe fanfaronis pri la DLT-projekto en la Esperanta revuaro, sed
 post 1990-1992 mi ne plu vidis artikolon, kiu klarigis kial ekestis
 subite kompleta silento pri la tiom promesplena estonto de Esperanto.

R: Jes, oni (ne nur kaj ecx ne unuavice la DLT-anoj!) havis grandajn
esperojn pri la efiko de DLT al Esperanto. Oni eble pretervidis la fakton,
ke esplora kaj evoluiga projekto de tia grandeco procedas en fazoj kun
difinita celo.

DLT estis prototipa projekto, gxi atingis kaj liveris sian prototipon. Ja
estis espero, sed tute ne ia sindevigo de la firmao, pluiri post tiu celo.

La nuna situacio estas, ke la firmao BSO dismaldungis la plej multajn
sciohavantojn el la projekto DLT kaj ke la firmao mem, post sxangxo de sia
nomo (al Origin), estis vendita al la Philips-konzerno (kiu per tio nun
posedas du antauxmerkate finitajn projektojn de perkomputila tradukado,
DLT kaj Rosetta). La ideo de malcentra tradukado estus tre aktuala en la
nuna evoluostato de la Interreto, sed DLT estas for kaj nerevivigebla.
Eble iuj eksprojektanoj iam uzos iujn el la ideoj en tute aliaj projektoj,
sed ankaux ideoj pluevoluas, do la kara malnova DLT ne reaperos ecx per
tio.

Salutas
Klaus Schubert
klaus.schubert@forigu.flensburg.netsurf.de

Rim: La sorto de la DLT-projekto estas resumita de Dan Maxwell,
BSO/Language Technology, Baarn, Nederlando, en sia "Perkomputila
tradukado: La revo kaj la realo," Esperanto-Dokumento 30E, UEA, Rotterdam
1992.

**************************************************************************

Scienca Revuo vol. 48
=====================

Enhavo de la lasta numero de Scienca Revuo, volumo 48 (2/1997):

- Carl Stop-Bowitz morta.

- Internacia Scienca Asocio I.S.A.E. 90-jara - Carl Stop-Bowitz (NO).

- La perekzamena taksado de la scionivelo de estontaj kirurgoj dum la
 lernojaroj en Kanado - Stevens T. Norvell (CD).

- Horalpreludo de G. J. Rheinberger retrovita - Franz-Georg Rossler (DE).

- Gemanlingva traduko de la supra artikolo

- Komunaj tendencoj en la dramverkaro kaj teatro de Euxropo en la komenco
 de nia jarcento - Nina I. Korjxenevskaja (RU).

- Pomarba kancero kaj kuracprovoj per fungicidoj - Huang Yinbao (CN).

- Kial mankas historia Esperantlingva literaturo - Gerhard Kalkhof (DE).

* * *

La revuo estas abonebla cxe la sekretario de Internacia Scienca Asocio
Esperantista, ISAE: Rudi Hauger, Ringstr. 13, CH-8172 Niederglatt, Svisio.
Jarkotizo: 30 CHF al UEA-konto: isae-z (inkluzivanta ankaux la membrecon
en ISAE).

**************************************************************************

Junece sed science
==================

Kadre de la junulara programo de la UK 1998 en Montpellier, Francio estas
planita serio de sciencaj prelegoj de junaj sciencistoj. Por tiu
programero mi nun sercxas prelegontojn.

La prelegoj estu dudekminutaj kaj temu pri la esplorlaboroj de la
prelegontoj, do NE temas pri enkondukaj kursoj aux vasttemaj prelegoj,
kontraste al la tradicia Internacia Kongresa Universitato (kiu okazos
sendepende). Aliflanke, la prelegoj estu kompreneblaj por interesataj
nefakuloj, do ne tro fakaj kaj detalaj. Estus bone havi ankaux skriban
version por publikigo en la reto, kaj eble surpapere - ja ege mankas
sciencaj tekstoj en Esperanto.

Do se vi laboras pri iu ajn scienco kaj kapablas bone klarigi vian
laboron, skribu al mi. (Laboratoire de Dynamique Moleculaire, 41, av. des
Martyrs, 38027 Grenoble Cedex 1, Francio).

Konrad Hinsen, el sce
Rete: hinsen@forigu.ibs.ibs.fr

**************************************************************************

Hotelo Esperanto sercxas instruiston
====================================

Nova hotelo "Esperanto" ekfunkciis en la cxefurbo de la provinco Sansi, en
norda Cxinio.

