Enc. Simpozio

Por efike vidi la paøojn en Esperanto.
Kopiu kaj instalu la softvaron EspType aý Supersignon (latin3) kaj fontojn. Klaku tie æi por havigi
Tiu hejmpaøo videblas plibone per Internet Explorer 4.0, kaj instalu en vian komputilon aldonajn programojn de I.E..4.0. "plurlingvan - Grekan, Rusan".

Originala versio en Esperanto
© Copyright 1997 Evaldo Pauli

Interreta servo:
Federacia Universitato de Santa Catarina - UFSC.

Literatura propraëo :
Kultura Fundaëo Simpozio.
Rua Huberto Rohden, 274.
88064-000 Florianópolis, SC. Brasil.

Îefredatoro :
Evaldo Pauli.
Profesoro de UFSC.
Prezidanto de Kultura Fondaëo Simpozio.

ENHAVO DE
ENCIKLOPEDIO  SIMPOZIO.
 
ENKONDUKA PREZENTADO.
     1 - Interna ideo de Enciklopedio Simpozio.
     2 - Teknika informo pri la Enciklopedio Simpozio.
     3 - Indeksoj.
 ENKONDUKA PREZENTADO DE ENCIKLOPEDIO  SIMPOZIO 0001


enhavoteknika informo
 
 

I  - INTERNA IDEO DE ENCIKLOPEDIO SIMPOZIO. 0002

 
 
3. Estas interna ideo difino de afero kun la aldona celo. La interna ideo de Esperanto estas, - esti Lingvo adekvate planita por servi al la universala interkompreniûo, paco kaj feliîo.
 
 Kiam Zamenhof kreis la Internacian Lingvon Esperanto, instigis lin grava interna ideo. Pro tiu interna ideo li fariûis la fortulo de granda entrepreno, al kiu  li dediîis sian tutan vivon.
 
 Ankaö ni estu fortuloj per grava interna ideo gvidanta niajn entreprenojn.
 
Ni estu gvidataj ne nur per la ordinara ideo de la ekonomiaj rezultoj. Tiuj ekonomiaj rezultoj estas esencaj de la homa vivo, sed ne la ununuraj dezirendaj.
 
 Kiel Zamenhof, ni elektu kiel internan ideon la homaron, kiu pli facile atingos interkompreniûon,  pacon kaj feliîon per Internacia Lingvo.
 
 
 4. Jen, ekde kiam mi prezentis la unuajn skizojn de la plurlingva projekto de Enciklopedio Simpozio, la propono montriûis havi internan ideon.  Serioza homo ne laboras sen celo, kiu estu la interna ideo gvidanta lin.
 
 Estas Enciklopedio Simpozio malfermita plano, kiu povas kreski îiam. Sed principe, Enciklopedio Simpozio estas kunordigo de 10 enciklopedioj, - la unua estas universala, la aliaj 9 estas fakaj.
 
 Inter la fakaj enciklopedioj, la unua kunordigita enciklopedio estas la Filozofia.
 
 Tiu Filozofia enciklopedio estis anoncata enkadre de la celoj de Filozofia Asocio Tutmonda (FAT), kiel projekto realigenda dum la jardeko 1990-2000.  Samtempe, oni zorgas pri la aliaj kunordigitaj enciklopedioj; kelkaj jam prosperas, dum aliaj restis dum kelka tempo nur kiel projektoj.
 
 Jen do Enciklopedio Simpozio organiziûas laö la fundamenta principo de malfermiteco de la projekto.
 
 
 Pro iom da saûa strategio, Enciklopedio Simpozio estas plurlingva, en pluraj grandoj, en pluraj formoj, en presita sistemo kaj en elektronikaj sistemoj, nome interreto kaj CD-R.
 
 
5. La avantaûoj de la plurlingeco de la Enciklopedio Simpozio certe okazas.  Per la plureco de Lingvoj,  homoj ankoraö ne konantaj la Internacian Lingvon estos atingataj de esperantista mesaûo.
 
