Suninstalaĵoj por varma akvo —
hejmaj kaj industriaj bezonoj

Inĝ. Petar TODOROV

Dum la lastaj jaroj la energiaj problemoj transformiĝis en strategiajn ne nur pro la rapida elĉerpiĝo de la konataj energiaj brulaĵfontoj kaj kontinue plialtiĝanta konsumado de energio, sed ankaŭ pro la speciale grava loko, kiun ili okupas en la ekonomio de ĉiu lando. La cirkostancoj postulis, ke ni serioze kaj atente ekinteresiĝu pri aro de novaj energifontoj kiel la suna, venta, naturaj varmakvoj k. a. arigitaj sub la titolo “novaj energi-fontoj”.

En Bulgario estis establita Kombinumo, kies unua tasko estas utiligi la konvenciajn energi-fontojn surbaze de la gvidaj enlandaj kaj mondaj spertoj. La Kombinumo enhavas kvar entreprenojn en diversaj urboj, scienc-produktan laboratorion “NAPOLOS” kaj uzinon “N. Vapcarov”. Ilia ĉefa tasko estas: mallongigi la vojon “scienco — realigo” dum la solvado de la problemoj.

Kombinumo “Novaj Energiaj Fontoj” kapablas solvi ĉiujn teknikajn taskojn, koncernantaj la prilaboron, produktadon kaj muntadon de la sekvantaj instalaĵoj:

Direkcio “Sciencesplora Laboro” disvolvigas perspektivajn studojn, prilaboras programojn pri sciencaj esploroj, ingeniera kaj matematika modelado, eksperimentaj esploroj, prilaboro de novaj metodikoj kaj normigoj.

Direkcio “Projekt-konstrukciista Laboro” antaŭenigas la esploradon kaj la projektadon de klimatizaj instalaĵoj, aparato por aŭtomata reguligo, konstrukciado kaj ellaboro de elektronaj termoreguliloj.


1. Premisoj

La nuntempaj scioj kaj prognozoj pri la transformo de la suna energio montras relative malproksimajn ekonomiajn avantaĝojn ligitajn al transformo de la suna energiaj en la varmo- kaj elektroenergion. Malgraŭ tio nombro de la eksperimentaj kaj konstruitaj instalaĵoj kreskas, kio estas videbla el la sekvanta prognoza aprezo:

N-ro

Lando

dimensio

1980

1985

1990

1.

Francio

nmb.

19250

42300

71800

2.

FRG

21450

46900

79500

3.

Italio

13035

27000

45350

4.

Britujo

24550

54000

90000

5.

Greklando

2400

5800

10000

6.

Hispanio

18810

37880

63100

7.

Svedio

4000

9300

15850

8.

Entute Okc.Eŭropo

127805

277200

468050

Ankaŭ kun akcelaj ritmoj disvolviĝas la proceso de utiligado de la sunenergio en Sovetio, Kubo, Rumanio kaj Pollando, kaj de 1980 en GDR.

Ĉefaj premisoj per kreo kaj disvolviĝo de la produktado kaj realigado de suninstalaĵoj ĉe ni estas:

Surbaze de la menciitaj konkludoj oni solvis plenumon de la tasko “Produkto kaj realigo de 1500 sunkolektiloj” dum 1981 per efektivigo de la suninstalaĵoj, produktantaj varman akvon. Trovante plej konvenajn konsumantojn kaj optimumajn skemojn, oni elektis objektojn en diversaj distriktoj, kie la kondiĉoj alproksimiĝas al la optimumaj nome:


2. Instalaĵoj kaj skemoj

La konstruitaj dum 1980 kaj 1981 suninstalaĵoj por varma akvo — loĝejbezonoj, estas destinitaj por malpliigi la elektrokonsumadon je la konto de la suna. Ilin oni efektivigis precipe per la plej ofte aplikataj en la praktiko varmteknikaj instalaĵoj: pumpiloj, akvaj-akvaj varmigiloj, volumenaj rezervujoj, sedimentigiloj kaj valvaro, maksimuma eluzo de la maŝinejoj ktp.

Novaj elementoj estas suna kolektilo, kiu estas transformigilo de la sunenergio en la varman, kiel ankaŭ instalaĵo por aŭtomata regulado, certiganta aŭtomatan funkcion de la instalaĵo. Ĉiujn ĉi elementojn produktas la Kombinumo “NEF”.


1. Principa skemo — la realigitaj instalaĵoj havas kelkajn specojn celante eksperimenti nome:

Estas necese mencii, ke la suninstalaĵoj funkcias kiel “duvalentaj” — se por la varmigita de la suno akvo estas necesa pli alta temperaturo, aŭ dum nubaj tagoj, oni elŝaltas elektrovarmigilon.


2. Suna kolektilo

Ĉar ĝi estas baza elemento en ĉiu sunistalaĵo, ĝia perfekteco estas mezurilo pri ĝiaj teknikaj kvalitoj.

La konstruita en la Kombinumo plata suna kolektilo “KVT” estas vitrigita unuflanke kaj estas ekipita per metala absorbilo. Pli gravaj teknikaj-ekonomiaj indicoj de la kolektilo estas:

Samtempe produktante la kolektilon, la Kombinuma Laboratorio “Napolos” daŭrigas ĝian pluan perfektigon per novaj konstrukcioj metalaj absorbiloj (ŝtalo, kupro, aluminio), plastikaj kolektiloj.

Bazaj streboj nun estas: perfektigo de la varteknikaj kvalitoj, pliigo de KUE kaj de la ekspluatata daŭro, malkarigo de la prezo k.a.

3. Rezultoj

La metitaj por plenumado taskoj antaŭ la kunordiga programo pri “Kreo, produktado kaj realigo de 1500 sunkolektiloj” estis sukcese plenumitaj. En la kadro de unu jaro, nur per bulgaraj materialoj, krudaĵoj, instalaĵoj, oni konstruis pli ol 100 suninstalaĵojn de diversaj specoj kaj destinoj. Tial sukcese estis metitaj la fundamentoj por la estonto, por plia uzado de instalaĵoj utiligantaj sunan energion.

La rezultoj de la observo kaj la esploroj dum aŭgusto-septembro pasintjare montras:

Nro Indicoj

Plano

Plenumo %
1. Nombro de instaslitaj sunkolektiloj 1500 1536 102.4
2. Kolektila surfaco- m2   2375  
3. Atendata efekto - lv. 80000 85680 107.1
4. Konkludoj
  1. Al konstruo de sunistalaĵoj por varma akvo eblas alpaŝi nur post bazaj esploroj de la “Konsumanto”, de ĝiaj postuloj kaj bezonoj.
  2. Aparte celkonforma estas la konstruado de instalaĵoj porindustriaj, kie estas necesa temperaturo de akvo 35-40 °C, bierfabrikoj, uzinoj por senalkoholtrinkaĵoj k.a.
  3. Celkonforma estas la konstruado de tiuj instalaĵoj por konsumantoj, kiuj laboras ĉefe dum la somero — turismaj kompleksoj ĉe Nigra Maro, naĝbasenoj k.a.
  4. Necesas daŭra pliperfektigo de diversaj konstrupartoj, optimumigo de la instalaĵoj kiel tuto, celante plialtigon de ilia realigo.


Alvenis: 1982-03-03

Fonto: SAEST 1982. p. 36.

STEB: http://www.eventoj.hu