La hotelo estas investita de konata cxina esperantisto Wang Qinglon. Li
postulas, ke la dungitoj lernu Esperanton. Sed mankas tauxga instruanto de
Esperanto. Kiu volas instrui kaj deziras plenumi internacian taskon por la
hotelo kaj kunlabori en la turismo kaj komerco, kontaktu sinjoron Wang
Qinglon laux la adreso: Pingyang Hotelo Esperanto, Pingyang-lu 293 hao,
CN-030006 Taiyuan, Cxinio.

laux Bulteno de E-Komerco

**************************************************************************

MOVADAJ AFEROJ
//////////////

Esperanto-fako en brita universitato!
=====================================

Post plurmonata persvada kampanjo finfine akceptigxis cxe la Universitato
de Salford propono pri oficiala Esperanto-kurso. Ekde septembro 1997
proponigxos Esperanto kiel elektebla fako por studentoj pri fremdaj
lingvoj en la unua studjaro cxe la universitato.

En Salford la studentoj kiuj studas gxis diplomnivelo du fremdajn
lingvojn, rajtas elekti el pluraj ebloj trian, komencan lingvon, kiun ili
studas entute dum 90 horoj. Grava parto de la kurso koncernas historiajn,
sociajn kaj kulturajn aspektojn de la lingvo, kaj la studentoj
ekzamenigxos krom pri la lingvo mem - kaj skribe kaj parole - ankaux pri
cxi tiuj fonaj elementoj.

Por plifortigi Esperanton en la universitato necesos tamen pli da libroj,
kaj Esperantaj, kaj anglaj; cxefe pri historio, socio kaj kulturo. Eta
bugxeto disponita de fremdlingva fako provizos nur kelkajn librojn... kaj
helpo de la esperantistaro estos bonvena.

Se vi disponas pri ne plu bezonataj libroj, ju pli modernaj kaj
belaspektaj, des pli bone. Bonvolu sendi ilin al: D-ro Paul Gubbins,
Departament of Modern Linguages, Crescent House, University of Salford,
Salford M5 4WT. La Boulton-a Zamenhof jam okupas sian bibliotekan lokon,
sed ankoraux mankas ekzemple Foster The Esperanto Movement... kaj PIV.

Repagitaj estos sendo-kostoj!

PPG
el La Brita Esperantisto, sept-okt 97

**************************************************************************

La Eta Gazeto - ne plu
======================

La estraro de Triesta E-Asocio decidis kun profunda cxagreno cxesigi la
eldonadon de "La Eta Gazeto". Tro granda laboro, tro malmulte da homfortoj
por dauxrigi tion: Aldo Viotto estis la kreinto, la cxefa motoro kaj la
menso - al la gazeto li dedicxis sian tutan tempon kaj ecx subtenis
finance.

La nivelo, kvalito, akurateco en la apero kaj absoluta informa gxisdatigo
de la gazeto estis por ni kialo de granda fiero, kaj pro tio ni ne povas
adaptigxi al io malplia.

Produkti informilon/bultenon enhavantan artikolojn pri jam velkintaj
okazajxoj, kiu aperu pli-malpli nekonstante, tute ne interesas nin. Tiaj
periodajxoj - foje ecx luksaj - abundas en nia movado, ne multon utilas
kaj nenion novan diras: nur ripetas aferojn, aliloke jam aperintajn - nu
certe oni ne bezonas unu plian.

el La Eta Gazeto, n-ro 105, dec/97

Rim: La Eta Gazeto laux mi estis unu el la plej bonaj, informricxaj
gazetoj, kies aktualeco, rapideco foj-foje superis ankaux nin. Ni vere
bedauxras la aferon kaj omagxas al Aldo Viotto. - red. de Eventoj

* * *

La triesta esperantistaro tutkore esprimas siajn plej sincerajn dankojn al
la multnombraj esperantistoj kiuj partoprenis en la funebro de Aldo Viotto
sendante siajn kondolencajn mesagxojn fakse, interrete kaj telefone.
- estraro de Triesta E-Asocio

**************************************************************************

Korekto
=======

En la antauxa numero en la rememora artikolo pri Ivo Lapenna erare aperis
la esprimo: aktiva neuxtralismo. Anstataux gxi devintas esti: "aktiva
neuxtraleco", ja ankaux Lapenna mem tiun esprimon uzis.

Pardonu pro la eraro. - La red.

**************************************************************************

Lignano
=======

Esperantlingva videofilmo estas havebla pri Lignano.

Lignano Sabbiadoro estos la sidejo de la printempa 10-a Alp-Adria E-
Konferenco kaj 22-a Internacia Junulara Festivalo samtempe, samloke
okazontaj inter 08-14 de aprilo 1998.