Tiuj homoj kvankam nur legantaj la nacian version, tamen rimarkos, ke la Enciklopedio Simpozio metis hierakie al Esperanto kiel îefa Lingvo.
 
 Kompreneble, se la versioj en naciaj Lingvoj estas dirataj kiel prenataj el la originalo en Esperanto, la impreso de la legantoj estas almenaö, ke Esperanto gravas kiel Lingvo, kaj fine ili povos esti altirataj lerni tiun gravan Lingvon.
 
 Due, okazos pere de la nacia versio de la Enciklopedio Simpozio la korekta informo pri Esperanto kaj pri la esperantista movado. Certe tio gravas pri la formado de favora opinio. Kiel sciate, en aliaj skribaëoj foje okazas ne-informado, foje mis- informado. Do, se Enciklopedio Simpozio estas legebla ankaö en naciaj Lingvoj, la informoj pri Esperanto kaj la koncerna movado jam ne restos en la antaöa misinformado.
 
 Trie, la plurlingva karaktero de Enciklopedio Simpozio kreas facilecon por  la disvastigo de la Enciklopedio Simpozio.
 
 Oni klarigu per la ekzemplo de la Federacia Universitato de Sankta Katarina,  en Florianópolis. La interreta elsendado fariûas per la du versioj, - la Internacia en Esperanto, la nacia en portugala Lingvo.
 
 Similaj iniciatoj povos okazi en aliaj partoj de la mondo, per traduko de  la Enciklopedio en la koncernaj regionaj Lingvoj. Kompreneble, îiam elstaros la originala teksto kiel universala fonto de inspiro.
 
 
6. Nun oni pasu al strukturo de la Enciklopedio Simpozio, por montri la internan ideon de la tuta plano enkadre de la intereso de Esperanto.
 
 La strukturo de Enciklopedio Simpozio estas atenta al bezonoj de Esperanto. Tiu-rilate, oni atentis du principojn: Lingvo bezonas konsumaëoj kaj en Esperanto la konsumaëoj devas esti la plej bonaj.
 
 
 7. La unua principo evidentas, îar Lingvo estas por esti uzata, kaj pro tio Esperanto, kiel îiu Lingvo, bezonas konsumaëojn.
 
 Efektive, sen konsumaëoj lignvo restas ne-utila. Certe Esperanto jam ofertas multajn varojn.
 
 Lingvo kiu utilas per oferto de varoj al konsumantoj per si mem induktas la homojn lerni ûin.
 
 Varoj de Lingvo estas plurspecaj. La unua estas la plej simpla, - komunikado per socia interparolado. La alia, tre ofta, enkadre de Esperanto, estas uzo de la Lingvo per leteroj, kaj lastatempe ankaö per interreto.
 
 Sed Esperanto, en nuna stato, bezonas multon ankoraö en la kampo de ekonomiaj interrilatoj, de tekniko, scienco kaj kulturo ûenerale.
 
 Pro tiu manko de konsumaëo, okazas ke multaj homoj, post la lernado de Esperanto, iom post iom malinteresiûas pri la lernata Lingvo. Do, - se ni deziras helpi al  la Internacia Lingvo Esperanto, - oni kreu tiujn varojn, por ke la homoj estu induktataj lerni ûin.
 
 La interna ideo de Enciklopedio Simpozio estas sistemige oferti tiujn konojn  kiuj rekte estas prezenteblaj per skribita vorto. Enciklopedio Simpozio deziras esti granda varo kapabla indukti la homojn al akcepto de Esperanto.
 
 
8. La dua principo, al kiu atentas la strukturo de la Enciklopedio Simpozio, estas ke, enkadre de Internacia Lingvo la konsumaëoj devas esti la plej bonaj.
 
 Tiu postulo, - ke la esperantaëoj estu la plejbonaj, - okazas, îar, en la nuntempa situacio, la homoj preferas îiam la nacian Lingvon. Jen prefero precipe en kultura kampo. Sekve, Enciklopedio Simpozio, por helpi al disvolviûo de Esperanto, per simpla alloga indukto, devas esti pli bona ol la naciaj samspecaj verkoj.
 