Vi povas ricevi la kasedon kontraux 10.000 liroj + sk cxe la sekretario de
Triesta E-Asocio:

CP 601, IT-34100 Trieste, Italio
Rete: nored@forigu.iol.it

**************************************************************************

Responde al leganto
===================

La jxurnalo Hamsxahri ("Samurbano") - eldonkvanto 416000 (la unua laux
eldonkvanto en Irano - la 17-an de decembro favore dedicxis 1/6-on de la
lasta pagxo pri Esperanto klarigante pri la historio, auxtoro kaj stato de
la lingvo. La artikolo aperis kiel redakcia respondo al leganto-demando.

En la lasta jaro la E-Centro en Sabz Andisxan Instituto mendis plurajn
anoncojn pri Esperanto en diversaj revuoj, kiu rezultis alfluon de multaj
informpetaj leteroj.

inf: M. Reza Torabi
irejo@forigu.neda.net

**************************************************************************

Sonkasede
=========

Puerta Del Sol, auxdkaseda magazino por lernantoj de la hispana, dedicxis
ampleksan parton de sia n-ro 3 de 1997 al Esperanto. Oni tie intervjuas
Miguel Fernandez, verkiston kaj poeton, kaj Marcos Cruz, kiu parolas nome
de Hispana E-Federacio.

Auxdeblas poemo de Federico Garcia Lorca kaj la kanto Papago de Jomart kaj
Natasxa.

Se vin interesas la teksto aux ecx kopio de la kasedo, vi povas peti gxin
de D. Gary Grady "dgary@forigu.mindspring.com"

inf: C. Piron

**************************************************************************

Nova Zamenhof-placo
===================

Rondoplacon Doktoro Zamenhof' (Rond-Point) en Laon, Francio oni solene
inauxguros la 11-an de januaro 1998. La cxeeston promesis ankaux la nepo
de nia Majstro, D-ro Louis Zaleski-Zamenhof. Estus bonvena via gratulkarto
al la urbestro: Jean-Claude Lamant, Hotel de Ville, FR-02001 Laon Cedex,
Francio.

inf: D. Luez, S. Marcxek

**************************************************************************

Normala afero cxi tie
=====================

"Cxi tie en nia lando la Esperanto-movado travivas krizon laux interna
situacio kaj revuo ne estas eldonita. Tio estas normala afero cxi tie.

Nun estas septembro, kaj por la unua fojo estis eldonita "Bulgara
Esperantisto". Tio estas neordinara evento. Hieraux mi ricevis gxin kaj
hodiaux mi sendas gxin. La krizo dauxre disvolvigxas kaj gxis kiam dauxros
tio, nur Dio scias. Traleginte la jxurnalon vi komprenos, en kia situacio
vivas kaj laboras bulgaraj esperantistoj."

Stojan
el Novajxoj Tamtamas, dec/97

**************************************************************************

Organiza plano de UEA 1997-2000
===============================

(Tiu cxi plano povos esti kompletigata per pliaj agadoj)

0. Organizaj arangxoj
---------------------

0.1. Kunordigado
----------------

Celo: Superrigardi, progresigi kaj kunordigi la realigadon de Kampanjo
   2000.

Agado: 
 1. Formuli strategion kaj labor-programojn de Kampanjo 2000;
 2. Superrigardi la progreson de la Kampanjo 2000;
 3. Varbi financan kontribuon al "Konto 2000" (200-300.000 NLG);
 4. Kunordigi la progreson de la kampanja agado;
 5. Regule raporti la progreson pere de Esperanto k.a. E-gazetaro.

Dato: 1997-2000

Kunordigo: Komisiono (Lee, Buller, Corsetti).

0.2. Laborplanoj
----------------

Celo: Indiki konkretajn faritajxojn prepare al la nova jarcento.

Agado: Cxiunivelaj instancoj (UEA, fakaj asocioj, landaj asocioj ktp.)
verku agadplanon pri farindajxoj en sia kampo aux lando. La plano
pritraktu agadojn en la periodo 1997-2000, indikante por cxiu programero
cxefajn agadojn, bezonatan bugxeton, devenon de la financaj rimedoj,
tempoplanon kaj kunordiganton.

Dato: 1997

Kunordiganto: UEA-Komisiono, estraroj de fakaj kaj landaj asocioj.

0.3. Strategia forumo de la Esperanto-komunumo
----------------------------------------------

Celo: 
 1. Diskuti kaj identigi kontribuon de diversaj organizajxoj en la
   Esperanto-komunumo;
 2. Diskuti, kiamaniere la diversaj organizoj povos kune fortigi nian
   movadon interne kaj ekstere de la komunumo;
 3. Identigi komunan strategion kaj konkretajn laborprogramojn gxis la
   jaro 2000.

Agado:Inter-konsultigxado inter la prezidantoj de fakaj kaj landaj asocioj
 kaj aliaj Esperanto-instancoj pri subteneblaj agadoj.

Dato: 1997-2000

Kunordigado: UEA-Komisiono.

1. Levi la organizan kaj idean nivelon de la Esperanto-komunumo
---------------------------------------------------------------

1.1. Lernado/instruado de Esperanto
-----------------------------------

1.1.1. Kolokvo pri la propedeuxtika valoro de Esperanto
-------------------------------------------------------

Celo: Intensigi spertojn kaj plani novajn agadojn lige al la propedeuxtika
 valoro de Esperanto.

Agado: Kolokvo kadre de la 81-a UK en Adelajdo.

Dato: 24 julio 1997

Kunordigo: UEA (Triolle)

1.1.2. Trejnado de Esperanto-instruistoj
----------------------------------------

Celo: Plialtigi la pedagogian nivelon de la Esperanto-instruado.

Agado: Okazigo de trejn-seminarioj kun minimume 50 partoprenantoj jare.

Dato: 1998-2000 (la unua antauxu la UK-n 1998)

Kunordigo: ILEI

1.1.3. Seminario "Esperanto en lernejoj"
----------------------------------------

Celo: Studi la instruadon de Esperanto kadre de la Linguapax-projekto de
 Unesko, inkluzive de jenaj aspektoj: enhavo de Esperanto-kursoj, efiko de
 Esperanto-instruado, efikeco de Esperanto por interkultura komunikado,
 kaj propedeuxtika valoro de E-o.

Agado: Internacia seminario.

Dato: auxgusto 1998 (UK en Montpellier).

Kunordigo: UEA (Triolle, La Torre), kune kun ILEI.

Subteno: Unesko pere de la Linguapax-projekto.

1.1.4. Landnivela eksperimenta instruado de Esperanto
-----------------------------------------------------

Celo: Pruvi propedeuxtikan kaj interkulturan valoron de Esperanto.

Agado: Landnivela eksperimenta instruado, subtenota de Unesko-Linguapax-
 projekto en 5 landoj.

Dato: 1998-2000.

Kunordigo UEA (Triolle, La Torre), kune kun ILEI kaj landaj asocioj.

Subteno: Unesko pere de la Linguapax-projekto kaj naciaj Unesko-komisionoj.

1.2. Aprezado de la historio de la Esperanto-movado
---------------------------------------------------

1.2.1. La 90-jarigxa jubileo de UEA
-----------------------------------

Celo: Festi la 90-jaran naskigxtagon de UEA, rerigardi la historion de UEA
kaj antauxvidi gxian rolon en la 21-a jarcento.

Agado:
 1. Eldono de porokaza libreto;
 2. Festo kaj diskuto pri la rolo de UEA;
 3. Speciala malferma Tago de la Centra oficejo de UEA (aprilo).

Dato: 1998.

Kunordigo: UEA (Buller)

1.3. Konservi kulturan heredajxon
---------------------------------

1.3.1. Kampanjo "Savu esperantajxojn"
-------------------------------------

Celo: Prizorgi kaj savi historie valorajn esperantajxojn en bibliotekoj
 kaj muzeoj.

Agado: 
 1. Registrado de publikaj kaj privataj Esperanto-bibliotekoj kaj muzeoj
   tutmonde;
 2. Kunsido de reprezentantoj de bibliotekoj kaj muzeoj por trakti
   nuntempajn situacion, problemojn kaj solvmanierojn. (Unua Kunsido en
   auxgusto 1998 dum la UK);
 3. Kampanji por savi kaj konservi esperantajxojn, kaj katalogi ilin.

Dato: 1998-2000.

Kunordigo: UEA (William Harmon)

1.4. Fortigi la membraran bazon de cxiuj Esperanto-organizajxoj
---------------------------------------------------------------

1.4.1. Kampanjo "Por pli vasta verdujo"
---------------------------------------

Celo: Varbi kaj grandigi la membraron de UEA, fakaj asocioj, kaj landaj
   asocioj.

dauxrigota

**************************************************************************

KVINPETALO
//////////

Roger Bernard
=============

Kvankam, pro diversaj kialoj, Kvinpetalo ne povis aperigi nekrologon pri
Roger Bernard, mi cxi tie omagxas al mia malnova amiko, kiun mi memoras
jam de la tempo de la Tri Koboldoj de Schwartz. Lia sindonemo al Esperanto
plenigis grandan parton de lia vivo kaj multaj el la kanzonoj, kiujn li
tradukis, estas nun en komunaj kantaroj, se ne paroli pri kelkaj elstaraj
tradukoj, kiel "La Granda Meaulnes".

Cetere oni sciu, ke li testamentis al Kvinpetalo sian Esperantan-libraron,
kiun ni nun ordigos en nove arangxitan cxambron de nia centro.

Roger Bernard, adiaux, kara amiko kaj ankoraux dankon.