 Jen tre aroganta propono, sed tiu estas tamen la vojo. Tiu boneco okazu almenaö en pluraj flankoj, ûis la sufiîo.
 
 Enciklopedio Simpozio estas giganta libro de saûo, en konstanta kreado, serîante îiam esti la plej bona. Dum ûi ne atingas la plenumon de tiu idealo, la Enciklopedop Simpozio konsideras sin ne plenumata.
 
 La formala boneco de la Lingvo jam estis atingo preskaö tuj  plenumita kun la fondo mem de la Lingvo. Sed la efektiva materia boneco de Lingvo okazas nur,  kiam ûi fariûas efektive uzata, precipe kiel portanto de la plej valora kulturo.
 
 Por fari, ke tiu formala boneco estu adekvata al la realo, la Enciklopedio Simpozio struturiûis atenta al jena triopo da faktoroj:

 
 - laö la temoj, per 10 kunordigitaj enciklopedioj;
 
 - laö la grandeco, per mega dimensio kaj mikrodimensio;
 
 - laö la formo, per atoma kaj per hiper aranûo de la artikoloj.
 

 La plenumo de tiuj faktoroj postulas apartan teknikan organizon (vd 013).
 
 Kiel tuj oni konstatas, Enciklopedio estas atenta al tri gravaj faktoroj, kaj en îiu ûi restas fleksebla îar akceptas la kontraöajn alternativojn. Sekve, la konsumantoj kapabla trovi tion, kion ilia deziras.
 
 
10. Aliaj strategiaj prikonsideroj. Îar Esperanto estas samtempe facila Lingvo kaj science perfekta Lingvo, ûi  povas servi samtempe al amaso kaj al la fakuloj.
 
 Strategie gravas, ke Esperanto disvolviûu ne nur en la amaso, sed ankaö en la elitoj de teknikistoj kaj kleruloj, îar tiuj îi kreas la kulturajn varojn, kaj povas garantii, ke la internacia kulturo estu pli altkvalita ol ordinare la naciaj kulturoj. Se tio okazos, îiuj homoj estos alloge induktataj al la lernado de la Internacia Lingvo.
 
 Jen la interna ideo de Enciklopedio Simpozio, kapabla kreski îiam pro la malfermiteco de la projekto mem.
 
 
11. Institucia projekto.  Enciklopedio Simpozio ne dependas nur de unu homo. Mi komencis la Enciklopedion, îar mi  kredis je la interna forto de logika projekto.
 
 Aliflanke, mi ekde la komenco estis atenta, ke mi ne scias, ûis kie iros mia trajno.
 
 Homoj pasas, institucioj restas.
 
 Pro tio, - por ke Enciklopedio Simpozio ne pasu, - ûi estas projekto apartenanta al institucio, nome Kultura Fondaëo Simpozio, kreita en 1988, kaj kiu havas sidejon en Strato Huberto Rohden, 274, Florianópolis (CEP 88064-000), Brazilo.
 
 La aötoreco estas de pluraj, kaj îiu subskribas sian tekston.
 
 
12. La nomo Simpozio de la Enciklopedio oni prenis el unu el la plej famaj dialogoj de Platono - Sympósion, - kaj ûi devas sugesti la liberecon, per kiu evoluintaj homoj diskutas la diversajn hipotezojn pri la realo, cele al atingo de la kritika penso.
 
Esperantigite per Simpozio (per la litero z), en îi formo la nomo devas esti konservata en la versioj en îiuj Lingvoj. Oni diras, do, ekzemple, en la portugala versio Enciclopédia Simpozio.
 
13. Malfermita projekto. Enciklopedio Simpozio estis planita tiamaniere, ke ûi, jam antaö la plenumado, povis esti utila.
 
Ekde de komenco, tio, kio estis metata en la sistemon de Enciklopedio Simpozio, estis per si mem sufiîe kompleta, sendepende de la kompleta plenumo de la tuta projekto.
 