G. Lagrange

**************************************************************************

REAGOJ
//////

Malsxparo de 10 mil guldenoj
============================

Mi legis kun intereso la komenton de LS pri la kandidatigoj por B-
komitataneco kaj gxojas ke estas inter ni tiom aktivaj kaj atentaj
samideanoj. Mi devas tamen ion precizigi:

1. la elekto-proceduro estas indikita en la statuto kaj regularoj de UEA

2. se cxio kion LS deziras troveblus en la reto, tio ne sxparus la 10.000
guldenojn, cxar en la nuna momento maksimume 15 % de la membroj havas
aliron al retposxto. Ankaux inter la komitatanoj la proporcio apenaux
estas pli granda: antaux iom da tempo kreigxis diskutforumo interreta por
ili, sed malpli ol kvarono reagis al la invito aligxi al gxi. UEA
evoluigas siajn retpagxojn kaj aliajn retservojn, sed gxi ne rajtas fari
tion je la kosto de la tradiciaj servoj, por kiuj grandega plimulto de la
membraro kotizas. (Cetere, dissendo de simpla letero al la tuta membraro
kostus nur kvaronon de la sumo, kiun LS sengxene prenis el aero).

3. cxiukaze, antaux ol proponi kandidaton, estas normale informigxi cxe
tiu, cxu li interesigxas pri tiu honoriga sed peza tasko, kaj cxu li havas
cxiujn necesajn kvalifikojn.

Mi esperas, ke tiu atento al la supera gvidorgano de UEA - la komitato -
estu adresata ne nur al la proceduro de gxia kunmeto, sed, des pli, al
gxiaj membroj kaj agadoj, kaj ke tio estu signo inter la esperantistaro de
nova vigligxo, de entuziasma emo al aktiva partopreno en la gvidado de -
kaj laborado por - la asocio.

Michela Lipari
gxen. sekr. de UEA

* * *

Kara Michela,

1. Vi skribas: "Cetere, dissendo de simpla letero al la tuta membraro
  kostus nur kvaronon de la sumo, kiun LS sengxene prenis el aero."

Cxi-kaze "aero" signifas miajn proprajn spertojn pri posxtaj, paperaj kaj
kopiado-tarifoj... Mi neniam asertis, ke la reta publikigo nuligos cxiujn
kopiadan kaj dissendajn elspezojn de UEA, sed povas malgrandigi kaj -
cxefe - pliefikigi ilin.

2. La menciita regularo pri elektoj dauxre ne troveblas en la reto (kaj
  ankaux la statuto estas tie pere de niaj retpagxoj...)

3. Pri la efikeco de la interreta diskutforumo mi ne miras, se ecx mi
  eksciis pri gxia ekzisto el via nuna letero...

Esperante pri pli efika PR-agado de la estraro

Laszlo Szilvasi (LS)

**************************************************************************

KONKURSOJ
/////////

Internacia konkurso por plenagxuloj
-----------------------------------

La konkurso okazas en organizaj kadroj de Internacia Lerneja Konkurso.
Taskfolioj por lernejanoj estas haveblaj aparte.

Taskofolio - 5
==============

1. Skribu per unu vorto: "tio, kio estas havata ene". (2 poentoj)

2. Skribu almenaux ses vortojn per la literoj: a, t, n, e, r, e, o, s, p.
  Atentu! Cxiu vorto konsistu minimume el kvar literoj. (3 poentoj)

3. Konstruu almenaux ok vortojn per la sufikso -ing. (2 poentoj)

4. Kompletigu la proverbon:
  Por fremda koro, ... ... ... . (3 poentoj)

5. Klarigu la vortojn per ekzemploj:
  atendi, atenti; resigni, rezigni; sercxi, sxerci. (3 poentoj)

6. Per kiuj vortoj oni fermas leteron? Skribu almenaux du formojn.
  (2 poentoj)

7. Kio estas ZEO-j? Menciu el ili du (lando, urbo). (3 poentoj)

8. Kiel nomigxas la nova strategia plano de UEA?  (2 poentoj)

Vi povas sendi solvojn ecx se vi respondas nur al kelkaj demandoj, kaj ecx
se vi partoprenas ne de la komenco de la jaro!

La solvofoliojn sendu gxis la limdato 11.02.98 al:

Osnovna sxkola "Medvedgrad", Esperanto-grupo,
Strma cesta 15, HR-10000 Zagreb, Kroatio
rete: mbelosev@forigu.public.srce.hr

**************************************************************************

INSTRUADO, ILEI
///////////////

Instruista trejnado
===================

Antaux la Universala Kongreso ILEI okazigos en Francio dusemajnan
pedagogian seminarion por trejni personojn kiuj deziras plispertigxi pri
la instruado de Esperanto.

Gxi okazos kadre de la programo de la Esperantista Kulturdomo Gresillon
inter la 20-a kaj la 31-a de julio. Cxefinstruistoj estos Duncan Cxarters
kaj Katalin Smideliusz. Estos eble aligxi por la du semajnoj aux nur la
dua. Pliaj informoj kaj aligxiloj riceveblas cxe: Kultura Esperanto-Domo
Gresillon, FR-49150 Bauge, Francio.

**************************************************************************

Serio de lerniloj (1)

Kial cel-lingvaj lerniloj?
==========================

Por lerni Esperanton, ekzistas du-lingvaj lerniloj por mirige aux
konsterne granda nombro da lingvoj. Kompare, unu-lingvaj lerniloj
malabundas. Strange, cxar nuntempe, la plimulto de moderna lingvo-
instruado uzas nur cel-lingvajn lernilojn, kutime bunte ilustritajn kaj
allogajn. Se tio tauxgas por ecx la plej komplikaj naciaj lingvoj, kiom
pli tauxgus internaciaj lerniloj por la Internacia Lingvo!

Unue, ili tauxgas ekonomie. Nia studantaro jam suficxe modestas; se ni
diserigas gxin en centojn de lauxlingvaj partoj, des pli koste estos
produkti por cxiu apartajn studilojn, precipe modernajn kiaj videofilmojn,
kiuj bezonas kvantan disvendon por sukcesi.

Du-lingvaj lerniloj havas iujn avantagxojn. Ili povas utile atentigi pri
la apartaj malfacilajxoj kaj kritikaj punktoj de Esperanto por lernantoj
el tiu difinita deven-lingvo. Ili povas prezenti la lingvon el loka
perspektivo kaj informi detale pri la enlanda E-vivo.

Sed iliaj malavantagxoj tendencas superregi. Nome, du-lingvaj lerniloj
tendencas kateni la prezenton de Esperanto al la strukturoj kaj spirito de
la deven-lingvo, koste de la propraj de Esperanto mem. Prezentante
signifon per traduko anstataux per bildo, ago aux kunteksto, ili
malfruigas la celatan punkton, kiam la lernanto ekpensas kaj komunikas en
la cel-lingvo.

Anstataux kreadi modestajn, malmodernajn kajeretojn por lingvo- svarmo, ni
versxu niajn limigitajn rimedojn en kreo de malpli da modernaj, tutmonde
uzeblaj cel-lingvaj instru-kompletoj, permesante pli akcepteblan teknikan
aspekton kaj liverante komunan ligilon inter lernantoj divers-kulturaj. La
mondo estas nia lando; niaj lerniloj havu transnacian etoson kaj prezentu
la buntecon de la Esperanta-vivo. Apoge al ili, niaj instruistoj verku
koncizajn konsilarojn: kiel adapti la enhavon al enlandaj kondicxoj, kun
kromaj ekzercoj aux aktivajxoj pri punktoj aparte malfacilaj por la
koncernaj landoj.

Niaj lerniloj celu la evoluigon de komunika kapablo - cxu ili pli bone
faru tion tra temoj aux situacioj... jen nia demando por la sekva numero.

Stefan MacGill

**************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

WRN ne toleris la dornon
========================

Post la UK en Tampere komencigxis la eksperimento elsendi 4-minutan E-
lingvan programon ene de WRN (satelito Astra 1B), relajsita far multaj
kabloradioj en Euxropo. Pli detale vidu en Eventoj n-ro 101 (1/majo-96). -
L.S.

De la 26-a de oktobro 1997 en WRN (Word Radio-Network = Monda Radio-Reto)
la 4-minutaj novajxoj en Esperanto NE PLU estas elsendataj cxiutage je
19.30 GMT - per kablo-radio en multaj euxropaj urboj, krome samtempe per
la satelito Astra 1B.

La decidon pri la likvido de la 4-minutaj novajxoj en Esperanto alprenis
la direktoroj de WRN. Versxajne la direktorojn gxenis la fakto, ke tiu
4-minuta E-programero estis fremda korpo en la tuta 24-hora anglalingva
programo. La E-Redakcio de Pola Radio neniel povas influi la sxangxon de
cxi tiu decido.

Aliflanke la E-redakcio de Pola Radio prizorgis la auxdeblon de tiuj 4
minutoj pere de interreto en "real audio" (interret-radio), kio jam eblas.
Do, ni rekomendas la auxskultadon per la reto al la uzantoj de komputiloj
en la tuta mondo. La adreso de la interretaj "elsendoj" :

http://www.wrn.org/stations/poland/html

* * *

Atenton! Pro la ripetigxantaj demandoj ni informas refoje, ke niaj
tradiciaj per-radiaj elsendoj principe ne estas auxdeblaj ekster Euxropo.
En la proksima estonteco pro la gxenerala sxparado en Pola Radio cxi-
koncerne oni ne antauxvidas sxangxojn; por acxeti novajn pli fortajn
elsendilojn mankas mono.