Evaldo Pauli, 1998.

 

enhavo

enhavoindeksoj
 

 II - TEKNIKA INFORMO PRI LA ENCIKLOPEDIO SIMPOZIO. 0015.

 
 16.  Teknika informo pri la Enciklopedio Simpozio estas eksplikiga artikolo pri la plej ûeneralaj normoj regantaj la sistemon.
 
 Îio fariûas per adekvata nomaro kaj numerado.
 
 
17. La centra  versio de la Enciklopedio estas en Internacia Lingvo Esperanto, kaj per ûi estas kontrolataj la naciaj versioj.
 
Ordinare la centra versio estas dirata originala, kaj la aliaj naciaj versioj. Sed ankaö, kiam unu el la naciaj versioj aperas antaöe, la teksto en Esperanto kontrolas kontrolas la tutan sistemon.
 
 
 18.  La divido de la Enciklopedio en kunordigatajn enciklopediojn. La îefa divido de Enciklopedio Simpozio estas en dek unuaëojn laö la temoj.
 
Foje temo estas pritraktebla universale (sumante îion), foje redividate fake.
 
La numerado (vd) per 8 elementoj estas ligita al mallongigo Encikl, per kio estas elstarigata la karaktero de Enciklopedio,  laöjene:
 
 0-encikl. Enciklopedio universala.
 1-encikl. Enciklopedio pri filozofio.
 2-encikl. Enciklopedio pri historio de la filozofio.
 3-encikl. Enciklopedio pri humanaj sciencoj.
 4-encikl. Enciklopedio pri artoj, Lingvoj, literaturo.
 5-encikl. Enciklopedio pri psikologiaj sciencoj.
 6-encikl. Enciklopedio pri naturaj sciencoj.
 7-encikl. Enciklopedio pri matematiko.
 8-encikl. Enciklopedio pri cibernetiko.
 9-encikl. Enciklopedioj pri regionoj:
      - Enciklopedio pri Sankta Katarina.
 
Oni rimarku, ke foje la temo estas pritraktata universale (sumante îion), foje redividate fake, kaj denove redividate en humanajn temojn, foje en naturajn, foje regione:
 
 la 0 Enciklopedio estas universala;
 la Enciklopedioj 1, 2, 3, 4, 5 rilatas al homo;
 la Enciklopedioj 6, 7, 8 rilatas al la naturo ûenerale;
 fine, la Enciklopedio 9 ripetas îion sub regiona aspekto.
 
 
19. La fundamenta redivido de Enciklopedio Simpozio en dek kunordigitajn enciklopediojn estas certagrade pragmatisma.
 
Filozofio, kiel genro de tute raciaj  sciencoj, inkluzivas filozofian psikologion, socian filozofion, filozofio pri eduko, filozofio pri arto.
 
Sed la empiriaj sciencoj pri psiko, socio, eduko, arto, ktp, restas pragmate en aliaj enciklopedioj.
 
Denove, pro pragmatismaj kialoj, humanaj sciencoj ne inkluzivas filozofiajn humanajn sciencojn, nek artojn. Cetere, humanaj sciencoj inkluzivas administracion, ekonomikon, juron, sciencon pri eduko, religiajn kaj kulturajn instituciojn.
 
Naturaj sciencoj, - fiziko, kemio, biologio, - inkluzivas teknikojn.
 
Per la pragmata divido, foje la temoj ripetiûas, sed tamen sub alia intereso.
 
Kompreneble Enciklopedio povas resti en tute universala strukturo, kaj tio okazas per la nomo Enciklopedio universala, simboligata per la cifero 0.
 
En la praktiko, tiu Universala Enciklopedio povas konsisti ordinare nur el vasta servo de indeksoj, precipe en elektronika elsendado.
 
Certe, per la Universala Enciklopedio fariûas la ûenerala kontrolo de la tuta sistemo de Enciklopedio Simpozio.
 
 
20. Pro eventualaj historiaj cirkonstancoj, la afero komenciûis per la du unuaj fakaj  enciklopedioj, - pri filozofio kaj pri historio de la filozofio.
 
Enkadre de la  Enciklopedio pri regionoj, denove pro eventualaj cirkonstancoj, îio komenciûis per  la regiona Enciklopedio pri Sankta Katarina.
 
 
21. La dua maniero de divido de Enciklopedio Simpozio  fariûas laö la dimensio de la teksto, foje per dimensio mega (plenumante la eksploron de la temo), foje per dimensio mikro (resumante la temon).
 
Jen redivido en du grandojn de la Enciklopedio ûenerale, sed ankaö de îiu parto.
 
Mega enciklopedio Simpozio;
 
Mikro enciklopedio Simpozio.
 
 
Tiel same îiu el la dek kunordigitaj enciklopedioj divideblas, per mega kaj per mikro. Ekzemple:
 
Mega enciklopedio pri filozofio;
 
Mikroenciklopedio pri filozofio.
 
Mega enciklopedio pri historio de la filozofio;
 
Mikroenciklopedio pri historio de la filozofio;
 
Ktp.
 
La fenomeno iras ûis detaloj:
 
Mega artikolo;
 
Mikro artikolo.
 
 
Kompreneble, ankaö eblas Mezgranda Enciklopedio Simpozio, kaj megrandaj kunordigitaj enciklopedio, mezgrandaj artikoloj.

 

 

22.  La tria divido okazas laö la  formo de prezentado de la artikoloj, foje strikte  atomaj (nur pri la specifa temo), foje híper (per la polarizo de pluraj artikoloj en interrilato, kiel okazas en eseoj, traktaëoj).
 
Do, laöforme, Enciklopedio Simpozio estas ordigita unue per la tradicia alfabeta ordo de atomaj artikoj; poste, pro fleksebleco de strukturo, la samaj artikoloj povas esti reordigataj en mezgrandaj tekstoj, kun aspekto de traktaëoj, teknike menciita kiel teksto hiper, laöjene:
 
Megaenciklopedio Simpozio;
 
Mikroenciklopedio Simpozio;
 
Hiper-megaenciklopedio Simpozio;
 
Hiper-mikroenciklopedio Simpozio.
 
 
La atoma teksto estas reduktata strikte al temo. Jen la tipe alfabeta enciklopedio.
 
Kontraste, la hiper teksto estas kolekto de atomaj artikoloj, kies rezulto estas traktaëo. Efektive, la sama artikolo povas fariûi centro de polarizo de pluraj artikoloj inter si rilatiûintaj, kun tendenco havigi la strukturon de traktaëoj, eseoj, libroj, revuoj. Oni elektis por nomi ilin la grekan internacian vorton hyper (= hiper-). Jen la kadro:
 
Atoma Enciklopedio (kutime en alfabeta ordo);
 
Enciklopedio hiper (kun aspekto de traktaëo, eseo, libro, revuo).
 
La titolo de hiper teksto estas pragmate prenata el la îefa artikolo de la polarizo. Kohere, ûi ricevas la saman fundamentan numeron, kun almeto de y (litero ikso) kaj redividaj numeroj. Ekzemple 1448y000.
 
Eblas uzi hifenon, anstataö al litero y, por apartaj rezultoj.
 
 
23. Entute 40 enciklopedioj. Laö la temo, la enciklopedioj estas 10 fundamentaj unuaëoj. Laö la du grandoj, la 10 enciklopedioj fariûas 20. Fine, laö la formo atoma kaj híper, la 20 enciklopedioj fariûas 40.
 
La numerado de la 40 enciklopedioj estas necesa por kontroli la sistemon, kaj fariûas per indiko per numero por la 10 fundamentaj;  per litero a por la formo atoma, y por la formo híper; post hifeno, per la vortoj mega, por la dimensio granda, per la vorto mikro por la dimensio malgranda. Grupo de ekzemploj:
 
1a-mega (Enciklopedio pri filozofio, en formo atomo, dimensio mega).
 