Retpagxaj informoj pri "Esperanto en radio" trovigxas cxe:
http://members.aol.com/OSIEK/AERA/

La TTT-hejmo de Pola Radio trovigxas cxe la adreso:
http://www.radio.com/pl/piatka/

Cxe tiu adreso aperos la teksto "Jezyki nadawania", post kies elekto vi
trovos inter la lingvoj ankaux Esperanton.

Andreo Pettyn
laux "Parolas Varsovio" n-ro 1/98

Rim: Por viaj eventualaj "komentoj" jen la adreso de WRN: World Radio
Network, Wyvil Court, 10 Wyvil Road, SW8 2TG London, Britio. Fakso:
+44-171-8969007, Rete: online@forigu.wrn.org - ndlr

**************************************************************************

INTERESE
////////

Kriptogramo
===========

En kriptogramo (vidu Eventoj-121) literoj anstatauxas aliajn literojn. La
tasko estas decxifri la tekston, kiu kasxas sin malantaux la kriptajxo.

La tekstoj estas prenitaj el la Esperanta literaturo. Cxiun semajnfinon
aperas nova kriptogramo kaj solvo de la antauxa cxe la retpagxoj:
http://www.algonet.se/ixnko/kripto/

Provu ankaux diveni, el kiu verko estas prenita la citajxo. Kun la solvo
aperos ankaux informo pri tio.

LHEIN QINAHN -- NKT XQITVIN CHQAHN. KBYPJAIJ EORAIN APIN AKQEPTHN VK
IZJAQIBAI BIQIBAKQH KT RI CHQAAQKYHQH VK RI FHRPAPBH. JPEPRK XQITVI CHQAH
KJAIJ RPZKQKGH. TP JKTAIJ UPT BPKR ZIYIT BHTGKFAHT FHQ TPI CPCH, JKV UP
IFKTID FHCIJ KTHQVPUP PTAKQ TPIN BHTBQKAIN PEIXHN.

Helpeto: La litero O en la vero estas U.

Franko Luin

Rim: Vi ne devas sendi ien ajn la solvon, gxi estas por amuzi vin mem. Por
vidi al gxustan solvon kaj trovi aliajn (jam 50) kriptogramon iru al la
menciita retpagxo.

**************************************************************************

HUMURO
//////

El "Euxro-humuro kaj sxercoj" de Doktoro Petolanto. 4-kaseda kolekto kun 2
tekstokajeroj en la libroservoj.

* * *

Sinjoro Karl-Erik, direktoro de granda oficejo pri merkatado havas tre
malgajan mienon. Lia amiko, kiu renkontis lin hazarde en la urbocentro,
ekvidinte cxi tion demandas lin:

- Karl, kio okazis?

- Nenio... Fakte, gxustadire nenio...

- Kaj tamen vi aspektas tiel kvazaux grandega cxagreno batus vin!

- Nu, vidu...

- Rakontu pri kio temas. Kun malnova amiko vi povas paroli sincere kaj
malkasxe, eble tio helpos vin, eble ni trovos ian kontrauxrimedon...?

- Nu, mi rakontos. Imagu, ke mia tre seks-alloga sekretariino, kiun mi
klopodis delogi de la unua tago de sxia laboro cxe mi, cetere sensukcese,
tute neatendite demandis min hieraux, cxu sxi povus paroli kun mi?

- Nu, mia kara, tio komencas farigxi tre interesa...

- Ho, ne tute! Do... mi invitis sxin en mian kabineton, kaj sxi tuj sen
cxirkauxvortoj diris: "Sinjoro direktoro, hodiaux estas via naskigxtago,
indus cxi tion iel festi, cxu vi eble volus veni hodiaux vespere en mian
hejmon?"

- Kompreneble, vi konsentis...

- Jes, evidente! Mi notis la horon kaj la precizan adreson. Forirante sxi
iom enigme ekridetis al mi, kio ankoraux pli ekscitis min kaj per sia
milda vocxo sxi aldonis: "Sed, venu tutcerte, sinjoro direktoro!"

- Ho, mia kara, tio farigxas pli kaj pli ekscita!

- Je la fiksita horo mi venas en sxian logxejon, mi enmanigas al sxi
florojn, kaj sxi diras al mi flustre: "Sidigxu, sinjoro direktoro, cxi
tie, trinketu konjakon - por akiri pli da kuragxo, kaj mi iros en apudan
cxambron. Vi rajtos eniri, kiam mi estos preta kaj tiam mi vokos vin. Sed
ne pli frue!" Kaj sxi denove ege ekscite ridetis al mi. Verdire cxio cxi
dauxris jam suficxe longan tempon, mi jam komencis malpaciencigxi, do mi
trinkis du pliajn kalikojn da konjako... Kaj fine sxi vokis min... Mi
saltlevigxis de la fotelo kaj preskaux kurante mi eniris sxian cxambron.
Tie atendis min cxiuj 17 laborantoj de mia oficejo, kiuj komune ekkriis
"Ni deziras al vi multe da felicxo, sinjoro direktoro!"