1a-mikro (Enciklopedio pri filozofio, en formo atoma, dimensio mikro).
 
1y-mega (Enciklopedio pri filozofio, en formo híper, dimensio mega).
 
1y-mikro (Enciklopedio pri filozofio, en formo híper, dimensio mikro).
 
 Per tiu distribuado, en 10 grupojn, ûis 40 enciklopediojn, organiziûas la fakajn indeksojn (vd 33 ks).
 
 
 
24. Baza teksto kaj ilustriva teksto. Cetere, rilate al formo, sed koncerne al la kompleteco de la artikoloj mem, ili estas redaktataj per baza teksto, principe kompleta, sufiîa (îiam deviga), kaj ilustrativa teksto, celante fakan kompletigon, .kun aspekto de aldonaëo, kaj do ne de nova artikolo.
 
Ofte ilustriva teksto konsistas el citaëo de fama aötoro kaj de fakaj alnotoj.
 
 
25.  Numerado de artikoloj. Helpe de literoj kaj de mallongigoj fariûas la ampleksa sistemo de numerado de Enciklopedio Simpozio, por garantii la internan ordon de la vasta sistemo de informoj.
 
Îiu kunordigata enciklopedio, kiel jam avertite, havas apartan numeron, ekde 0 ûis 9, kaj estas do rekonataj per la koresponda cifero kaj la mallongigo encikl. (vd 19).
 
Same, la redividoj de la enciklopedioj laögrando (mega, mikro) kaj laöforme (atoma, híper) fariûas helpe de mallongigoj kaj vortetoj (vd 24).
 
Restas determini kiel fariûas la numerado de la artikoloj en la 40 enciklopedioj.
 
Ordinare la fundamenta numero de artikolo havas 4 ciferojn. Do, en îiu el la 40 enciklopedioj, eblas artikoloj ekde 0000 ûis 9999.
 
 
26. Perfektiûas la fundamenta numerado de artikolo per antaömeto kaj per postmeto foje de literoj, foje de ciferoj.
 
Per antaömeto al la fundamenta propra numero fariûas la citado el la ekstero de la kunordigita enciklopedio al kiu apartenas la artikolo.
 
Ekzemple, kiam artikolo estas teknike citata ekde de la ekstero de la koncerna kunordigata enciklopedio, ûi devas ricevi, per antaömeto, la numeron de la enciklopedio al kiu ûi apartenas. Ekzemple, 1a-2487 estas artikolo 2487 de la Enciklopedio 1 (filozofio); 2a-2487, estas de la encicklopedio 2 (historio de la filozofio); 3a-2487, estas de la enciklopedio 3 (Humanaj sciencoj).
 
Per postmeto fariûas la redivido de atoma artikolo, kun aspekto de aparta kampo. Fariûas redivido de atoma artikolo, per komo. Ekzemple, 2488,4.
 
Sed la redivido de hiper teksto fariûas plivaste, kutime per postmeto de litero y kaj poste la aliaj ciferoj, kutime tri, por hipermega teksto, du por mikro.  Komparu 2487y045, estas hiper teksto mega, kaj 2487y15, estas híper  teksto mikro.
 
En specialaj kazoj, mikro povas bezoni tri ciferojn, kaj tiam inter la du kampoj oni metas ordinare hifenon (vd ). Komparu: 2487y045 (mega hiperteksto) 2487-045 (mikro hiperteksto).
 
Enciklopedioj pri regionoj enmetas du literojn, per kiuj dividiûas la numeron en du kampojn. Per tiu enmeto eblas krei ian rilaton al la regiono. Ekzemple, 90sc0000 (teksto de Enciklopedio de Sankta Katarina).
 
 
Kiam la citado fariûas interne de atoma artikolo, sufiîas la numero, per kio fariûas la redivido. Ekzemple, (vd 4), anstataö (vd 2488,4). (vd 045), anstataö (vd 2487y045).
 