- Sed tio ja estas ege cxarma!

- Povas esti, ke por vi, sed ne por mi, cxar mi staris antaux ili tute
nuda...

**************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Nekomercaj anoncetoj estas senpagaj
===================================

Mi estas nova en la mondo. Mi naskigxis je la 3-a de decembro 1997. Mi
nomigxas Viktoria Eva Czyzewska kaj mia patrino Eva Brylska-Czyzewska
(kiun kelkaj de vi konas kiel esperantistino) kiu kun mia patro Vitek tre
gxojas pri mia ekzisto. Eble vi ekkonos min pli bone dum la UK en Berlino
en 1999. Se vi volas doni al mi bondezirojn okaze de mia jxus komencita
vivvojo bonvolu sendi ilin al jena adreso: Eva Brylska-Czyzewska, ul.
Kilinskiego 11 B 2, PL-74-200 Pyrzyce, Polio

* * *

Jozefo Nemeth (HU-7621 Pecs, Toldi u. 7, Hungario) havas novan retadreson:
jozefo@forigu.posta.net

* * *

Belaj posxtkartoj! Mi estas instruisto cxe malgranda lernejo en Norda
Karolino. Kelkaj el miaj studantoj eksciis, ke mi scias iom da Esperanto
kaj ankaux ili volas lerni Esperanton. Mi helpis ilin komenci la senkostan
perposxtan kurson de ELNA kaj ili progresas bone. Por vivteni ilian
intereson mi volas, ke ili ricevu posxtkartojn el fremdaj landoj kun
salutoj en facila Esperanto. La studantoj estas 14-jaragxaj, kaj lernas E-
on de cx. 1 jaro. Bonvolu sendi posxtkarton al: Studentoj de Esperanto,
c/o Ralph Craig, Hale High School, 3400 White Oak Rd. Raleigh, NC 27609,
Usono.

**************************************************************************

Korespondi deziras
==================

Marzena Spoczynska (ul. Kraszewskiego 4/59, PL-87-100 Torun, Polio),
16-jara lernantino dez. kor. kun knabo, pri cxiuj temoj el cxiuj landoj.

* * *

Grupo de gelernantoj en agxo de 10-12 jaroj sercxas leteramikojn tutmonde.
Skribu al la kursgvidanto: Laimundas Abromas, LT-4432 Pilis, Jurbarko raj,
Litovio.

* * *

S-ino Robabe Tahammoli, No-10, Bluke:2, Gruhe 3, KH:Hagh-ghuyan, Dolat
Abad, IR-18566 Tehran, Irano.

* * *

Mi interesigxas pri klasika muziko, historio, ekonomio, religio Budhismo.
Mi estas nova studanto de interreto. Mi estas 47-jara. Mia adreso: S-ro
Vilmos Bacsa, Dobozi u. 9/A, HU-5700 Gyula, Hungario. Retposxto:
bacsav@forigu.moha.szikszi.hu

* * *

S-ro Reza Haji Hasanlu, No:227, K:Ahvaz Gharbi, 30 Metri Salehi, Moshirie,
IR-18546 Tehran, Irano.

**************************************************************************

Anonctarifoj!
=============

1 cm2 kadrita anonco kostas nur 2 NLG (kun "movada" enhavo), por nemovadaj
instancoj (kaj enhavo): 4 NLG/cm2. Maksimuma reklamsurfaco: 11,5 x 8 cm.

Suplementa folio A-4 (4 pagxo en formato A-5) estas 490 NLG, speciala
rabato por arangxoj: 250 NLG.

Pago laux fakturo al la UEA-kodo: ELLS-S.

Nekomercaj anoncetoj de abonantoj, kaj la koresponddeziroj estas senpagaj.

**************************************************************************
**************************************************************************
EVENTOJ, n-ro 140, 1/januaro-97
Dusemajna gazeto pri la Esperanto-movado.
Reg.nr: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fakso: +36-1-2828885. Internet: eventoj@forigu.hungary.net
Aperas dusemajne
Presejo: SZELKER Bt. H-1149 Bp, Fogarasi u. 17/A
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
Oficejaj kunlaborantoj: Istvan Meszaros, Istvan Dudas
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, kaj ne
respondecas pri la anonc-enhavoj.
Abonkotizo: 74 nlg (aere 86 nlg) al la UEA-kodo ells-s.
**************************************************************************