Ensemblo estas grupigo de hipermegaj tekstoj, restas sub kolektiva titolo. Sed tiu ensemblo de hipermegaj tekstoj restas ordinare sen propra numero, îar îiu aparta grupigita teksto jam havas propran individuan numeron.
 
Tamen, tuta ensemblo de hipermegaj tekstoj povas esti resumata por reduktiûi al unu nura hipermikro; tiu hipermikro ricevas propran numeron. Ekzemple, la ensemblo Mega historio de la filozofio, kiam fariûinta Mikro historio de la filozofio, ricevas propran numeron, laö jene 2216-000.
 
 
27. Numerado de indeksoj. La numerado indikanta analizan indekson finiûas ordinare per fina cifero 1, kaj indikantan sisteman indekson per fina cifero 2.
 
En atomaj enciklopedioj tiuj finaj ciferoj 1 kaj 2 de la indeksoj fariûas per aldono al la fina 0 de la propra numero de la koresponda enciklopedio. Ekzemple, la atoma mega enciklopedio 1a-0000 havas la korespondajn indeksojn 1a-00001 (analiza) kaj 1a-0002 (sistema).
 
En hiper tekstoj, la indeksoj okazas per simpla progreso de la numerado 0 al 1 kaj 2. Ekzemple, al enciklopedio 1y-0000 havas la indeksojn 1y0001 (analiza), 1y0002 (sistema). Alia ekzemplo, la hiperteksto 4951y000 Metodoj de pensado, havas la indeksojn 4951y001 (analisa) kaj 4951y002 (sistema).
 
 
28. Kie la indeksoj? La indeksoj estas prezentaj je la komenco de la grandaj unuaëoj.
 
La atomaj kunordigitaj enciklopedioj prezentas la titolojn ekde A ûis Z.
 
Same la hipertekstoj prezentas je la komenco la koncernan indekso, sed en analiza formo, kaj en sistema.
 
Cetere, je la komenco, en tiu îi Prezentado estas metata la informo pri îiuj tekstoj kiuj havas indekson (vd 31).
 
 
29. Foje logikaj, foje pragmatikaj, la teknikaj normoj estis kiom eble obeataj, por ke la Enciklopedio fariûu fleksebla kaj bona.
 
 
E. Pauli - Îefredaktoro, 1998.

 

 

enhavo

enhavouniversala

 

III - INDEKSOJ. 0031.

 
 32.  Universala kaj fakaj indeksoj.  La konsultanto povas elekti, aö li iras al la tute universala indekso por tie trovi pli da ïancoj, aö li iras al la fakaj indeksoj, por tie trovi antaö selektitan temon.
 
La tute universala indekso situas je la komenco de la Enciklopedio Universala (vd 33).
 
Îiu faka indekso troviûas je la komenco de la koncerna teksto (vd 34 ks).
 
 Oni rimarku, ke ambaö specoj de indeko, - la tute universala, kaj la fakaj, - ili organiziûas laöforme en atoma kaj hiper, laökvante en mega kaj mikro.
 
En la sekvo estas prezentataj la titoloj de tekstoj, en kies komenco troviûas indekso.

 
 
 enhavo

enhavo

 
 

Teknika informo.  Enciklopedio Universala estas la unua kunordigita enciklopedio de la entute dek enciklopedioj, per kio konsistiûas la sistemo de Enciklopedio Simpozio.

 Pritraktas la Enciklopedio Universala, per la tutaëa maniero, tion, kion la aliaj naö subunuoj distribuas kaj ordigas fake. La tasko estas meti en tute ûeneralan alfabetan ordon îiujn tekstojn de la aliaj fakaj kunoridigitaj enciklopedioj.

 Estas Universala Enciklopedio îefe la kunfandiûo de la atomaj tekstoj, precipe la bazajn tekstojn. Sed principe, îiaj formoj de kunfandiûo eblas.

TUTE UNIVERSALA INDEKSO (estonta).

 
 

Enc. Simpozio - HOMEenhavo